Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 29.3. 2022.

1/R7/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 46/2022, č. 92/2022, č. 93/2022, č. 94/2022, č. 95/2022, č. 96/2022, č. 97/2022, č. 98/2022, č. 99/2022, č. 100/2022, č. 102/2022, č. 103/2022, č. 104/2022, č. 105/2022

 • hlasování
  pro 7

2/R7/2022

Věc: Žádost o prodej části ppč. 1148/1v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost manželů ***** o prodej části ppč. 1148/1 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucí KTA zajistit vypracování geometrického plánu pro schválení záměru prodeje a následný prodej požadované části pozemku
  T: 8.4.2022

 • hlasování
  pro 7

3/R7/2022

Věc: Žádost o prodej části ppč. 222/1 v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej části ppč. 222/1 v k. ú. Stará Chodovská

 • ukládá
  vedoucí KTA zajistit vypracování geometrického plánu pro schválení záměru prodeje a následný prodej požadované části pozemku
  T: 8.4.2022

 • hlasování
  pro 7

4/R7/2022

Věc: Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetkuZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v rámci projektu ChodovNet

 • doporučuje
  zastupitelstvu města vyřadit dlouhodobý hmotný majetek dle přiloženého seznamu

 • ukládá
  místostarostovi předložit návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku na jednání ZM
  T: 7.4.2022

 • hlasování
  pro 7

5/R7/2022

Věc: Pronájem části ppč. 1019 k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o pronájem části ppč. 1019 v k.ú Dolní Chodov

 • schvaluje
  pronájem části ppč. 1019 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města nájemní smlouvu
  T: 15.4.2022

 • hlasování
  pro 7

6/R7/2022

Věc: Výprosa části ppč. 2270 k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků jednotek Polní 644 a 645, ul. Polní, Chodov o výprosu části ppč. 2270 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  záměr města vyprosit část ppč. 2270 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zveřejnit záměr výprosy na úřední desce
   T: 1.4.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 26.4.2022

 • hlasování
  pro 7

7/R7/2022

Věc: Výpůjčka ppč. 1371/29 k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků Čs. odbojářů 932, Chodov a Společenství vlastníků Čs. odbojářů 933, Chodov o výpůjčku ppč. 1371/29 v k.ú Dolní Chodov

 • schvaluje
  výpůjčku ppč. 1371/29 o výměře 26 m2 v k.ú. Dolní Chodov Společenství vlastníků Čs. odbojářů 932, Chodov a Společenství vlastníků Čs. odbojářů 933, Chodov

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o výpůjčce
  T: 15.4.2022

 • hlasování
  pro 5, 2 se zdželi

8/R7/2022

Věc: Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800101376_2/VB/PZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800101376_2/VB/P

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 8800101376_2/VB/P - umístění plynárenského zařízení na pozemcích pč. 178/1 a 222/1 vše v k. ú. Stará Chodovská se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene bude činit 500,-- Kč + DPH

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 7

9/R7/2022

Věc: Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napěti (NN) č. 1295332873ZPRACOVAL:
Martin Lehečka
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) č.1295332873 se společností ČEZ ESCO, a.s., IČ: 032592880, k ukončení odběrného místa EAN 859182400800951040, na Železném dvoře 1088.

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
  T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 7

10/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Městská knihovna Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021ZPRACOVAL:
Hana Nemčičová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Hana NemčičováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  a) účetní závěrku za rok 2021
  b) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12. 2021
  c) rozbor hospodaření za rok 2021
  d) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů takto:
  1. fond rezervní: 252 362,96 Kč
  2. fond odměn: 50 000,00 Kč

 • ukládá
  ředitelce Městské knihovny Chodov, Staroměstská 55, okres Sokolov, příspěvkové organizace:

  1. vypracovat a předat protokol o schválení účetní závěrky do CSÚIS v souladu s ustanoveními a termíny Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022

  2. zajistit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů
   T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021ZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Ing.KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  1) Účetní závěrku za rok 2021
  2) Zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021
  3) Rozbor hospodaření za rok 2021
  4) Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto:
  a) fond odměn: 0,- Kč
  b) fond rezervní: 0,- Kč

 • ukládá
  ředitelce Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace:

  1. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů
  T: 31.3.2022

  2. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému
  informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č.220/2013 Sb.,
  o schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek
  T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 6

12/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021ZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  a) účetní závěrku za rok 2021
  b) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12. 2021
  c) rozbor hospodaření za rok 2021
  d) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů takto:
  1. fond rezervní: 215 918,01 Kč
  2. fond odměn: 0 Kč

 • bere na vědomí
  kalkulaci pronájmů a cen obědů na rok 2022

 • ukládá
  ředitelce Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace

  1. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému účetních informací státu v souladu s ustanoveními a termíny Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v plném znění
  T: 30.4. 2022
  2. zajistit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů
  T: 31.3. 2022

 • hlasování
  pro 6

13/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021ZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021
  2) zprávu o inventarizaci majetku k 31. 12. 2021
  3) rozbor hospodaření za rok 2021
  4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto:
  a) fond odměn: 200 000 Kč
  b) fond rezervní: 820 114,81Kč

 • ukládá
  řediteli ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace

  1. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému účetních informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022

  2. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů
   T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 6

14/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021.ZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021
  2) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021
  3) rozbor hospodaření za rok 2021
  4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto:
  a) fond odměn: 50 000 ,-Kč
  b) fond rezervní: 1 306 975,16 ,-Kč

 • ukládá
  řediteli Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace:

  1. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů
   T: 31.3.2022

  2. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č.220/2013Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek
   T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 6

15/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace za rok 2021ZPRACOVAL:
Marie Ouporová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva JurnečkováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  a) účetní závěrku za rok 2021
  b) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12. 2021
  c) rozbor hospodaření za rok 2021
  d) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů takto:
  1. fond rezervní: 159 998,31 Kč
  2. fond odměn: 50 000,00 Kč

 • ukládá
  ředitelce Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace:

  1. vypracovat a předat protokol o schválení účetní závěrky do CSÚIS v souladu s ustanoveními a termíny Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022

  2. zajistit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů
   T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 6

16/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku DDM Bludiště Chodov, okres Sokolov, p.o. za rok 2021.ZPRACOVAL:
R. Dočkalová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Renáta DočkalováKONZULTACE:
Ing. Marcela KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021
  2) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021
  3) rozbor hospodaření za rok 2021
  4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto:
  a) fond odměn: 100 000,--Kč
  b) fond rezervní: 323 832,20Kč

 • ukládá
  ředitelce DDM Bludiště Chodov, okres Sokolov, p.o.:
  1) zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů.
  T: 31.3.2022
  2) vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému informací státu v souladu s ustanovením a termíny dle vyhlášky č. 220/2013Sb. o schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek.
  T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 6

17/R7/2022

Věc: Rozbor hospodaření, schválení účetní závěrky a zprávy o inventarizaci majetku Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace za rok 2021ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  1) účetní závěrku za rok 2021
  2) zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021
  3) rozbor hospodaření za rok 2021
  4) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů takto:
  a) fond odměn - 100 000,- Kč
  b) fond rezervní - 877 809,76 Kč

 • ukládá
  ředitelce Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace:

  1. zajistit rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do zákonných fondů
   T: 31.3.2022

  2. vypracování protokolu o schválení účetní závěrky a jeho předání do centrálního systému účetních informací státu v souladu s ustanoveními a termíny dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění
   T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 6

18/R7/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM
  T: 7.4.2022

 • hlasování
  pro 7

19/R7/2022

Věc: Souhlas s hromadným zastavením exekučních řízeníZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  v souladu se zákonem č. 192/2021 Sb., s hromadným zastavením exekučních řízení zahájených proti nezletilým s jistinou pohledávky nad 1 500,- Kč

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 7

20/R7/2022

Věc: Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostoviZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce starostovi, panu Patriku Pizingerovi za práci vykonanou prokazatelně nad rámec povinností starosty. Jde zejména o plnění mimořádných úkolů v souvislosti s nákazou Covid- 19 za období roku 2020 a 2021, kdy se osobně zasloužil o vznik testovacího místa v našem městě, kde se i aktivně zapojoval do organizace jeho činnosti a pomáhal i s administrativními pracemi. Dále jako starosta města měl i výrazný podíl na dlouhodobě vynikajících ekonomických výsledcích Města Chodova i v průběhu pandemie Covid-19, kdy se jiná města naší velikosti dostala do finančních problémů, Chodov skončil nemalým přebytkem hospodaření

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro starostu města na jednání ZM
  T: 7.4.2022

 • hlasování
  pro 5

21/R7/2022

Věc: Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostoviZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce místostarostovi Mgr. Luďku Soukupovi za práci vykonanou prokazatelně nad rámec povinností místostarosty, zejména za plnění mimořádných úkolů v souvislosti s nákazou Covid-19 v letech 2020 a 2021, kdy osobně pomáhal zajišťovat a rozvážet osobní ochranné pomůcky seniorům a hendikepovaným občanům našeho města a zejména organizoval distribuci těchto pomůcek do školských a předškolských organizací našeho města. Dále po otevření očkovacího centra v Chodově se osobně podílel na jeho organizaci a zapojil se i do administrativní práce v tomto centru. Jako místostarosta se aktivně podílí na dlouhodobě vynikajících ekonomických výsledcích Města Chodova.

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro místostarostu k projednání na ZM
  T: 7.4.2022

 • hlasování
  pro 5

22/R7/2022

Věc: Žádost o souhlas s otevřením přípravné třídy Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o souhlas s otevřením přípravné třídy v počtu 10-15 dětí, Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023.

 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 6

23/R7/2022

Věc: Žádost Nositelů odkazu Jáchymovské peklo, z.s. o příspěvek na činnost na rok 2022ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Nositelů odkazu Jáchymovské peklo, z.s. o příspěvek na činnost na rok 2022

 • schvaluje
  rozpočtovou změnu na poskytnutí finančního daru výši 10 000,- Kč krytou fondem rezerv (kapitola 41, rozpočtová skladba 3900)

 • ukládá
  1. starostovi seznámit žadatele s usnesením
   T: 30.4.2022

  2. tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
   T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 7

24/R7/2022

Věc: Výpůjčka bytové jednotky - Chodov, Lipová 646/15ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  výpůjčku bytové jednotky Chodov, Lipová 646/15, velikost 1+1, o výměře 41,78 m2 ***** na dobu určitou - 30 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce

 • ukládá
  místostarostovi v zastoupení města uzavřít smlouvu o výpůjčce
  T: 15.4.2022

 • hlasování
  pro 7

25/R7/2022

Věc: Výpůjčka bytové jednotky - Chodov, Lipová 647/16ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  výpůjčku bytové jednotky Chodov, Lipová 647/16, velikost 1+2, o výměře 69,55 m2 ***** na dobu určitou - 30 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce

 • ukládá
  místostarostovi v zastoupení města uzavřít smlouvu o výpůjčce
  T: 15.4.2022

 • hlasování
  pro 7

26/R7/2022

Věc: Žádost ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti" - navýšení počtu dětí o 2ZPRACOVAL:
Marie Ouporová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva JurnečkováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti" z důvodu navýšení počtu dětí o 2

 • souhlasí
  s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu "Obědy pro děti" pro ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkovou organizace s tím, že škola použije finanční dar výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 16 dětí do 30.6.2022.

 • hlasování
  pro 6

27/R7/2022

Věc: Mimořádné přidělení bytové jednotky - Chodov, ČSM 691/12ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  mimořádné přidělení bytové jednotky Chodov, ČSM 691/12 o velikosti 1+1 ***** na dobu určitou od 30.03.2022 do 28.02.2023

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 15.4.2022

 • hlasování
  pro 7

28/R7/2022

Věc: Mimořádné přidělení bytové jednotky - Chodov, ČSM 691/34ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  mimořádné přidělení bytové jednotky Chodov, ČSM 691/34 o velikosti 1+2 ***** na dobu určitou od 30.03.2022 do 28.02.2023

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 15.4.2022

 • hlasování
  pro 7

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru