Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 24.5. 2022.

1/R12/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č.153/2022 bod 2., č. 166/2022, č. 172/2022, č. 173/2022, č. 174/2022 bod 1., č. 175/2022, č. 176/2022, č. 177/2022, č. 178/2022, č. 180/2022, č. 181/2022, č. 182/2022, č. 183/2022, č. 184/2022, č. 185/2022, č. 186/2022, č. 189/2022, č. 190/2022, č. 191/2022, č. 192/2022, č. 193/2022, č. 194/2022, č. 196/2022

 • hlasování
  pro 6

2/R12/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace na sociální práciZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. Kubicová MarcelaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci o poskytnutí dotace od MPSV ČR na výkon sociální práce

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace na výkon sociální práce podle ustanovení § 63 až § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve výši 1 552 381,00 Kč
  Rozpočtová skladba: 43 41

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.5.2022

 • hlasování
  pro 6

3/R12/2022

Věc: Rozpočtová změna - vratka dotace ZŠ NejdeckáZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. Kubicová MarcelaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - vratka nevyčerpané dotace "Výzkum, vývoj... " ZŠ Nejdecká ul. ve výši 8 000,00 Kč a její přeposlání Karlovarskému kraji
  Rozpočtová skladba: 3114

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.5.2022

 • hlasování
  pro 6

4/R12/2022

Věc: Žádost o prodej části ppč. 1153/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemku

 • nesouhlasí
  s prodejem požadované části ppč. 1153/1 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit žadatele s usnesením
  T: 3.6.2022

 • hlasování
  pro 6

5/R12/2022

Věc: Žádost o prodej ppč. 1154/3 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemku

 • nesouhlasí
  s prodejem ppč. 1154/3 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit žadatele s usnesením
  T: 3.6.2022

 • hlasování
  pro 6

6/R12/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemeneZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN na pozemcích pč. 40 a 249 vše v k. ú. Stará Chodovská, kabelového vedení VN, trubky HDPE, kabelového vedení NN, 1 ks přípojkové pojistkové skříně v pilíři a 1 ks rozpojovací pojistkové skříně v pilíři na pozemku pč. 222/1 v k. ú. Stará Chodovská, uzemnění, kabelového vedení VN, trubky HDPE a kabelového vedení NN na pozemcích pč. 222/4 v k. ú. Stará Chodovská a 2597 v k. ú. Dolní Chodov, kabelového vedení VN, trubky HDPE a kabelového vedení NN na pozemku pč. 222/5 v k. ú. Stará Chodovská a 1 ks rozpojovací pojistkové skříně v pilíři na pozemku pč. 2598/4 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.5.2023

 • hlasování
  pro 6

7/R12/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění kanalizační přípojky na pozemcích pč. 1164 a 1175/20 vše v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění kanalizační přípojky na pozemcích pč. 1164 a 1175/20 vše v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.5.2023

 • hlasování
  pro 6

8/R12/2022

Věc: Převod nájemní smlouvy - záměr nájmu ppč. 2120/6 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 1994-095

 • schvaluje
  záměr města pronajmout ppč. 2120/6 o výměře 59 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 30.5.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 21.6.2022

 • hlasování
  pro 6

9/R12/2022

Věc: Převod nájemní smlouvy - záměr pachtu části ppč. 1154/3 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 2002/055-37

 • schvaluje
  záměr města propachtovat ppč. 1154/3 o výměře 228 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 30.5.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 21.6.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R12/2022

Věc: Smlouva na Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na cyklostezku z Chodova přes Božičany do Nové RoleZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu č. 27-22 uzavíranou s ABRI, s.r.o. na zajištění zpracování projektové dokumentace v potřebném rozsahu, geodetického zaměření vč. vyjádření všech potřebných subjektů pro územní řízení a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na cyklostezku z Chodova přes Božičany do Nové Role metodou inženýringu.

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu
  T: 31.5.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R12/2022

Věc: Kupní smlouvaZPRACOVAL:
Jiří Kiss
Městský záchranný systémPŘEDKLÁDÁ:
Kiss JiříKONZULTACE:
Ing. Marcela KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Návrh Kupní smlouvy na pořízení zásahových obleků od společnosti PROBO-NB, s.r.o., IČ 05328942, za sjednanou cenu 162.188,- vč. DPH, pro potřeby jednotky SDH Chodov

 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení a podepsat příslušnou kupní smlouvu v navrhovaném znění
  T: 31.5.2022

 • hlasování
  pro 6

12/R12/2022

Věc: Informace o žádostech na přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 31.5.2022

  2. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 31.5.2022

 • hlasování
  pro 6

13/R12/2022

Věc: Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022.ZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o čerpání z fondu investic ve výši 681 446,35,-Kč ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022.

 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 6

14/R12/2022

Věc: Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Marie Ouporová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva JurnečkováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace ve výši 350 000,-Kč.

 • ukládá
  ředitelce PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 6

15/R12/2022

Věc: Návrh výše úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace na školní rok 2022/2023ZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Hana ZapfováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  Návrh výše úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace na školní rok 2022/2023.
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 6

16/R12/2022

Věc: Dohoda o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace - projekt : Volnočasový areál Chodov - Bílá vodaZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu města schválit Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace - projekt : Volnočasový areál Chodov - Bílá voda

 • ukládá
  starostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 2.6.2022

 • hlasování
  pro 6

17/R12/2022

Věc: Vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci: "Webové stránky města"ZPRACOVAL:
Petr Šandera
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci, hodnotící kritéria, seznam dodavatelů k oslovení:
  1) Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
  2) AETO s.r.o., Karlovy Vary, Dvory, Chebská 394/44
  3) ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, 110 00 Praha 1 - Nové Město
  4) Design republic s.r.o., U Porcelánky 868, 357 35 Chodov
  5) WEBHOUSE, s.r.o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava

  Komisi k vyhodnocení nabídek:
  Mgr. Luděk Soukup, Petr Šandera, Miloš Bělohlávek, Martin Polák, Michal Malář

 • ukládá
  Tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení a výsledek zadávacího řízení předložit na jednání rady města
  T: 29.5.2022

 • hlasování
  pro 6

18/R12/2022

Věc: Návrh rozpočtové změny - webové stránkyZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtové změny ve výši 200 000,- Kč na pořízení nových webových stránek města k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtové změny ve výši 200 000,- Kč na pořízení nových webových stránek města k projednání na ZM
  T: 2.6.2022

 • hlasování
  pro 6

19/R12/2022

Věc: Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovnyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. Kubicová MarcelaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 - přijetí 4. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 237 407,44 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny.
  Rozpočtová skladba: 4216

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 15.6.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru