Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 5.5. 2022.

1/Z3/2022

Věc: Návrh rozpočtové změny na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtové změny na rok 2022 ve výši 30 000,- Kč (RS:36 32) kryté fondem rezerv

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 31.5.2022

2/Z3/2022

Věc: Vydání 8. Změny Územního plánu Chodov formou opatření obecné povahyZPRACOVAL:
Petr Šandera
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  návrh opatření obecné povahy, vypracované po veřejném projednání návrhu 8. změny Územního plánu Chodov, které se konalo dne 2.3.2022, pořizovatelem územního plánu p. Petrem Šanderou ve spolupráci s určeným zastupitelem p. Patrikem Pizingerem

 • konstatuje ověření
  ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Chodov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

 • vydává
  ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy 8. změnu Územního plánu Chodov

 • ukládá
  starostovi města zajistit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zveřejnění opatření obecné povahy na úřední desce města a zajistit vypracování úplného znění Územního plánu Chodov
  T: 31.5.2022

přiloha mp3
přiloha pdf
přiloha pdf

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru