Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Městské symboly

znakZnak města

Ke spojení dvou vsí – Dolního a Horního Chodova v jedno městečko došlo 28. dubna 1869 na základně císařského rozhodnutí, které zřídilo jednotnou obec Chodov a zároveň ji povýšilo na městys.
Díky velkému průmyslovému rozvoji a hospodářskému růstu byl Chodov dne 31. září 1894 povýšen na město a 3. června 1895 mu císař František Josef I. udělil městský znak. Znakové privilegium bylo sepsáno ve Vídni německy a podrobně znak popisovalo. Originál znakového privilegia se nezachoval, jen jeho text v opisech a v kronice města, uložený v současnosti ve Státním okresním archivu v Jindřichovicích.

Znak města Chodov je typickým příkladem městského znaku ve formách z konce 19. stol., který se odvolává na velký rozvoj místního průmyslu a obory zaměstnávající obyvatelstvo.
V prvním poli vyjadřoval hornický znak nad pahorkem velký rozvoj hornictví v obvodu města i v okolí ve druhé polovině 19. stol.
Žitné snopy ve druhém poli znaku připomínaly zašlou slávu zemědělství v minulých staletích, kdy bylo jediným zdrojem obživy obyvatel. V době udělení znaku r. 1895 už zemědělská činnost v obvodu města prakticky neexistovala.
Třetí pole se stříbrným antickým džbánem připomínalo, že ve dvou porcelánkách (Haas & Czjzek – založena r. 1811 a firma Richter, Fenkl & Hanh – založena r. 1883) pracovaly stovky obyvatel města.
Podobně čtvrté pole znaku připomínalo, že v Chodově byla založena roku 1883 strojírenská továrna a slévárna na výrobu důlních zařízení a strojů Karel Gasch a v r. 1892 další strojírenský podnik Josef Gerstner, který se specializoval na výrobu transportních, především důlních zařízení a stavebních železných konstrukcí. Zároveň okřídlené železniční kolo vyjadřovalo fakt, že na území města byla zřízena Buštěhradskou dráhou už v roce 1870 železniční stanice (železniční úsek Buštěhradské dráhy mezi Karlovými Vary Chebem byl otevřen 19. září 1870). V r. 1882 byla v Chodově napojena lokální železnice Chodov – Nejdek.
A posledním symbolem je srdeční štítek ve středu znaku. Je na něm zobrazen palisádový plot s příčným trámkem nahoře. Jedná se o variantu rodového znaku šlechtických vlastníků Plankenheimů, jímž patřil Horní i Dolní Chodov v letech 1644–1732. Kolem celého štítu je ozdobné arabské orámování a na něm zděná hradební koruna se čtyřmi stínkami a třemi prolukami.

 

Vlajka městavlajka města

Před rokem 1994, kdy město připravovalo oslavy 100. výročí povýšení a 800 let první písemné zmínky o Chodově, byla připravována celá řada projektů tak, aby oslavy, vůbec první v historii poválečného Chodova, byly důstojné. 

Součástí těchto příprav bylo také první české vydání knihy o Chodově (kniha s modrým přebalem a charakteristických pohledem na kostel sv. Vavřince). Knihu připravoval autorský tým - Mgr. Štěpán Podešt, dr. Vladimír Vlasák, ředitel Okresního archivu v Jindřichovicích a Ing. Josef Hora, tehdejší tajemník Městského úřadu. Při přípravě mnoha podkladů vyvstala otázka, kterou se po roce 1989 zabývala celá řada českých měst. Chodov totiž neměl svou městskou vlajku. Proto autorský tým jaksi dobrovolně zahrnul do příprav knihy a svého podílu na přípravě městských oslav i návrh městské vlajky, který by vycházel z historických zvyklostí v zemích koruny České a také z městského znaku. Ten je čtvrcený a v jednotlivých částech v barevném provedení zlatá (žlutá) a zelená. Ing. Hora proto navrhl, aby tyto barvy byly i na městské vlajce, kde by se šachovnicovitě střídaly. Po studiu dobových podkladů, bohatých diskusích a respektování zejména českých historických heraldických zákonitostí, navrhl autorský tým městskou vlajku obdélníkového tvaru v obvyklých poměrech délky - šířky se čtvrcením polí a v barvách v horním poli zelená a žlutá a v dolní části žlutá a zelená. S tím, že slavnostní verze vlajky obsahuje uprostřed znak města, udělený Chodovu v roce 1894 (resp. 1895) při povýšení na město Císařskou kabinetní kanceláří ve Vídni na návrh tehdejších chodovských radních. 

Návrh městské vlajky byl s doporučením zastupitelstva města Chodova zaslán heraldické komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení. Což se stalo a vlajku v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky převzal tehdejší chodovský starosta Ing. Jan Smolka spolu s vedoucí správního odboru městského úřadu, paní Helenou Ventrubovou.  

Reprezentační ručně vyšívanou městskou vlajku vyrobila firma Velebný z Ústí nad Orlicí.

 

           znak města                              logo města

Stažení znaku města Chodov             Stažení loga města Chodov         

Žádost pro povolení užití znaku         Žádost pro povolení užití loga

Partneři


nahoru