Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 7.6. 2022.

1/R13/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 187/2022, č. 197/2022, č. 198/2022, č. 199/2022, č. 200/2022 bod 1., č. 202/2022, č. 203/2022, č. 204/2022, č. 205/2022, č. 206/2022, č. 207/2022, č. 208/2022, č. 209/2022, č. 211/2022, č. 212/2022, č. 213/2022, č. 214/2022, č. 215/2022, č. 216/2022, č. 217/2022

 • hlasování
  pro 6

2/R13/2022

Věc: Prodej ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Záměr schválen 15. 2. 2022 a zveřejněn 18. 2. - 6. 6. 2022ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  došlou nabídku k prodeji ppč. 2655/21

 • ukládá
  místostarostovi předložit materiál k projednání na RM
  T: 21.6.2202

 • hlasování
  pro 6

3/R13/2022

Věc: Pacht části ppč. 1044/1 k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 2004-031

 • schvaluje
  pacht části ppč. 1044/1 v k.ú. Dolní Chodov o výměře cca 533 m2 *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít pachtovní smlouvu
  T: 20.6.2022

 • hlasování
  pro 6

4/R13/2022

Věc: Záměr pronájmu části ppč. 2018, 2411, 1371/1 a 1155/1 v k.ú. Dolní Chodov a části ppč. 71/2 v k.ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti Zásilkovna s.r. o. o pronájem části pozemků ppč. 2018, 2411, 1371/1 a 1155/1 v k.ú. Dolní Chodov a části ppč. 71/2 v k.ú. Stará Chodovská

 • schvaluje
  záměr města pronajmout části pozemků ppč. 2018, 2411, 1371/1 a 1155/1 každý o výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Dolní Chodov a části ppč. 71/2 m o výměře cca 1 m2 v k.ú. Stará Chodovská

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 13.6.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 19.7.2022

 • hlasování
  pro 6

5/R13/2022

Věc: Cestovní pojištění (TRAVEL)ZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  uzavření Pojistných smluv č.: 2000088309 a č.: 2000088310 ze dne 27.5.2022 se společností Colonnade Insurance S.A., organizační složky, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4

 • hlasování
  pro 6

6/R13/2022

Věc: Příprava realizace zahrádkářské kolonie U trati-východ-ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci starosty města o projektu Zahrádkářská kolonie U trati - východ - Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM zahájit přípravu realizace zahrádkářské kolonie U trati-východ-Chodov
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

7/R13/2022

Věc: Informace za I. pololetí o průběhu zajištění dotací na investiční akce roku 2022ZPRACOVAL:
Simona Přibáňová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  Informace za I. pol. o průběhu zajištění dotací na investiční akce roku 2022

 • hlasování
  pro 6

8/R13/2022

Věc: Návrh na výmaz údajů z Rejstříku škol a školských zařízení o oboru vzdělání Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s výmazem údajů o oboru vzdělání z Rejstříku škol a školských zařízení vedených pro Základní školu Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2022

 • ukládá
  vedoucí OŠKV podat žádost o zápis uvedené změny
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 6

9/R13/2022

Věc: Podnět k projednání počtu členů zastupitelstva města v dalším volebním obdobíZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  Zastupitelstvu města Chodov určit počet členů zastupitelstva pro další volební období v počtu 21

 • ukládá
  starostovi města předložit návrh k projednání v ZM
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R13/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM
  T: 23.6.2021

 • hlasování
  pro 6

11/R13/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022 - krizeZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger -starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn k projednání na ZM
  T: 23.6.2021

 • hlasování
  pro 6

12/R13/2022

Věc: Rozpočtová změna - Peněžitý dar od Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.ZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. Kubicová MarcelaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí peněžitého daru od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. ve výši 200 000,00 Kč na úhradu výdajů spojených s podporou osob zasažených válečným konfliktem na Ukrajině.
  RS: 6221

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 6

13/R13/2022

Věc: Návrh smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje s Karlovarským krajemZPRACOVAL:
Petr Šandera
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje s Karlovarským krajem

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvy v zastoupení města
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 6

14/R13/2022

Věc: Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci "2 ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon SO 02 – II.stupeň – slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace – 2. vyhlášení"ZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  zrušení zadávacího řízení

 • ukládá
  řediteli školy zveřejnit informaci o zrušení zadávacího řízení
  T: 9.6.2022

 • hlasování
  pro 6

15/R13/2022

Věc: Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění) na akci "ZŠ Smetanova, Chodov - Komplexní modernizace učebny výpočetní techniky"ZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  výsledek zadávacího řízení s výsledným pořadím:
  1. Služby ICT s.r.o., Atletická 2147, 356 01 Sokolov, IČ: 06721150

  nabídková cena vítězného účastníka je 1 955 607, 92 Kč bez DPH

 • ukládá
  1. ředitelce základní školy seznámit účastníky zadávacího řízení s výsledným pořadím zadávacího řízení

  T: 8.6. 2022

  2. ředitelce školy podepsat smlouvu o dílo s vítězným účastníkem zadávacího řízení

  T: 10.6. 2022

 • hlasování
  pro 6

16/R13/2022

Věc: Přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Biosolární střecha na Základní škole Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace"ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  přijetí dotace z programu Smart Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery Karlovarského kraje na projekt "Biosolární střecha na Základní škole Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace"

 • hlasování
  pro 6

18/R13/2022

Věc: Smlouva o dílo na inž. činnost pro zajištění příslušného povolení stavby "Chodov, parkoviště ul. Husova"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., Karlovy Vary, IČ: 06032354

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 13.6.2022

 • hlasování
  pro 6

19/R13/2022

Věc: Žádost Českobratrské církve evangelické o finanční příspěvek na činnost na rok 2022ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chodově o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na rok 2022

 • schvaluje
  rozpočtové opatření ve výši 19 900,- Kč na poskytnutí finančního daru na činnost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chodově na rok 2022 kryté fondem rezerv (rozpočtová skladba 3330)

 • ukládá
  1. místostarostovi seznámit žadatele s usnesením
   T: 30.6.2022

  2. vedoucí OŠKV zajistit realizaci usnesení
   T: 30.7.2022

 • hlasování
  pro 5

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru