Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 4.1. 2022.

1/R1/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 368/2015, č. 379/2019, č. 140/2020, č. 473/2020, č. 477/2020 bod 2., č. 478/2020 bod 2., č. 479/2020 bod 2. a bod 3., č. 480/2020 bod 1., č. 481/2020 bod 2., č. 482/2020 bod 2., č. 483/2020 bod 2., č. 64/2021, č. 114/2021 bod 2., č. 115/2021 bod 2., č. 128/2021, č. 198/2021, č. 212/2021, č. 231/2021 bod 2., č. 244/2021, č. 263/2021 bod 2, č. 274/2021, č. 288/2021 bod 2., č. 293/2021, č. 317/2021 bod 1 a bod 2., č. 323/2021 bod 2., č. 344/2021, č. 361/2021, č. 412/2021, č. 415/2021, č. 438/2021, č. 442/2021, č. 482/2021, č. 483/2021, č. 501/2021, č. 507/2021, č. 518/2021, č. 525/2021, č. 528/2021, č. 530/2021 bod 1., č. 531/2021 bod 1., č. 532/2021, č. 533/2021, č. 534/2021, č. 535/2021, č. 537/2021, č. 539/2021, č. 541/2021, č. 542/2021, č. 543/2021, č. 545/2021, č. 546/2021, č. 548/2021, č. 549/2021, č. 550/2021, č. 551/2021, č. 552/2021, č. 553/2021

 • prodlužuje termíny plnění
  usnesení č. 79/2021 T:30.6.2022,
  usnesení č. 259/2021 T:30.6.2022,
  usnesení č. 264/2021 T:30.6.2022 a
  usnesení č. 529/2021 T: 30.6.2022.

 • hlasování
  pro 7

3/R1/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará Chodovská ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023

 • hlasování
  pro 7

4/R1/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění zemního kabelu NN na pozemcích pč. 1266 a 1269/1 vše v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • ruší
  přijaté usnesení č.: 16R-308-2021 ze dne 7.7.2021

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění zemního kabelu NN na pozemcích pč. 1266 a 1269/1 vše v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že dotčená nezpevněná komunikace musí být uvedena do původního stavu v rozsahu obvyklých podmínek vyjma finální asfaltové vrstvy

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023

 • hlasování
  pro 7

5/R1/2022

Věc: Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřené podle ustanovení § 8 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů ze dne 16.10.2017 mezi Městem Chodov a společností AD Ligneta regionalbus s.r.o.ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.14 ke smlouvě se společností AD Ligneta regionalbus s.r.o., IČ: 26318741

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.14
  T: 5.1.2022

 • hlasování
  pro 7

6/R1/2022

Věc: Smlouva o poskytnutí příspěvku z Česko-německého fondu budoucnosti na realizaci projektu Obnova hrobek německých starostů města ChodovaZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti na projekt Obnova hrobek německých starostů města Chodova schválený ČNFB dne 7. 12. 2021.

 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města smlouvu
  T: 31.1.2022

 • hlasování
  pro 7

7/R1/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • souhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 7

8/R1/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní, s prodloužením platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 7

9/R1/2022

Věc: Změny v sazebníku úhrad za pečovatelské úkonyZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  změnu v sazebníku úhrad za pečovatelské úkony - fakultativní úkony za přepravu a zrušení úkonu: dohled nad dospělým občanem

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění
  T: 4.1.2022

 • hlasování
  pro 7

10/R1/2022

Věc: Významná hrobová místa na městském hřbitověZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu města

  1. prohlášení hrobových míst č. L188, L146, L78, L135, L258, L271, K43, K206, L238, L113, L84, L128, L254, L16, L163 za „Čestný hrob“ dle článku 2, odstavce 7 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.

  2. prohlášení hrobových míst č. H94, L94, L125, L56, L286, L103 za „Cenný náhrobek“ dle článku 2, odstavce 8 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.

 • ukládá
  starostovi předložit návrh na jednání ZM
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

11/R1/2022

Věc: Přijetí antigenních testů pro školyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci místostarosty o převzetí antigenních testů GENRUI pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje

 • schvaluje
  přijetí antigenních testů GENRUI pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje pro následující příspěvkové organizace:

  ZŠ J. A. Komenského, Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace -
  450 ks,
  ZŠ Chodov Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace - 400 ks,
  ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace - 275 ks,
  ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace - 150 ks

 • hlasování
  pro 7

12/R1/2022

Věc: Přijetí antigenních testů pro školyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci místostarosty o převzetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje

 • schvaluje
  přijetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje pro následující příspěvkové organizace:

  ZŠ J. A. Komenského, Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace -
  675 ks,
  ZŠ Chodov Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace - 575 ks,
  ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace - 425 ks,
  ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace - 225 ks

 • hlasování
  pro 7

13/R1/2022

Věc: Zrušení usnesení č. 33R-549-2021 ze dne 7.12.2021ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci místostarosty města

 • ruší
  své usnesení č. 33R-549-2021 ze dne 7.12.2021

 • hlasování
  pro 7

14/R1/2022

Věc: Žádost o povolení použití znaku města ChodovaZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Magistrátu Karlovy Vary o použití znaku města Chodov na obal Memoranda o porozumění

 • schvaluje
  bezúplatné použití znaku města Chodov na obal Memoranda o porozumění

 • ukládá
  starostovi seznámit žadatele s usnesením
  T: 5.1.2022

 • hlasování
  pro 7

15/R1/2022

Věc: Dodatek č.32 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 15/1996ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  předložený návrh dodatku č. 32 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 15/1996 se společností Marservis s.r.o., IČ: 46886061

 • nesouhlasí
  s cenou tepelné energie od 1.1.2022 předloženou společností Marservis s.r.o.

 • ukládá
  vedoucímu OSM zajistit zálohové platby dle předloženého rozpisu záloh za dodávky tepelné energie na rok 2022
  T: 10.1.2022

 • hlasování
  pro 7

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru