Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 23.6. 2022.

1/Z5/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Stanislav PochmanKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 15/2022, č. 22/2022, č. 23/2022, č. 24/2022, č. 25/2022, č. 27/2022, č. 28/2022, č. 30/2022, č. 31/2022, č. 32/2022, č. 33/2022, č. 34/2022, č. 35/2022, č. 36/2022

2/Z5/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 ve výši 4 044 000,- Kč krytých fondem rezerv

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 30.6.2022

3/Z5/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022 - krizeZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  rozpočtové změny na rok 2022 ve výši 113 818,30 Kč kryté účelovou rezervou v rámci fondu rezerv na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 30.6.2022

4/Z5/2022

Věc: Vyúčtování příkazní smlouvy Bytservisem Chodov s.r.o. za rok 2021ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  vyúčtování příkazní smlouvy Bytservisem Chodov s.r.o. za rok 2021 a ponechání finančních prostředků ve výši 360 782,84 Kč k dalšímu využití Bystervisu Chodov s.r.o. na opravu bytového fondu ve vlastnictví Města Chodova

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 30.6.2022

5/Z5/2022

Věc: Smlouva o ručení za úvěrZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  Smlouvu o ručení reg. č. 10000852588 se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je převzetí ručení za dluhy svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ, IČO 70948755, vůči Komerční bance, a.s. vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 99035072066 ve výši 25 500 000,00 Kč na předfinancování dotace akce Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo - I.etapa, s konečnou splatností 30.6.2024.

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města Smlouvu podepsat
  T: 24.6.2022

6/Z5/2022

Věc: Nadační fond města ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  1. záměr zřízení Nadačního fondu Chodov pomáhá

  2. Návrh Statutu Nadačního fondu Chodov pomáhá

 • ukládá
  starostovi

  1. předložit k projednání návrh na jmenování členů správní rady a dozorčí rady nadačního fondu
   T: 15.9.2022

  2. zajistit potřebné kroky k založení Nadačního fondu Chodov pomáhá
   T: 15.9.2022

7/Z5/2022

Věc: Významné hrobové místo na městském hřbitověZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  prohlášení hrobového místa č. D 395 za „Čestný hrob“ dle článku 2, odstavce 7 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.

 • ukládá
  místostarostovi seznámit s přijatým usnesením správce hřbitova
  T: 15.7.2022

8/Z5/2022

Věc: Podnět k projednání počtu členů zastupitelstva města v dalším volebním obdobíZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  předložený podnět

 • určuje
  pro další volební období počet členů Zastupitelstva města Chodov - 21 členů

9/Z5/2022

Věc: Záměr pořízení Změny č. 9 Územního plánu ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  informaci o požadavku na doplnění záměru pořízení Změny č. 9 územního plánu Chodov

 • schvaluje
  Záměr změny Územního plánu Chodov:

  1. na pozemcích p.p.č. 2636, 2640/3, 2640/35, 2640/36, 2640/37, 2640/43 a 2653/2 k.ú. Dolní Chodov z ploch SN plochy smíšené nezastavěného území (na plochy T - plochy těžby nerostů).

  2. na pozemku p.p.č. 2636 k.ú. Dolní Chodov plochy Z- těžba a plochy SN - plochy smíšené nezastavěné (rekultivace území) tak aby byla umožněna výstavba (obnovitelných zdrojů energie) zejména FVE (fotovoltaická elektrárna) v rozsahu územních podmínek přípustného využití ploch (PVP) pro plochy T - plochy těžby nerostů

  3. na pozemcích p.p.č. 922 k.ú. Dolní Chodov z ploch SN plochy smíšené nezastavěného území na plochy R(z) - plochy rekreace zahrady a zahrádkářské osady.

 • V případě kladného stanoviska orgánu souhlasu z hlediska vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko příslušného úřadu z hlediska posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bude změna územního plánu v souladu s §§ 55a a 55b stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v úplném znění, pořizována ve zkráceném postupu pořizování změny územního plánu.

  V souladu s ust. § 45 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se požaduje částečná náhrada nákladů na zpracování změny územního plánu, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady.
  Podíl náhrady nákladů, bude určen plošnou výměrou řešených ploch.

 • určuje
  pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.9 Územního plánu Chodov p. Patrika Pizingera

 • ukládá
  starostovi města zajistit pořízení změny územního plánu
  T: 31.5.2023

10/Z5/2022

Věc: Prodej části ppč. 2247/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě prodej ppč. 2247/12 o výměře 456 m2 v k. ú. Dolní Chodov ***** za smluvní cenu 186 960,-- Kč a náklady spojené s prodejem

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít kupní smlouvu dle znění usnesení
  T: 31.8.2022

11/Z5/2022

Věc: Prodej ppč. 1143 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  žádost manželů ***** o prodej pozemku

 • schvaluje
  prodej ppč. 1143 o výměře 859 m2 v k. ú. Dolní Chodov ***** za smluvní cenu 515 400,-- Kč a náklady spojené s prodejem

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadateli kupní smlouvu
  T: 30.9.2022

12/Z5/2022

Věc: Prodej ppč. 1185/183, 1185/184, 1185/185, 1185/186, vše v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  žádost ***** o prodej pozemků

 • schvaluje
  prodej ppč. 1185/183, 1185/184, 1185/185, 1185/186, vše v k. ú. Dolní Chodov ***** za smluvní cenu 42 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem kupní smlouvu
  T: 30.9.2022

13/Z5/2022

Věc: Prodej ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Záměr schválen 15. 2. 2022 a zveřejněn 18. 2. - 6. 6. 2022ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo
  došlou nabídku k prodeji ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov

 • bere na vědomí
  informaci starosty o zrušení záměru prodeje (výběrového řízení na prodej) ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov schváleného dne 15. 2. 2022

 • odmítá
  podanou nabídku

 • souhlasí
  s vrácením kauce žadateli

 • ukládá
  místostarostovi zajistit plnění usnesení
  T: 7.7.2022

14/Z5/2022

Věc: Informace o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 1153/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  informaci o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 1153/1 v k. ú. Dolní Chodov

15/Z5/2022

Věc: Informace o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 1778/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  informaci o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 1778/1 v k. ú. Dolní Chodov

16/Z5/2022

Věc: Informace o nepřijatém záměru prodeje ppč. 1154/3 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  informaci o nepřijatém záměru prodeje ppč. 1154/3 v k. ú. Dolní Chodov

17/Z5/2022

Věc: Informace o nepřijatém záměru prodeje ppč. 480 a 481 v k. ú. Vintířov u SokolovaZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  informaci o nepřijatém záměru prodeje části ppč. 480 a 481 v k. ú. Vintířov u Sokolova

přiloha pdf
přiloha mp3
přiloha pdf

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru