Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 19.10. 2022.

1/Z101/2022

Věc: Složení slibuZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Sedláková OlgaKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

2/Z101/2022

Věc: Informace o průběhu a výsledku volebZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a bere na vědomí
  informaci o průběhu a výsledku voleb do Zastupitelstva města Chodova

3/Z101/2022

Věc: Určení způsobu volbyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • schvaluje
  způsob volby do orgánů města a výborů zastupitelstva na ustavujícím jednání zastupitelstva tajným hlasováním, a to vyznačením křížkem před jménem kandidáta (kandidátů) na hlasovacím lístku

4/Z101/2022

Věc: Určení funkce starosty a místostarostyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • určuje
  dle § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, funkci starosty jako neuvolněnou a funkci místostarosty jako funkci uvolněnou

5/Z101/2022

Věc: Stanovení počtu členů rady městaZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • stanovuje
  dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů rady města na 7

6/Z101/2022

Věc: Volba starosty, místostarosty a členů RMZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • zvolilo
  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  1. starostou města p. Patrika Pizingera, *****

  2. místostarostou města pana Mgr. Luďka Soukupa *****

  3. dalšími členy rady města (radní)

   1. p. Karla Matičku

   2. p. Jiřího Turečka

   3. p. Jiřího Vacka

   4. p. Bc. Marcela Vlasáka

   5. p. Martina Volemana

7/Z101/2022

Věc: Zřízení výborů Zastupitelstva města ChodovaZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • zřizuje
  v souladu s § 84 odst.2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2022 - 2026

  1. kontrolní výbor v počtu členů 9

  2. finanční výbor v počtu členů 9

  3. výbor pro volný čas v počtu členů 9

  4. osadní výbor Stará Chodovská v počtu členů 5

8/Z101/2022

Věc: Volba členů výborů ZMZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
25 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • volí
  1. předsedu kontrolního výboru p. Bc. Karla Suchého, DiS. MBA

   1. členy kontrolního výboru pp. Radka Bureše, Yvonu Čechovou, Mgr. Martina Horvátha, Radka Matušku, Tomáše Randu, Stanislava Šimrala, Jiřího Turečka, Mgr. Václava Vachrlona

  2. předsedu finančního výboru p. Zuzanu Cerovskou

   1. členy finančního výboru pp. Šárku Chocovou, PhDr. Ilonu Juhásovou, Karla Matičku, Renatu Pelnařovou, Jana Smolku, Kateřinu Suchou, Zdeňka Vodáka, Moniku Zezulovou

  3. předsedu výboru pro volný čas p. Bc. Ladislava Zapfa

   1. členy výboru pro volný čas pp. Veroniku Fukovou, Jaroslava Hupfera, Petru Kissovou, DiS., Bc. Josefa Pojara, Václava Smolíka, Jiřího Turečka, Bc. Marcela Vlasáka, Martina Volemana

  4. předsedu osadního výboru Stará Chodovská p. Jiřího Vacka

   1. členy osadního výboru Stará Chodovská pp. Petru Lysou, Martina Mašteru, Věru Valentovou, Michala Valtu

 • ukládá
  starostovi města seznámit členy výborů s jejich zvolením
  T: 15.11.2022

9/Z101/2022

Věc: Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města ChodovaZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a stanovuje
  v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích poskytování měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Chodova s platností od 20.10.2022.
  V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, bude poskytnuta měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva takto:

  1. Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva, který vykovává funkci:

   1. starosty - v maximální výši dle platného nařízení vlády

   2. člena rady - ve výši 3 900,- Kč

   3. předsedy výboru nebo komise - ve výši 1 900,- Kč

   4. člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu - ve výši 700,- Kč

   5. člena zastupitelstva, který nevykonává funkce dle odst. a, b, c, d - ve výši 500,- Kč

  2. V případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna za jednotlivé funkce nesčítá, bude poskytnuta pouze za funkci, za kterou je poskytována vyšší odměna.

  3. Výplata měsíčních odměn bude prováděna pravidelně měsíčně převodem na účet každého neuvolněného člena ZM nebo osobním převzetím v pokladně úřadu dle výplatního kalendáře.

  4. Cestovní výlohy uvolněných a neuvolněných zastupitelů se budou hradit na základě vnitřní směrnice tajemnice úřadu.

  5. Pokud dojde v průběhu roku k zániku mandátu člena ZM, bude mu vyplacena poměrná část měsíční odměny k datu ukončení mandátu. Novému nastupujícímu členu ZM bude vyplacena měsíční odměna od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž složil slib člena ZM.

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 20.10.2022

10/Z101/2022

Věc: Zastoupení Města Chodova v právnických osobách a zájmových sdruženíchZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • schvaluje
  1. delegovat pana Patrika Pizingera

   1. k zastupování Města Chodova v Euregiu Egrensis s platností od 1.11.2022

  2. delegovat Mgr. Luďka Soukupa

   1. k zastupování Města Chodova v Hospodářské a sociální radě Sokolovska s platností od 1.11.2022

   2. k zastupování Města Chodova v SUAS - skládková, s.r.o. s platností od 1.11.2022

   3. k zastupování Města Chodova ve Vodohospodářském sdružení obcí západních Čech a v jeho radě s platností
    od 1.11.2022

   4. k zastupování Města Chodova ve svazku Mikroregion Sokolov - východ s platností od 1. 11. 2022

  3. delegovat s platností od 1.11.2022 Mgr. Martina Horvátha k zastupování Města Chodova na všech jednáních valných hromad obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a dále delegovat v tomto pořadí Mgr. Luďka Soukupa a Patrika Pizingera, k zastupování Města Chodova na uvedených jednáních, pokud se nebude moci Mgr. Martin Horváth účastnit

 • ukládá
  starostovi města informovat právnické osoby a zájmová sdružení o přijatém usnesení
  T: 15.11.2022

přiloha html
přiloha mp3
přiloha pdf

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru