Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 6.9. 2022.

1/R19/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 288/2022, č. 289/2022, č. 290/2022 bod 1., č. 298/2022, č. 299/2022, č. 301/2022, č. 303/2022, č. 304/2022, č. 305/2022, č. 306/2022, č. 308/2022, č. 309/2022, č. 310/2022, č. 311/2022, č. 313/2022, č. 314/2022, č. 315/2022, č. 316/2022, č. 317/2022

 • hlasování
  pro 6

2/R19/2022

Věc: Odkoupení ppč. 1140/13 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  ZM schválit odkoupení ppč. 1140/13 o výměře 7883 m2 v k. ú. Dolní Chodov za 1 200 000,-- Kč + DPH, tj. 1 500 000,-- Kč ( cena obvyklá + náklady na zpracování znal. posudku + náklady na kolek k návrhu na vklad + náklady související s administrací obchodního případu) od Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha

 • ukládá
  místostarostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 15.9.2022

 • hlasování
  pro 6

3/R19/2022

Věc: Žádost o prodej části ppč. 42/1 v k. ú. St. ChodovskáZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemku

 • ukládá
  vedoucí KTA zajistit zadání vypracování geometrického plánu pro schválení záměru prodeje a následný prodej části ppč. 42/1 v k. ú. Stará Chodovská
  T: 16.9.2022

 • hlasování
  pro 6

4/R19/2022

Věc: Výpověď z nájmuZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  podání výpovědi dle čl. VI. Smlouvy o nájmu uzavřené dne 4. prosince 2007 *****.

 • ukládá
  místostarostovi zajistit podání výpovědi v souladu s usnesením
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 6

5/R19/2022

Věc: Záměr pronájmu části ppč. 1111/1 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o pronájem části pozemku ppč. 1111/1 k.ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  záměr města pronajmout část ppč. 1111/1 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce
   T: 12.9.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 4.10.2022

 • hlasování
  pro 6

6/R19/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN včetně pilíře na pozemku pč. 222/1 v k. ú. Stará Chodovská a kabelového vedení NN včetně pilíře na pozemku pč. 225/1 v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN včetně 1 pilíře na pozemku pč. 222/1 v k. ú. Stará Chodovská a kabelového vedení NN včetně 1 pilíře na pozemku pč. 225/1 v k. ú. Stará Chodovská se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 29.9.2023

 • hlasování
  pro 6

7/R19/2022

Věc: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na městskou knihovnu v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2021 se společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o dílo po schválení rozpočtové změny Zastupitelstvem města Chodova dne 15.9.2022
  T: 23.9.2022

 • hlasování
  pro 6

8/R19/2022

Věc: Předložení projektových záměrů do ITIKA 2021 - 2027ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložení projektových záměrů do ITIKA (integrovaná územní investice Karlovy Vary):
  - Stavební úpravy objektu č. p. 1238 v Luční ulici v Chodově
  - Revitalizace sídliště Husova v Chodově

 • ukládá
  vedoucímu ÚRM předložit projektové záměry do ITIKA
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 6

9/R19/2022

Věc: Příkazní smlouva uzavíraná se společností ABRI na zpracování a podání projektového záměru - Stavební úpravy objektu č.p. 1238 v Luční ulici v Chodově - do ITIKAZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Příkazní smlouvu 44-22 uzavíranou se společností ABRI, s.r.o. na zpracování a podání projektového záměru na projekt - Stavební úpravy objektu č.p. 1238 v Luční ulici v Chodově - podle pravidel IROP 2021-2027 do nejbližší vhodné výzvy ITIKA°

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu
  T: 9.9.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R19/2022

Věc: Dodatek ke smlouvě o dílo - Zahrada MŠ ŠkolníZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/22 uzavíraný mezi městem Chodov a Ing. Kristýnou Greinerovou na akci Návrh zahrady u MŠ Školní, Chodov.

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat Dodatek č. 1
  T: 9.9.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R19/2022

Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Chodov za 1. pololetí roku 2022 a výhled na druhé pololetí.ZPRACOVAL:
Ladislav Staněk
Městská policiePŘEDKLÁDÁ:
Ladislav StaněkKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  Zprávu o činnosti Městské policie Chodov za první pololetí roku 2022

 • bere na vědomí
  informaci o obnově služebního vozidla

 • ukládá
  pověřenému strážníkovi zajistit potřebné kroky ke koupi nového služebního vozidla
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

12/R19/2022

Věc: ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY, INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A OCHRANY OBYVATELSTVA ZA I. POLOLETÍ ROKU 2022ZPRACOVAL:
Jiří Kiss
Městský záchranný systémPŘEDKLÁDÁ:
Kiss JiříKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva za 1. pololetí roku 2022

 • hlasování
  pro 6

13/R19/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn k projednání na ZM
  T: 15.9.2022

 • hlasování
  pro 6

14/R19/2022

Věc: Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovnyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. Kubicová MarcelaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 - přijetí 7. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 614 226,50 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny.
  Rozpočtová skladba: 4216

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 6

15/R19/2022

Věc: Informace o projektu REVOLUTION TRAIN v roce 2023ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci o programu primární protidrogové prevence v rámci projektu REVOLUTION TRAIN v roce 2023

 • schvaluje
  realizovat projekt REVOLUTION TRAIN dle návrhu smlouvy o spolupráci v roce 2023

 • ukládá
  vedoucí OŠKV

  1. zahrnout finanční prostředky na realizaci projektu REVOLUTION TRAIN do návrhu rozpočtu města Chodova na rok 2023
   T: 15.9.2022

  2. zajistit ve spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO realizaci projektu
   T: 31.12.2023

 • hlasování
  pro 6

16/R19/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 6

17/R19/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • souhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 6

18/R19/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • souhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 5, 1 se zdržel

19/R19/2022

Věc: Informace o změně na pozici zástupce ředitele školy ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • bere na vědomí
  Informaci o změně na pozici zástupce ředitele školy od 29.8.2022 ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace

 • hlasování
  pro 6

20/R19/2022

Věc: Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě 7.A pro školní rok 2022/2023 v ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost o povolení výjimky z počtu žáků 7.A třídě pro školní rok 2022/2023 v ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace

 • schvaluje
  výjimku z počtu žáků pro 7. třídu v počtu 33 žáků pro školní rok 2022/2023 v ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace

 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 15.9.2022

 • hlasování
  pro 6

21/R19/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investic na havarijní opravyZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investic na havarijní opravy ve výši 15 827 Kč na opravu stěn a výmalbu skladu ve školní jídelně a ve výši 14 460 Kč na opravu litinové kanalizace a soklů ve vestibulu školy

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

22/R19/2022

Věc: Žádost ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu "Obědy pro děti" od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve šk.r. 2022/2023ZPRACOVAL:
Marie Ouporová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva JurnečkováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu "Obědy pro děti" od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 75 222,-Kč pro školní rok 2022/2023.

 • souhlasí
  s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu "Obědy pro děti" pro ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkovou organizaci s tím, že škola použije finanční dar výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 14 dětí ve šk.r. 2022/2023.

 • hlasování
  pro 6

23/R19/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace MŠ - pořízení schodolezuZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z prostředků MŠMT ČR pro Mateřskou školu Chodov, Nerudova 915

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace od MŠMT ČR ve výši 115 918,00 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci MŠ Nerudova 915 Chodov. Jedná se o dotaci z programu Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, na pořízení schodolezu
  Rozpočtová skladba: 3111

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 6

24/R19/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace na volbyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci Karlovarského kraje o poskytnutí dotace od MF ČR v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace od MF ČR ve výši 372 000,00 Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí
  Rozpočtová skladba: 6115

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 6

25/R19/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z rezervního fondu na nákup mrazáku do školní kuchyněZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 16 000 Kč na zakoupení mrazáku do školní kuchyně

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

26/R19/2022

Věc: Příkazní smlouva uzavíraná se společností ABRI na zpracování a podání projektového záměru - Revitalizace sídliště Husova v Chodově - do ITIKAZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Příkazní smlouvu 47-22 uzavíranou se společností ABRI, s.r.o. na zpracování a podání projektového záměru na projekt - Revitalizace sídliště Husova v Chodově - podle pravidel IROP 2021-2027 do nejbližší vhodné výzvy ITIKA°

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města smlouvu podepsat
  T: 9.9.2022

 • hlasování
  pro 6

27/R19/2022

Věc: Souhlas zřizovatele se zařazením projektového záměru "Rekonstrukce hospodářského pavilonu Mateřské školy Chodov - MŠ ul. U Koupaliště č.p.811" do Strategického rámce MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II a s aktualizací výše celkových způsobilých výdajů v již zadaném projektu "Renovace školních zahrad Mateřské školy Chodov - MŠ ul. Školní"ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  se zařazením projektového záměru Mateřské školy Chodov "Rekonstrukce hospodářského pavilonu Mateřské školy Chodov - MŠ ul. U Koupaliště č.p. 811" do Strategického rámce MAP ORP Sokolov a Kraslice II a s aktualizací výše celkových způsobilých výdajů u již dříve zadaného projektu "Renovace školních zahrad Mateřské školy Chodov - MŠ ul. Školní"

 • ukládá
  1. starostovi podepsat v zastoupení města Souhlas zřizovatele školy
   T: 9.9.2022

  2. ředitelce školy zadat aktualizaci celkových způsobilých výdajů i projektový záměr do Strategického rámce MAP ORP Sokolov a Kraslice II
   T: 9.9.2022

 • hlasování
  pro 6

28/R19/2022

Věc: Navýšení základního kapitálu společnosti Bytservis Chodov, s.r.o.ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Dolinský EmilKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu města projednat návrh na zvýšení základního kapitálu (§85 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.) společnosti BYTSERVIS CHODOV s.r.o., a to nepeněžitým vkladem města jako jediného společníka do základního kapitálu - pozemku parcelní číslo 150 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 538 (víceúčelová stavba) v Chodově, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví číslo 1 pro katastrální území Dolní Chodov, obec Chodov. Základní kapitál bude zvýšený o částku, která odpovídá hodnotě nemovitosti zjištěné znaleckým posudkem znalkyně paní Marie Trskové, číslo posudku 8401 ze dne 14. 7. 2022, tj. o 4 950 000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je, že mezi její hlavní činnosti patří zajišťování správy bytů a nebytových prostor a v převáděné budově jsou situovány nebytové prostory (ordinace praktického lékaře) a bytová jednotka.

 • ukládá
  místostarostovi předložit návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Bytservis Chodov s.r.o. vnesením nepeněžitého vkladu města na jednání ZM
  T: 15.9.2022

 • hlasování
  pro 6

29/R19/2022

Věc: Odstoupení od nájemní smlouvyZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh starosty města na odstoupení od nájemní smlouvy

 • schvaluje
  dle článku VI. odstoupení od nájemní smlouvy č. 2008-002 uzavřené dne 26.08.2008 *****.

 • ukládá
  místostarostovi zajistit plnění usnesení
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 6

30/R19/2022

Věc: Záměr pachtu ppč. 43/2 v k.ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o pacht pozemku pč. 43/2 k.ú. Stará Chodovská

 • schvaluje
  záměr města propachtovat ppč. 43/2 o výměře 359 m2 v k.ú. Stará Chodovská

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru pachtu na úřední desce
   T: 12.9.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 4.10.2022

 • hlasování
  pro 6

31/R19/2022

Věc: Vyjádření Města Chodova ke spolupráci s organizací RUBIKON Centrum, z.ú.ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:
Mgr. Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Vyjádření Města Chodova ke spolupráci s organizací RUBIKON Centrum, z.ú.

 • ukládá
  starostovi města podepsat za Město Chodov Vyjádření ke spolupráci
  T: 9.9.2022

 • hlasování
  pro 6

32/R19/2022

Věc: Souhlas zřizovatele s aktualizací celkových způsobilých výdajů u již dříve zadaného projektu Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace "Moderně s novými technologiemi" do Strategického rámce MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice IIZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s aktualizací celkových způsobilých výdajů u již dříve zadaného projektového záměru Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace "Moderně s novými technologiemi" do Strategického rámce MAP ORP Sokolov a Kraslice II

 • ukládá
  1. místostarostovi podepsat v zastoupení města Souhlas zřizovatele školy
   T: 9.9.2022

  2. řediteli školy zadat aktualizaci celkových způsobilých výdajů do Strategického rámce MAP ORP Sokolov a Kraslice II
   T: 9.9.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru