Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Městská policie

Kontakt

 • 1
 • adresa: Husova 588, 357 35 Chodov,
 • telefon: +420 352 352 166 (Dozorčí služba),
 • mobil: +420 606 400 059
 • 156 - provolba 1 (tísňová linka)
 • e-mail: velitelmp@mestochodov.cz, 156@mestochodov.cz
 • velitel MěP Chodov : vrch.kom.Ing. Antonín Kortus
 • T:352 352 160, email : kortus@mestochodov.cz
 •  

Působnost Městské policie

Úvodní ustanovení Zákona o obecní policii č.553/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a novel

§1

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

(3) Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s orgány veřejné moci.

(4) Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje městská policie.

(5) Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

§2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

§3

(1) Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.

(2) Na návrh osoby podle odstavce 1 zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích.

Prevence

Úsek prevence kriminality při Městské policii v Chodově

Úsek prevence kriminality při Městské policii v Chodově vznikl v roce 2000, kdy bylo navázáno na práci preventisty, kterou vykonával ve svém volném čase jeden ze strážníků Městské policie, str. Ladislav Staněk, který zároveň působil jako zástupce velitele. Ten tuto činnost vykonával od roku 1998 a postupně vytvářel různá diskuzní témata vhodná pro besedy v základních školách a mateřských školkách. Vzhledem k velkému zájmu učitelů i žáků o informace mapující patologické jevy i trestně právní oblast, především v dětské kriminalitě, navíc přenášené prostřednictvím osoby v policejní uniformě, bylo následně přistoupeno k myšlence vybudovat samostatný Úsek prevence kriminality, který bude sdružovat informace o všech prevenčních projektech Primární prevence v regionu města, mapovat situaci ve školách a na ulici v oblasti patologických jevů mládeže a zároveň určí kontaktní osobu pro všechny instituce zajímající se v regionu o prevenci jako takovou. Díky postupné specializaci preventisty na danou oblast Primární prevence, pak vznikl projekt, který zahrnoval tématické cykly pro věkové kategorie od nejmenších dětí v mateřských školkách až po teenagery na středních školách. Tím se Městská policie Chodov dostává do podvědomí občanů nejen jako složka represivní, ale i jako složka, která přispívá ke zvyšování bezpečnosti a právního vědomí občanů města.

Co zajišťuje Úsek prevence

 • Zajišťuje přípravu projektů v preventivně výchovné oblasti.
 • Vypracovává metodiku činnosti Úseku prevence kriminality.
 • Ve spolupráci s pedagogy a výchovnými pracovníky organizuje a realizuje výchovné besedy a přednášky pro mateřské školy, základní a střední školy s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu a právního vědomí dětí a mládeže.
 • Zabývá se prací s mládeží, která je zaměřená na rozvoj komunikace, řešení konfliktních situací, kritického a logického myšlení za pomoci interaktivních metod
 • Realizuje preventivně zaměřené besedy a přednášky pro seniory
 • Spolupracuje s koordinátorem prevence kriminality na úrovni Kraje, preventivně informační skupinou Policie České republiky, Skupinou prevence Městských policií Karlovarského kraje, občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi.

Kde nás najdete ?

Budova Městského záchranného systému – Městská policie Chodov 
Husova 588
Chodov 357 35

Tel: 352 352 166, 606 400 059

kom.Ladislav Staněk
Úsek prevence kriminality při Městské policii Chodov

Tel.: 352 352 162, e-mail: stanek@mestochodov.cz

Historie Městské policie

Na konci roku 1992 nastoupilo v Chodově do své první služby 8 nových strážníků z titulu právního rámce schváleného zákona o Obecní policii, kdy se město rozhodlo vytvořit službu, která bude v rámci spolupráce s policií ČR působit na úseku veřejného pořádku a dopravní problematiky při řešení konkrétních a specifických problémů v jednotlivých lokalitách města. Tuto skutečnost poté stvrdilo město vyhlášením nové Obecně závazné vyhlášky č.4/1992 o vzniku Městské policie s účinností od 1. 1. 1993.

Vedení této nové složky se ze zákona stal starosta města, tehdy Ing. Jan Smolka a prvním velitelem Petr Černo. Postupně se budovalo materiální a výstrojové zázemí, zvětšoval se personální stav a upravoval vozový park. Také zákony mapující tuto oblast se postupně měnily a na to muselo být i reagováno v rámci odborné přípravy strážníků, kteří se dovzdělávali v rámci různých seminářů, kurzů a odborných příprav, které potvrzovali skládáním zkoušek. Několikrát se měnilo i stálé dozorčí pracoviště strážníků, než se podařilo stabilizovat první reálné místo a to v budově dnes již bývalého Městského úřadu, v dnešním Infocentru pod kostelem sv. Vavřince. V roce 1995 pak bylo v důsledku většího početního stavu a materiálního zabezpečení výkonu služby rozhodnuto o přestěhování do bývalé služebny policie ČR v místě, kde je fara a policisté se přestěhovali na pěší zónu v ul. Staroměstská. V roce 1996 vystřídal ve funkci velitele strážníků Petra Černa nově příchozí JUDr. Jan Mikač, který měl již zkušenosti z vedení policejního oddělení v Chodově. Petr Černo pak na vlastní žádost od Městské policie odešel. Postupně se početní stav strážníků stabilizoval na počtu 21, kdy ve městě působila motorizovaná i pěší hlídka, v létě kombinovaná s cyklohlídkou. K dispozici byla dvě služební vozidla, strážníci působili na úseku veřejného pořádku, dopravy, spolupracovali s policií při řadě zákroků, vybudovali Pult centrální ochrany pro střežení majetku, odchytávali opuštěná a toulavá zvířata, řešili agendu vraků a černých skládek apod. V roce 1999 byl zvolen nový starosta Ing. Josef Hora, který převzal vedení Městské policie z titulu zákona po odcházejícím starostovi Smolkovi. Zkušenosti získané při řešení krizových situací vedly k nové koncepci vytvoření úzké spolupráce mezi složkami JSDH a MěP v rámci města a na přelomu let 1999 – 2000 došlo k sestěhování obou složek do jednotné budovy, bývalé Lidové školy umění v ul. Husova a založení Městského záchranného systému. Obě složky spolu často vyjíždějí ke společným zásahům v rámci řešení krizových událostí a čas přinesl své výsledky ve smyslu výborné spolupráce a týmovosti jednotlivých složek v propojení na osobní a technické úrovni. V roce 2005 odešel na vlastní žádost JUDr. Jan Mikač a dočasným vedením strážníků byl pověřen jeho přímý zástupce Ladislav Staněk, který u Městské policie sloužil již od roku 1994 a působil do roku 2000 v přímém výkonu služby. Od roku 1998 se osobně, z vlastní iniciativy, angažuje v problematice Prevence kriminality. V roce 2000 pak založil pod Městskou policií Středisko prevence, které navázalo na spolupráci mezi nejrůznějšími subjekty zabývající se touto problematikou. V rámci osobní spolupráce se školami zde pak rozjíždí projekty Primární prevence, které postupně obsahují nejrůznější témata. Vzhledem k časové a administrativní náročnosti obou funkcí však bylo třeba nutno řešit tento stav v co nejkratší době, proto, bylo z rozhodnutí vedení města přistoupeno k variantě pověření k řízení určeného zastupitele města, kterým se stal Josef Kertész, který zároveň vykonával i funkci místostarosty. V roce 2006 tedy nastoupil do funkce velitele městské policie. Ve své funkci setrval až do roku 2010, kdy odchází do důchodu a na jeho místo opět přichází jeho zástupce, Ladislav Staněk. Po několika jednáních byla dohodnuta koncepce sloučení obou funkcí preventisty a velitele městské policie. Přirozeným personálním úbytkem v rámci času se postupně snížil stav strážníků na 16lidí a posléze bylo přistoupeno z důvodu stabilizace stavu pro zachování řádného výkonu služby v nepřetržitém provozu i s pěšími pochůzkami na personální stav 18lidí. Dalším postupem času let 2020 až 2023 se personální stav vlivem přirozeného úbytku zastavil opět na 16lidech a do stavu zaměstnanců Městské policie přibyli i dva Asistenti prevence kriminality, kteří vypomáhají strážníkům pochůzkovou službou v regionu města při dohledu nad veřejným pořádkem.  V dubnu roku 2023 na vlastní žádost z funkce velitele Městské policie, po 13letech ve vedení, odstupuje Ladislav Staněk, který se již nadále chce věnovat pouze Úseku prevence a na jeho místo nastupuje od 1.5.2023 dlouholetý strážník, zakládající člen Městské policie, se služební praxí odsloužených 30let, Ing. Antonín Kortus. v současné době Městská policie vykonává plnou agendu v rámci zákonných nařízení a vnitřních předpisů v nepřetržitém výkonu služby. K dispozici má motorizovanou hlídku se služebním vozidlem a jedním posilovým, záložním vozidlem, obsluhuje tísňovou linku 156 a zároveň slouží i jako krizová linka tísňového volání pro Záchranný systém města s možností vyhlášení požárního poplachu či jiné, mimořádné události. K dispozici má i moderní Kamerový systém a strážníci jsou připraveni přijet k jakémukoliv oznámení v případě potřeby obyvatel města do několika minut. Velice si vážíme přístupu vedení města k naší složce, k jeho personálním a finančním otázkám v rámci provozu rozpočtových kapitol a pevně věříme, že Městská policie si za 30let své práce již své místo ve městě natrvalo vybudovala.

Odkazy

Partneři


nahoru