Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 7.4. 2022.

1/Z2/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Stanislav PochmanKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 70/2021, č. 78/2021, č. 79/2021, č. 80/2021, č. 81/2021, č. 1/2022, č. 2/2022, č. 3/2022, č. 4/2022, č. 5/2022, č. 6/2022, č. 7/2022, č. 8/2022, č. 9/2022, č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 16/2022, č. 17/2022, č. 18/2022, č. 19/2022, č. 20/2022, č. 21/2022

2/Z2/2022

Věc: Rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeníZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  rozbor hospodaření, účetní závěrku, závěrečný účet, zprávu o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

 • souhlasí
  s celoročním hospodařením Města Chodova za rok 2021 bez výhrad

 • schvaluje
  rozbor hospodaření, účetní závěrku, závěrečný účet, zprávu o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

3/Z2/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn a převod finančních prostředků schváleného rozpočtu roku 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  1. návrh rozpočtových změn na rok 2022 ve výši 5 534 709,- Kč krytých fondem rezerv

  2. převod finančních prostředků schváleného rozpočtu roku 2022 ve výši 33 230 000,- z RS: 39 3314 6121 na RS: 40 3314 6121

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 30.4.2022

4/Z2/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 ve výši 225 200,- Kč krytých fondem rezerv

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 30.4.2022

5/Z2/2022

Věc: Zpráva o vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Chodově na období 2021 - 2023 - vyhodnocení plnění za rok 2021ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Chodově na období 2021 - 2023 - vyhodnocení za rok 2021

 • ukládá
  starostovi města každoročně informovat ZM o jeho plnění
  T: 31.12.2022

6/Z2/2022

Věc: Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostoviZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce starostovi, panu Patriku Pizingerovi za práci vykonanou prokazatelně nad rámec povinností starosty. Jde zejména o plnění mimořádných úkolů v souvislosti s nákazou Covid-19 za období roku 2020 a 2021, kdy se osobně zasloužil o vznik testovacího místa v našem městě, kde se i aktivně zapojoval do organizace jeho činnosti a pomáhal i s administrativními pracemi. Dále jako starosta města měl i výrazný podíl na dlouhodobě vynikajících ekonomických výsledcích Města Chodova i v průběhu pandemie Covid-19, kdy se jiná města naší velikosti dostala do finančních problémů, Chodov skončil nemalým přebytkem hospodaření

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit vyplacení odměny
  T: 15.5.2022

7/Z2/2022

Věc: Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostoviZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce místostarostovi Mgr. Luďku Soukupovi za práci vykonanou prokazatelně nad rámec povinností místostarosty, zejména za plnění mimořádných úkolů v souvislosti s nákazou Covid-19 v letech 2020 a 2021, kdy osobně pomáhal zajišťovat a rozvážet osobní ochranné pomůcky seniorům a hendikepovaným občanům našeho města a zejména organizoval distribuci těchto pomůcek do školských a předškolských organizací našeho města. Dále po otevření očkovacího centra v Chodově se osobně podílel na jeho organizaci a zapojil se i do administrativní práce v tomto centru. Jako místostarosta se aktivně podílí na dlouhodobě vynikajících ekonomických výsledcích Města Chodova.

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit vyplacení odměny
  T: 15.5.2022

8/Z2/2022

Věc: Prodej části ppč. 1640, jehož součástí je stavba, v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemku, jehož součástí je stavba

 • schvaluje
  prodej ppč. 1640/2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. v k. ú. Dolní Chodov ***** za smluvní cenu 365 200,-- Kč a náklady spojené s prodejem

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem kupní smlouvu
  T: 31.8.2022

9/Z2/2022

Věc: Nabídka k prodeji - využití předkupního právaZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  nabídku ***** k prodeji nemovitosti - využití předkupního práva k nemovitosti

 • prohlašuje
  že se Město Chodov vzdává svého zákonného předkupního práva a neuplatňuje tak ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku své předkupní právo k nemovitosti č.p. 1060, budova s číslem popisným, způsob využití: stavba občanského vybavení zapsaná na LV č. 1175, umístěná na pozemku parc. č. 2120/6 , zapsaného na LV č. 1, vše v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov

 • souhlasí
  aby nemovitost č.p. 1060, budovu s číslem popisným, způsob využití: stavba občanského vybavení, zapsanou na LV č. 1175, umístěnou na pozemku parc.č. 2120/6 vše v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov, nabyla do svého vlastnictví fyzická osoba *****

 • ukládá
  místostarostovi seznámit žadatele s usnesením
  T: 15.4.2022

10/Z2/2022

Věc: Informace o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 230/16 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  informaci o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 230/16 v k. ú. Dolní Chodov

11/Z2/2022

Věc: Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetkuZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v rámci projektu ChodovNet

 • schvaluje
  vyřazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v roce 2006 v rámci projektu ChodovNet dle přiložené přílohy

 • ukládá
  místostarostovi zajistit plnění usnesení
  T: 30.4.2022

12/Z2/2022

Věc: Doplnění textu směnné smlouvyZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  doplnění textu směnné smlouvy s Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové (č. smlouvy SML-00093-2021-230, usnesení ZM č. 7Z-66-2021 ze dne 23. 11. 2021) v čl. IV, odst. 1 ve znění: Smluvní strany prohlašují, že ke dni oboustranného podpisu této smlouvy nejsou směňované nemovité věci včetně součástí a příslušenství poskytnuty do užívání třetím osobám, s výjimkou pozemků p. č. 919/12, p.č. 919/11, p.č. 919/13, vše v k. ú. Dolní Chodov, které jsou pronajaty na dobu určitou do 31. 12. 2025

přiloha pdf
přiloha mp3
přiloha pdf

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru