Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 3.2. 2022.

1/Z1/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Stanislav PochmanKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 35/2010, č. 91/2014, č. 77/2020, č. 80/2020 bod 2., č. 10/2021, č. 28/2021, č. 30/2021, č. 31/2021, č. 40/2021 bod 2., č. 49/2021, č. 50/2021, č. 51/2021, č. 58/2021, č. 61/2021 bod 2., č. 63/2021, č. 64/2021, č. 67/2021, č. 68/2021 bod 1., č. 69/2021, č. 73/2021, č. 74/2021, č. 75/2021, č. 76/2021, č. 77/2021, č. 82/2021, č. 83/2021

 • prodlužuje termíny plnění
  usnesení č. 143/2011 T: 31.12.2022; usnesení č. 53/2017 T: 31.12.2024; usnesení č. 68/2019 T: 31.12.2022; usnesení č. 70/2019 T: 31.12.2022; usnesení č. 43/2020 T: 31.12.2022; usnesení č. 13/2021 T: 31.12.2022; usnesení č. 53/2021 T: 31.12.2022; usnesení č. 66/2021 T: 31.12.2022

2/Z1/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn pro rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtových změn pro rok 2022 ve výši 875 000,- Kč krytých fondem rezerv

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 31.1.2022

3/Z1/2022

Věc: Projednání žádostí o poskytnutí dotací podaných na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2022ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům takto:

  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov v uvedené výši, za účelem podpory organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2022, mezi uvedenými subjekty a Městem Chodov

 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení
  T: 3.3.2022

4/Z1/2022

Věc: Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevenceZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrhy žádostí o dotace na účel určený žadatelem v žádosti - individuální dotace a dotace žádostí dle zákona č. 108/2006 Sb. - na účel stanovený zvláštním právním předpisem takto:

  RUBIKON Centrum: Tréninková místa: 98.780 Kč
  Světlo Kadaň: Terénní program drogově závislí: 70.000 Kč
  DC Mateřídouška: Denní stacionář: 230.000 Kč
  DC Mateřídouška: Soc. terapeutické dílny: 230.000 Kč
  Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové denní centrum: 50.000 Kč
  Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 70.000 Kč

 • ukládá
  starostovi města uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona mezi městem Chodov a výše uvedenými poskytovateli na účel a ve výši, jak je uvedeno.
  T: 28.2.2022

5/Z1/2022

Věc: Žádost Beach volleyball clubu Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportuZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení
  T: 3.3.2022

6/Z1/2022

Věc: Zpráva o činnosti finančního výboru za II. pololetí roku 2021ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti finančního výboru za II. pololetí roku 2021

7/Z1/2022

Věc: Zpráva o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí roku 2021ZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Stanislav PochmanKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí roku 2021

8/Z1/2022

Věc: Zpráva o činnosti Výboru pro volný čas za 2. pololetí 2021ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  zprávu o činnosti Výboru pro volný čas za 2. pololetí 2021

9/Z1/2022

Věc: Informace o pravidlech souvisejících s provozem Chodovského expresuZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  informace o pravidlech provozu služby Chodovský expres

10/Z1/2022

Věc: Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a souhlasí
  s navrženými podmínkami výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - pozemku pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  starostovi předložit materiál k projednání Radě města Chodova
  T: 15.2.2022

11/Z1/2022

Věc: Prodej části ppč. 2597 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemku

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části ppč. 2597 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Dolní Chodov firmě *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem smlouvu o budoucí smlouvě kupní
  T: 30.6.2022

12/Z1/2022

Věc: Prodej ppč. 31/1 v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemku

 • schvaluje
  prodej ppč. 31/1 v k. ú. Stará Chodovská ***** za smluvní cenu 503 230,-- Kč a náklady spojené s prodejem

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadateli kupní smlouvu
  T: 30.6.2022

13/Z1/2022

Věc: Prodej části ppč. 34/1 a části ppč. 4/1, oba v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemků

 • schvaluje
  prodej ppč. 34/4 o výměře 28 m2 a ppč. 4/3 o výměře 119 m2, oba v k. ú. Stará Chodovská manželům ***** za smluvní cenu 49 700,-- Kč a náklady spojené s prodejem

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadateli kupní smlouvu
  T: 31.5.2022

14/Z1/2022

Věc: Bezúplatný převod Evangelického kostela v ChodověZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  informaci o převodu Evangelického kostela, ppč. 140, k.ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  bezúplatný převod Evangelického kostela, ppč. 140, k.ú. Dolní Chodov do majetku města Chodov

 • ukládá
  místostarostovi podepsat v zastoupení města darovací smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti užívání nemovitostí
  T: 28.2.2022

15/Z1/2022

Věc: Návrh na zrušení usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010ZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  návrh na zrušení přijatého usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010

 • ruší
  usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010

 • ukládá
  místostarostovi zajistit plnění usnesení
  T: 28.2.2022

16/Z1/2022

Věc: Návrh na zrušení usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014ZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  návrh na zrušení přijatého usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014

 • ruší
  usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014

 • ukládá
  místostarostovi zajistit plnění usnesení
  T: 28.2.2022

17/Z1/2022

Věc: Informace o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 2384/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  informaci o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 2384/1 v k. ú. Dolní Chodov

18/Z1/2022

Věc: Významná hrobová místa na městském hřbitověZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednala a schvaluje
  1. prohlášení hrobových míst č. L188, L146, L78, L135, L258, L271, K43, K206, L238, L113, L84, L128, L254, L16, L163 za „Čestný hrob“ dle článku 2, odstavce 7 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.

  2. prohlášení hrobových míst č. H94, L94, L125, L56, L286, L103 za „Cenný náhrobek“ dle článku 2, odstavce 8 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.

 • ukládá
  místostarostovi seznámit s přijatým usnesením správce hřbitova
  T: 28.2.2022

19/Z1/2022

Věc: Strategický plán rozvoje města Chodov 2022 - 2030ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  dokument Strategický plán rozvoje města Chodov 2030

20/Z1/2022

Věc: Žádost pana Martina Buchtela o poskytnutí dotace podané na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení
  T: 3.3.2022

21/Z1/2022

Věc: Omezení žalobního nároku města ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  omezení žalobního nároku města Chodov v řízení vedeném Okresním soudem v Sokolově pod spisovou značkou 12C314/2012, a to za kalendářní roky 2016 - 2017 z důvodu hospodárnosti řízení

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 28.2.2022

přiloha pdf
přiloha mp3
přiloha pdf

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru