Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 4.10. 2022.

1/R21/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 292/2022, č. 263/2022, č. 334/2022, č. 335/2022, č. 337/2022, č. 338/2022, č. 340/2022, č. 342/2022, č. 343/2022, č. 345/2022, č. 346/2022, č. 347/2022, č. 348/2022, č. 349/2022, č. 350/2022, č. 351/2022 bod 1., č. 352/2022, č. 353/2022, č. 354/2022, č. 355/2022, č. 356/2022, č. 358/2022, č. 359/2022, č. 360/2022, č. 362/2022, č. 363/2022, č. 364/2022, č. 365/2022

 • prodlužuje termín plnění
  usnesení č. 336/2022 T: 30.11.2022

 • hlasování
  pro 6

2/R21/2022

Věc: Záměr prodeje části ppč. 2655/5 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej části ppč. 2655/5 v k. ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  záměr města prodat část ppč. 2655/5 (dle geometrického plánu č.2768-7519/2022 jde o ppč. 2655/52 o výměře 260 m2 v k. ú. Dolní Chodov)

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. vedoucímu OSM zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
   T: 14.10.2022

  2. předložit žádost na zasedání ZM
   T: 31.3.2023

 • hlasování
  pro 6

3/R21/2022

Věc: Nájem ppč. 43/2 k.ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost o pronájem ppč. 43/2 v k.ú. Stará Chodovská

 • schvaluje
  pronájem ppč. 43/2 o výměře 359 m2 v k.ú. Stará Chodovská *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem nájemní smlovu
  T: 31.3.2023

 • hlasování
  pro 6

4/R21/2022

Věc: Převod nájemní smlouvy - záměr pachtu části ppč. 177 v k.ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 2001/069-36

 • schvaluje
  záměr města propachtovat část ppč. 177 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Stará Chodovská

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 10.10.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 1.11.2022

 • hlasování
  pro 6

5/R21/2022

Věc: Pronájem části ppč. 1111/1 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost o pronájem části ppč. 1111/1 o výměře cca 33 m2

 • schvaluje
  pronájem části ppč. 1111/1 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu
  T: 15.10.2022

 • hlasování
  pro 6

6/R21/2022

Věc: Záměr pachtu ppč. 177 a části ppč. 178/1 v k.ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o pacht části ppč. 177 a části ppč. 178/1 a žádost ***** o pacht ppč. 177 vše k.ú. Stará Chodovská

 • neschvaluje
  pronájem části ppč. 178/1 v k.ú. Stará Chodovská

 • schvaluje
  záměr města pronajmout ppč. 177 o výměře 2 478 m2 v k.ú. Stará Chodovská

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru pachtu na úřední desce
   T: 10.10.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 1.11.2022

 • hlasování
  pro 6

7/R21/2022

Věc: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: SoSB 219/2022ZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: SoSB 219/2022

 • schvaluje
  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: SoSB 219/2022 a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN na pozemku pč. 1140/13 v k. ú. Dolní Chodov se Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene bude činit 100,-- Kč včetně DPH

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.10.2023

 • hlasování
  pro 6

8/R21/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vodovodního řadu a tlakové kanalizační přípojky na pozemcích pč. 1111/1 a 1164 vše v k. ú. Dolní Chodov a vodovodní přípojky na pozemku pč. 1111/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vodovodního řadu a tlakové kanalizační přípojky na pozemcích pč. 1111/1 a 1164 vše v k. ú. Dolní Chodov a vodovodní přípojky na pozemku pč. 1111/1 v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.10.2023

 • hlasování
  pro 6

9/R21/2022

Věc: Kupní smlouvaZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh kupní smlouvy s p. Lukášem Kopeckým, IČ: 64192482

 • ukládá
  starostovi podepsat kupní smlouvu
  T: 10.10.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R21/2022

Věc: Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, Poděbradova ul. - chodník na Bílou vodu a parkovací stání u potoka"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.2.2022 na akci "Chodov, Poděbradova ulice - chodník na Bílou vodu a parkovací stání u potoka", se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
  T: 10.10.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R21/2022

Věc: Výsledky 1. ročníku participativního rozpočtuZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  výsledky 1. ročníku participativního rozpočtu

 • ukládá
  vedoucímu útvaru rozvoje města a dotační politiky začlenit projekty participativního rozpočtu do rozpočtu města Chodova na rok 2023
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

12/R21/2022

Věc: Informace o žádostech na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 7.10.2022

  2. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 7.10.2022

 • hlasování
  pro 6

13/R21/2022

Věc: Žádost o mimořádnou dotaci na provoz haly v zimním období pro TJ Batesta Chodov z. s. - oddíl tenisuZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  žádost o mimořádnou dotaci na provoz haly v zimním období pro Tělovýchovnou jednotu Batesta Chodov z. s. - oddíl tenisu

 • hlasování
  pro 6

14/R21/2022

Věc: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení díla: 2.ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon II. stupeň – slaboproudá a silnoproudá elektroinstalaceZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2022 s firmou ELECTRICAL 3M-SERVICES s.r.o. se sídlem Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary – Sedlec, IČO: 03448665

 • ukládá
  řediteli školy podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
  T: 12.10.2022

 • hlasování
  pro 6

15/R21/2022

Věc: Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovnyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí 8. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 936 435,53 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny.
  Rozpočtová skladba: 4216

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 6

16/R21/2022

Věc: Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z investičního fondu PO ZUŠ ChodovZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Ing.KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o schválení čerpání finančních prostředků z investičního fondu na nákup hudebního nástroje baryton saxofon ve výši 89.900,- Kč.

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení.
  T: 30.11.2022

 • hlasování
  pro 6

17/R21/2022

Věc: Žádost Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o možnost čerpat finanční prostředky z investičního fondu školyZPRACOVAL:
Marie Ouporová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva JurnečkováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o možnost čerpat finanční prostředky z investičního fondu školy na zhotovení přístřešku nad postranním vchodem do hlavní budovy, vybavení ergoterapeutické dílny v ZŠ speciální a výměnu zářivek za úsporné LED zářivky.

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

18/R21/2022

Věc: Žádost Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu investičníhoZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 708 454 Kč k pokrytí nákladů, které vznikly škole v souvislosti s nezbytnou údržbou s opravami a rekonstrukcemi, které probíhaly na majetku školy

 • ukládá
  řediteli školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

19/R21/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu rezervZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 12 000 Kč na zakoupení multifunkční tiskárny do kanceláře vedoucí školní jídelny

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

20/R21/2022

Věc: Dodatek č. 1 ke Směrnici pro evidenci a vymáhání pohledávekZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s Dodatkem č. 1 ke Směrnici č. 1/2022 pro evidenci a vymáhání pohledávek

 • ukládá
  tajemnici úřadu vydat Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2022 pro evidenci a vymáhání pohledávek
  T: 5.10.2022

 • hlasování
  pro 6

21/R21/2022

Věc: Žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu rezervZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 18 293 Kč na zakoupení 10 ks pečících plechů do konvektomatu do školní jídelny z fondu rezerv

 • ukládá
  ředitelce školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

22/R21/2022

Věc: Žádost pana Miloše Petrželky o finanční příspěvek na činnost klubu DC Žíla ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Miloše Petrželky o poskytnutí jednorázového příspěvku na činnost šipkového klubu DC Žíla Chodov

 • schvaluje
  1. poskytnutí finančního příspěvku panu Miloši Petrželkovi na činnost klubu DC Žíla Chodov ve výši 19 900,- Kč

  2. rozpočtové opatření ve výši 19 900,- Kč na poskytnutí jednorázového příspěvku krytého vyššími vlastními příjmy (RS3419)

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usneseni
  T: 30.10.2022

 • hlasování
  pro 6

23/R21/2022

Věc: Záměr pronájmu části ppč. 1689/1 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům Poděbradova 704 v Chodově , IČO: 118 80 481 , o pronájem přídomní zeleně okolo č.p. 704 - část ppč. 1689/1 v k.ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  záměr města pronajmout část ppč. 1689/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce
   T: 10.10.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 1.11.2022

 • hlasování
  pro 6

24/R21/2022

Věc: Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KK na zajištění sociálních služeb v roce 2022ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022

 • ukládá
  starostovi města podepsat Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KK na zajištění sociálních služeb v roce 2022
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru