Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Pečovatelská služba

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje

 

Kontakty

Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1238
357 35 Chodov  

Vedoucí oddělení pečovatelské služby:
tel.: 352 377 712, 774 484 377
e-mail: pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz

logo

O nás

Pečovatelská služba města Chodova byla na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 16.6.2008 zařazena do registru poskytovatelů sociálních služeb s datem poskytování od 1.7.2008. V úplném začátku měla pečovatelská služba kapacitu pouze 60 klientů. Vzhledem ke stoupající závislosti osob na pomoci pečovatelské služby byla od 1.1.2024 rozšířena maximální okamžitá kapacita pro terénní službu na 7 klientů. Ambulantní forma byla ponechána s okamžitou kapacitou 1 klient. 

Základní informace:

Město Chodov je poskytovatelem terénní a ambulantní pečovatelské služby. Pečovatelská služba spadá pod odbor sociálních věcí MěÚ v Chodově vedeném paní Mgr. Evou Virtelovou. Sídlem pečovatelské služby je Dům s pečovatelskou službou na adrese Luční 1238, Chodov, 357 35. Budova, ve které pečovatelská služba sídlí, je majetkem města Chodov. Pečovatelská služba je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Pečovatelská služba poskytuje pomoc občanům města Chodova.

 

Cíl pečovatelské služby:

Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům, pomáhá při naplnění jejich osobních cílů, poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb, navozuje pocit bezpečí u občanů.

 

Poslání pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby města Chodova je pomoc a podpora občanům v tíživé sociální situaci nebo občanům, kterým hrozí sociální vyloučení v důsledku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytováním terénní pečovatelské služby v domácnosti občanů usiluje o udržení jejich soběstačnosti, a setrvání v jejich přirozeném prostředí.

 

Cílové skupiny, kterým je pečovatelská služba určena:

Senior – osoba, jež dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kvůli svému zdravotnímu stavu není schopna bez pomoci jiné fyzické osoby zajistit základní životní potřeby.
Osoba se zdravotním postižením – osoba, které byl z důvodu jejího špatného zdravotního stavu přiznán invalidní důchod a kvůli svému zdravotnímu stavu není schopna bez pomoci jiné fyzické osoby zajistit základní životní potřeby.
Rodiny s dítětem/dětmi
Osoby s chronickým onemocněním

 

Zásady poskytování služby

 • Službu poskytujeme bez ohledu na barvu pleti, víru a náboženství, politické vyznání, národní nebo sociální původ.
 • Službu poskytujeme v nejlepším zájmu klienta.
 • Respektujeme právo klienta.
 • Respektujeme soukromí klienta.
 • Dbáme na návrhy a připomínky klientů, které by mohly vést ke zkvalitnění sociální služby.
 • Respektujeme přání klienta.

Info

Komu je služba určena:

Služba je určena osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, kde se narodily současně 3 nebo více děti, a to do 4 let věku těchto dětí.

Komu služba není určena:

Služba není určena osobám, které nesplňují výše definované podmínky a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vyžaduje přímo odbornou lékařskou péči.

Místo a čas realizace služby:

Pečovatelská služba je poskytována pouze na území města Chodova.
Časový rozsah služby:

 • ambulantní (tj. ve středisku osobní hygieny): pondělí – pátek 7:00 – 15:00
 • terénní (tj. v domácnostech klientů):

      - pondělí – pátek 7:00 – 15:30
      - pondělí - pátek 15:30 - 22:00 (pouze přímá péče po předchozí domluvě)
      - víkendy a svátky 7:00 - 22:00 (pouze přímá péče po předchozí domluvě)

Průběh vyřizování žádosti o zavedení pečovatelské služby:

Před samotným sepsáním žádosti o zavedení pečovatelské služby musí proběhnout sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce o službu. Sociální pracovník přichází za zájemcem o službu do jeho přirozeného prostředí po předchozí telefonické domluvě a zjišťuje jeho celkovou životní a sociální situaci a nabízí mu služby, které je schopna pečovatelská služba zajistit (sociální šetření prováděno na základě REGIONÁLNÍ KARTY Karlovarského kraje (174.34 kB)). Při sociálním šetření se vede rozhovor se zájemcem, ale pokud zájemce o službu požaduje přítomnost některé další osoby (ať už člena rodiny nebo jiné osoby), sociální pracovník požadavek zájemce o službu respektuje, případně komunikuje i s přítomnou osobou. Vždy však záleží na rozhodnutí zájemce o službu, které úkony by chtěl využívat. V případě, že si úkony vybere a má zájem o jejich využívání, může s ním sociální pracovník na místě sepsat žádost o zavedení pečovatelské služby. Po sepsání žádosti o zavedení pečovatelské smlouvy vyhotoví vedoucí pracovník pečovatelské služby smlouvu o poskytování pečovatelské služby podle § 91, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Osoba dostane dostatek času na prostudování smlouvy a následný podpis, kdy jedno vyhotovení zůstává osobě a druhé je uloženo v osobní složce. Při prvním poskytnutí pečovatelské služby vzájemně představí sociální pracovnice osobu a klíčového pracovníka. Četnost, dobu a čas poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednána s osobou individuálně, podle potřeby osoby a možnosti poskytovatele.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby:

Smlouva se uzavírá na základě § 91, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Smlouva musí podle § 91 odst. 2 obsahovat tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až § 77 a způsob jejího placení
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem poskytování sociálních služeb
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • dobu platnosti smlouvy

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby:

Zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, konkrétně § 91 odst. 3 definuje případy, kdy může poskytovatel sociální služby odmítnout uzavření smlouvy:
„(3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud :
  a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
  d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.“

Podávání stížností

Vedoucí Pečovatelské služby provádí kontrolu kvality úkonů poskytovaných pracovníky osobám. Průběžně zjišťuje, jak jsou osoby se službami spokojeny a předchází možným stížnostem. Na pravidelných poradách s pracovníky vyhodnocuje svá zjištění a společně se dohodnou o nejvhodnějších možnostech řešení. Osoby jsou informováni již při sjednávání služby o možnosti podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované služby. Stížnost je možné podat telefonicky, osobně nebo písemně. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány v souladu se zpracovanými pravidly pro přijímání, vyřizování a evidenci stížností.

Pečovatelská služba bez úhrady

Případy, kdy pečovatelská služba není hrazena, jsou vymezeny v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Popis služeb

Pečovatelská služba má ve městě dlouhodobou tradici. Je poskytovaná podle zákona č.108/2006 Sb., a v souladu s tímto zákonem je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Informace o službě lze získat přímo v sídle Pečovatelské služby, na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Chodově a na webových stránkách města. O službě jsou informováni praktičtí lékaři ve městě, kteří podle potřeby mohou službu svým pacientům doporučovat. K informovanosti veřejnosti o existenci služby slouží označení osobního automobilu, prezentace ve Zpravodaji města a také pravidelná každoroční účast na veřejné prezentační akci pořádané skupinou komunitního plánování sociálních služeb.

Rozsah poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění a podle vypracovaných standardů kvality sociálních služeb.
Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, vynášení odpadků, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu nebo po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky topiva, běžné nákupy a pochůzky, velké nákupy, praní, žehlení ložního i osobního prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, školských zařízení, zaměstnání, doprovod k lékaři a na instituce poskytující veřejné služby)


Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto fakultativní činnosti:

 • přeprava vozidlem pečovatelské služby (přeprava po městě Chodov a do Sokolova a Karlových Varů)
 • pronájem nerezového jídlonosiče


V případě, kdy osoba požaduje službu, kterou neposkytujeme, sdělíme osobě informace nebo předáme kontakt na poskytovatele požadovaných služeb (např. poskytneme kontakt na pedikérku, kadeřnici, taxi službu, veřejné instituce). Jestliže osoba požaduje jinou sociální službu, než pečovatelskou, zprostředkováváme kontakt s jiným poskytovatelem sociální služby, kterou osoba požaduje.

 

Služby poskytované bez úhrady

- základní sociální poradenství – kontaktovat lze vedoucí pečovatelské služby, nebo sociální pracovnice odboru sociálních věcí na Městském úřadě v Chodově.

Činnosti

1) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Poskytování tohoto úkonu znamená, že osoba má ve své domácnosti připraveny potraviny např. pečivo, uzeniny, zeleninu, ovoce nebo hotové jídlo a pracovník jídlo podá osobě na talíř a následně ke stolu, aby mohla osoba jídlo zkonzumovat. V případě domluvy s osobou, může pracovník pomoci s konzumací jídla (nakrájí jídlo na menší kousky, nakrmí klienta). Stejně potupuje pracovník i s podáváním pití – nalije pití do skleničky nebo hrnku a pomůže osobě při pití nápoje.

 

2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Osoba se s pracovníkem služby domluví, s jakým svrškem konkrétně potřebuje pomoci. Pokud jde o svlékání a oblékání, pomůže osoba pracovníkovi vybrat oblečení, do kterého se chce osoba obléknout. Pracovník pomáhá osobě s obléknutím či svléknutím svršků dle potřeby a soběstačnosti osoby. Pracovník dbá na intimitu klienta a respektuje tempo oblékání nebo svlékání. V případě, že chce osoby pomoci s oblékání a svlékáním speciálních pomůcek, nejdříve vysvětlí pracovníkovi svůj běžný postup. Pokud pomůcku používá poprvé, poradí se pracovník služby s lékařem, který pomůcku předepsal. Pracovník dle potřeby užívá ochranné pomůcky (rukavice).

 

3) Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pracovník pomáhá osobě např. po návratu z nemocnice či jiného zařízení se opět začlenit do běhu domácnosti. Napomáhá osobě k soběstačnosti, s chůzí po bytě, pomáhá využívat kompenzačních pomůcek (berle, hůl, invalidní vozík). Po domluvě s osobou nacvičují nejčastější trasy po bytu (např. na WC, do kuchyně atd.) vždy dle potřeby klienta. Do pomoci při prostorové orientaci dále zahrnujeme pomoc nad užitím léků (léky nedávkujeme, pouze kontrolujeme, aby si osoba připravené léky vzala); pomoc při orientaci zahrnuje také pomoc osobě s určením místa, času osoby. 

 

4) Pomoc při přesunu na lůžko či vozík

V případě, kdy je osoba odkázána na pohyb s pomocí invalidního vozíku, pracovník napomáhá při přesunu z lůžka na vozík, či opačně. Pracovník s klientem nacvičuje soběstačnost v pohybu po bytě. Postupně společně nacvičují samostatný přesun osoby na vozík bez dopomoci, aby mohla být osoba co nejvíce soběstačná. Tento úkon zahrnuje i posazení osoby na lůžku, pomoc při přetáčení na lůžku. V případě potřeby dochází k osobě dva pracovníci a vzájemně si pomáhají, jelikož osoba musí cítit pocit bezpečí, pokud je potřeby využití nějakých pomůcek (např. protiskluzové podložky). Zajištění pomůcek zabezpečuje rodina osoby.

 

5) Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc s výkonem hygieny provádí pracovník buď v domácnosti osoby, nebo ve Středisku osobní hygieny, které se nachází v hospodářské budově Domu s pečovatelskou službou. Osoba je povinna mít připravené alespoň 2 žínky, mýdlo, ručník apod. Pracovník má k dispozici ochranné pomůcky pro vlastní užití – rukavice či ochranný oděv. Pracovník hygienu v domácnosti osoby provádí dle možností osoby - buď ve vaně, nebo sprchovém koutě. Ve středisku osobní hygieny je k dispozici bezbariérový sprchový kout nebo vana a toaletní křeslo, na které se může osoba při výkonu hygieny posadit. Pracovník pomáhá osobě s mytím partií těla, které si není schopna osoba sama umýt. Pokud je osoba zcela lžící, provádíme hygienu na lůžku připravenými žínkami. Veškerá pomoc pracovníka služby závisí na individuální domluvě s osobou. Pracovník dbá na intimitu a stud osoby.

 

6) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pracovník pomáhá osobě pouze s mytím vlasů, následným vysušením a učesáním. V případě, že osoba požaduje ostříhání vlasů, pracovník osobě domů objedná kadeřníka. Při péči o nehty stříhá pracovník pouze nehty nebolestivé, nevyžadující další ošetření. V případě bolestivých nehtů, zajišťuje pracovník osobě pedikúru.

 

7) Pomoc při použití WC

Pracovník pomáhá osobě na WC na základě společně domluvených postupů. Pomoc spočívá v doprovodu na WC. V případě snížené pohyblivosti může pracovník osobě s jejím souhlasem zajistit klozetové křeslo. Pracovník dodržuje základní hygienické zásady, respektuje soukromí a intimitu osoby, používá ochranné pomůcky. Tento úkon zahrnuje i pomoc s vylitím nahromaděné moči osoby (ať už z nádoby mobilního WC, nebo mísy a bažanta).

 

8) Dovoz nebo donáška jídla

Pečovatelská služba dováží osobám teplá i chlazená jídla od firmy Proxima Gastro s.r.o. Výběr je možný ze tří hlavních jídel, které jsou určené k přímé spotřebě bez skladování. Rozvoz oběda je v časovém intervalu od 8:00 do 11:00. Pro převoz stravy jsou užívány pouze nerezové jídlonosiče, které si může osoba pronajmout u pečovatelské služba za poplatek 10,- Kč / měsíc. V případě, že by si klient nechtěl jídlonosiče zapůjčit, je povinen zakoupit si dva nerezové jídlonosiče, aby byly dodrženy hygienické zásady. Osoba je povinna vždy připravit pracovníkovi, který rozváží obědy umytý jídlonosič z předchozího dne. Rozvoz chlazených jídel se uskutečňuje pouze v pátek odpoledne, nebo den před státním svátkem. Chlazená jídla nejsou však převážena v jídlonosičích, ale v umělohmotných miskách, které připraví firma Proxima Gastro s.r.o. Cena oběda je 90,- Kč (hlavní jídlo + polévka), hlavní jídlo bez polévky 85,- Kč, samotná polévka bez jídla 15,- Kč, zeleninový salát nebo talíř s polévkou 90,- Kč. Každý pátek rozveze pracovník nové jídelníčky, v pondělí a úterý vybírá vyplněné jídelníčky a každou středu vybírá peníze za vybrané obědy.

 

9) Pomoc při přípravě jídla a pití

Tento úkon se domlouvá mezi pracovníkem a osobou alespoň jeden den dopředu, jelikož je časově náročnější. Osoba sdělí, co by chtěla uvařit. Společně s pracovníkem zjistí, jaké ingredience bude k přípravě jídla potřeba a zda je má všechny doma. V případě, že ne pracovník ingredience po domluvě s osobou dokoupí. Osoba pomáhá pracovníkovi s přípravou a vařením pokrmu – pokrm vaří společně. Pracovník službě pomáhá osobě pouze s úkony, které osoba nezvládá sama. Po ukončení pokrmu zkontroluje pracovník, zda jsou vypnuty všechny používané spotřebiče.

 

10) Běžný úklid + velký úklid

Běžným úklidem se rozumí pravidelný „malý“ úklid (např. mytí nádobí, utření prachu, vysávání, vytírání). Pracovník při úklidu respektuje zvyky osoby. Osoba se snaží s běžným úklidem pomáhat pracovníkovi. Úklidové pomůcky a prostředky připraví osoba.
Velkým úklidem se rozumí čtvrtletní, pololetní nebo roční úklid např. před svátky, po výměně oken, po malování apod. Při úklidu pracovník respektuje zvyky klienta, uklízí dle jeho požadavků s pomocí úklidových pomůcek a prostředků osoby.

 

11) Donáška vody

Tento úkon se poskytuje v případě, kdy nastane situace, že nepoteče voda a v blízkosti bydliště osoby bude přistavena cisterna s pitnou vodou. Pracovník donese množství vody, o které osoba požádá.

 

12) Běžný nákup + velký nákup

Osoba je povinna připravit pracovníkovi seznam s nákupem co si přeje nakoupit. Pokud není osoba schopna seznam napsat, vyčká na pracovníka a případně mu seznam nadiktuje, nebo ukáže v nákupních letáku co chce koupit. Osoba vždy předá pracovníkovi finanční hotovost, jejíž obnos si zapíše pracovníku do sešitu a osoba mu sešit podepíše. Pokud se osoba odmítne do sešitu podepsat, pracovník si to poznamená. Pracovník nakupuje osobě v obchodním centru, které je nejblíže bydliště osoby. Popřípadě nakupuje ve specializovaném obchodě, pokud má osoba nařízenou dietu a v obchodním centru takové potraviny neprodávají. Při nákupu pracovník kontroluje dobu trvanlivosti potravin, neporušenost originálního balení, čerstvost u zeleniny, ovoce, masa apod. Při skládání nákupu do tašky dbá pracovník na správné umístění potravin. Pracovník osobě vyloží nákup na určené místo, poté vyúčtuje s osobou zbylé finance, odevzdá účtenku od nákupu a nechá si do sešitu od osoby podepsat výdaj a zbytek peněz.
Tato pravidla platí jak u běžného také velkého (týdenního) nákupu. Výjimkou je, že velký nákup je osobě dovážen služební automobilem pečovatelské služby, vzhledem k tomu, že je jeho hmotnost vyšší než u běžného nákupu.

 

13) Běžná pochůzka

Tímto úkonem poskytuje pracovník osobě běžné služby (např. odnesení složenky či dopisu na poštu, vyzvednutí receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, odnesení dokumentů na úřady atd.). Běžná pochůzka může být buď s hotovostí, nebo bez hotovosti. Pokud osoba ví, že pracovník bude za nějakou službu platit, předá mu předem peníze, jejichž obnos si pracovník poznačí do sešitu a osoba je povinna mu zapsaný obnos podepsat. Pracovník po ukončení pochůzky opět vyúčtuje finance, předloží účty, zapíše výdaj a zbytek peněz do sešitu a osoba mu zapsané údaje opět podepíše.

 

14) Praní a žehlení ložního a osobního prádla

Osoba je povinna připravit prádlo, které chce vyprat do pytle, aby jej mohl pracovník vzít k vyprání a vyžehlení do hospodářské budovy pečovatelské služby. Pracovník využívá prací prostředky služby. Pracovník prádlo vypere v pračce, nechá ho vysušit, poté ho vyžehlí a následně odnese zpět osobě do domácnosti. Prádlo osob se vždy pere a věší zvlášť, aby nedošlo k záměně.

 

15) Doprovod dospělých k lékaři, na instituce veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

Osoba je povinna doprovod nahlásit dopředu minimálně tři dny. Pracovník doprovází tam i zpět. K doprovodu se může využít automobilu pečovatelské služby. Pracovník doprovodí osoby k lékaři nebo na instituci, kde na něj počká, pokud si to klient přeje. Pokud ne, domluví se pracovník s osobou, za jak dlouho má přijít zpět, popřípadě, aby osoba zavolala na služební číslo pracovníka, až bude chtít doprovodit domů. V případě, že je osoba odvezena k lékaři nebo na instituci veřejné moci do Sokolova nebo K. Varů, vždy tam na něj pracovník čeká, vzhledem k tomu, že by náklady na dopravu nebyly adekvátní, kdyby se pracovník vracel zpět a pak zase jel pro osobu.

 

16) Přeprava vozidlem pečovatelské služby

Přeprava vozidlem pečovatelské služby je určena pouze pro přepravu k lékařům a na veřejné instituce. Přeprava je možná pouze v Chodově, K. Varech nebo Sokolově (do ostatních měst v okrese, nebo kraji přeprava poskytována není). Přepravu vozidlem je osoba povinna nahlásit nejméně 7 dní dopředu, aby pokud tento termín byl již obsazen jinou osobou, se mohla osoba přeobjednat nebo sjednat jinou dopravu. Osoba bude odvezena na požadované místo. S přepravou do Sokolova a K. Varů úzce souvisí i doprovod osoby, vzhledem k tomu, že v těchto městech vždy s osobou čeká i pracovník.

 

17) Pronájem nerezového jídlonosiče

Pečovatelská služba v případě zájmu pronajímá nerezový jídlonosič osobě, která požaduje dovážku oběda. Osoba je povinna vždy vrátit pracovníkovi umytý jídlonosič. Pracovník poté ještě jídlonosiče pravidelně ošetřuje dle hygienických předpisů.

Vedoucí oddělení + sociální pracovnice: Mgr. Michaela Fridrichová

 • tel. 352 377 712
 • tel. 774 484 377

 

Sociální pracovník: Bc. Zdeněk Brož

 • tel. 352 377 712
 • tel. 702 239 396

 

Pečovatelky

 • Iveta Drážďanská, tel. 725 729 401
 • Irena Krejčíková, tel. 725 729 402
 • Renata Nováková, tel. 725 714 585
 • Erika Janečková, tel. 725 714 632
 • Andrea Rudertová, tel. 720 949 113
 • Jana Matějčková, tel. 725 729 400
 • Barbora Pastýříková, tel. 702 230 499
 • Marie Pelcová, tel. 724 132 581

Sazebník úhrad za pečovatelské úkony platný od 01.01.2023

......................................................................................................................
sazebník úhrad
1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
135,-Kč/hod
- pomoc  při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
135,-Kč/hod
- pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
135,-Kč/hod
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
135,-Kč/hod
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
135,-Kč/hod
- pomoc  při základní péči o vlasy a nehty
135,-Kč/hod
- pomoc při použití  WC
135,-Kč/hod
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
40,-Kč/úkon
- pomoc při přípravě jídla a pití
135,-Kč/hod
- příprava a podání jídla a pití
135,-Kč/hod
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
135,-Kč/hod
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti ,např. sezónního úklidu , úklidu po malování
135,-Kč/hod
- donáška vody
135,-Kč/hod
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
135,-Kč/hod
- běžné nákupy a pochůzky
135,-Kč/hod
- velký nákup, týdenní nákup
140,-Kč/úkon
- praní a žehlení ložního prádla
80,-Kč/kg
- praní a žehlení osobního prádla
80,-Kč/kg
5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
135,-Kč/hod
- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
135,-Kč/hod
6.  Fakultativní  činnosti
- přeprava  vozidlem pečovatelské služby po městě Chodov
60,-Kč/jednotlivá jízda
- přeprava  vozidlem pečovatelské služby do Sokolova,K.Varů
130,-Kč/jednotlivá jízda
- pronájem nerezového jídlonosiče
10,-Kč/měsíc
 
 
Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje osobám vyjmenovaným v §75 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
 
Sazebník byl schválen Radou města dne 13.12.2022 pod číslem 105R-513-2022 s účinností od 01.01.2023
 
Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje

Partneři


nahoru