Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 21.6. 2022.

1/R14/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 183/2021, č. 303/2021, č. 304/2021, č. 305/2021, č. 306/2021, č. 307/2021, č. 308/2021, č. 309/2021, č. 310/2021, č. 536/2021, č. 74/2022 bod 2., č. 75/2022 bod 2., č. 76/2022 bod 2., č. 78/2022, č. 174/2022 bod 2., č. 179/2022, č. 195/2022, č. 200/2022 bod 2., č. 201/2022, č. 210/2022, č. 218/2022, č. 219/2022, č. 220/2022, č.223/2022, č. 224/2022, č. 225/2022, č. 226/2022, č. 227/2022, č. 228/2022, č. 229/2022, č. 232/2022, č. 233/2022, č. 234/2022, č. 235/2022, č. 236/2022

 • hlasování
  pro 4

2/R14/2022

Věc: Pacht ppč. 1154/3 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 2002/055-37

 • schvaluje
  pacht ppč. 1154/3 o výměře 228 m2 v k.ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít pachtovní smlouvu
  T: 15.7.2022

 • hlasování
  pro 4

3/R14/2022

Věc: Pronájem ppč. 2120/6 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 1999-095

 • schvaluje
  pronájem pozemku parc. č. 2120/6 o výměře 59 m2 v k.ú. Dolní Chodov ***** na dobu určitou - do 31.12.2024

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít nájemní smlouvu
  T: 15.7.2022

 • hlasování
  pro 4

4/R14/2022

Věc: Převod nájemní smlouvy - záměr pachtu části ppč. 2568/1 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o převod nájemní smlouvy č. 2007-022

 • schvaluje
  záměr města propachtovat část ppč. 2568/1 o výměře cca 334 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 27.6.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 19.7.2022

 • hlasování
  pro 4

5/R14/2022

Věc: Smlouva o dílo na akci "Hřbitov Chodov – oprava vstupů smuteční síně"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo s p. Dušanem Mihokem, IČ: 73378674

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 24.6.2022

 • hlasování
  pro 4

6/R14/2022

Věc: Prodej ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Záměr schválen 15. 2. 2022 a zveřejněn 18. 2. - 6. 6. 2022ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  došlou nabídku k prodeji ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov

 • ruší
  záměr prodeje (výběrové řízení na prodej) ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov schválený dne 15. 2. 2022

 • doporučuje
  ZM odmítnout podanou nabídku a souhlasit s vrácením kauce žadateli

 • ukládá
  místostarostovi

  1. předložit informaci na zasedání ZM
   T: 23.6.2022

  2. informovat zájemce o zrušení výběrového řízení
   T: 7.7.2022

 • hlasování
  pro 4

7/R14/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN na pozemku pč. 1185/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění kabelového vedení NN na pozemku pč. 1185/1 v k. ú. Dolní Chodov dle geometrického plánu č.: 2759-26229/2022 ze dne 28.3.2022 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 4

8/R14/2022

Věc: Návrh zápisu do kroniky města Chodov za rok 2021ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  návrh zápisu do kroniky města za rok 2021

 • vyslovuje
  poděkování Ing. Jitce Hlouškové za zpracování zápisu

 • ukládá
  kronikářce města vyhotovit zápis do knihy kroniky města
  T: 30.8.2022

 • hlasování
  pro 4

9/R14/2022

Věc: Návrh na udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizacíZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací dle návrhu

 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit ředitele s usnesením a informovat je o výši odměny
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 4

10/R14/2022

Věc: Participativní rozpočet - výběr projektůZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  proveditelnost projektů postoupivších do hlasování v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu :
  - Osázení svahu nad silnicí pod kostelem květinami
  - Megahoupačka nad městem pro dva
  - Zatraktivnění veřejného prostoru prostřednictvím rozšířené reality
  - Koloběžková dráha - modulární pumptrack
  - Doplnění mobiliáře v parcích
  - Cyklobox
  - Herní prvky u vlakového nádraží
  - Komunitní - veřejné ohniště

 • ukládá
  vedoucímu ÚRM předložit vítězné projekty na jednání RM
  T: 6.9.2022

 • hlasování
  pro 4

11/R14/2022

Věc: Smlouva o ručení za úvěrZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o ručení reg. č. 10000852588 se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je převzetí ručení za dluhy svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ, IČO 70948755, vůči Komerční bance, a.s. vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 99035072066 ve výši 25 500 000,00 Kč na předfinancování dotace akce Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo - I.etapa, s konečnou splatností 30.6.2024.

 • ukládá
  starostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 4

12/R14/2022

Věc: Návrh plánu práce RM na II. pololetí roku 2022ZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Sedláková OlgaKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s návrhem plánu práce RM na II. pololetí roku 2022

 • ukládá
  starostovi řídit se plánem práce RM
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 4

13/R14/2022

Věc: Memorandum Městských policií Karlovarského kraje o vzájemné spolupráciZPRACOVAL:
Ladislav Staněk
Městská policiePŘEDKLÁDÁ:
Ladislav StaněkKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  záměr velitele Městské policie Chodov, připojit se k podpisu Memoranda Městských policií Karlovarského kraje o vzájemné spolupráci.

 • hlasování
  pro 4

14/R14/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 4

15/R14/2022

Věc: Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  přidělení bytu 1+1 v Domě s pečovatelskou službou dvěma zájemcům i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 30.6.2022

  2. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 4

16/R14/2022

Věc: Významné hrobové místo na městském hřbitověZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu města

  1. prohlášení hrobového místa č. D395 za „Čestný hrob“ dle článku 2, odstavce 7 Řádu veřejného pohřebiště města Chodov v platném znění.

 • ukládá
  starostovi předložit návrh na jednání ZM
  T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 4

17/R14/2022

Věc: Vyúčtování příkazní smlouvy Bytservisem Chodov s.r.o. za rok 2021ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  vyúčtování příkazní smlouvy Bytservisem Chodov s.r.o. za rok 2021 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit vyúčtování příkazní smlouvy Bytservisem Chodov s.r.o. za rok 2021 k projednání na ZM
  T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 4

18/R14/2022

Věc: Žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o povolení čerpání odpisů ve výši 700 000,-Kč na rekonstrukci a obnovu tří přípravných kuchyněk u tříd na pracovišti Zahradní 729ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o povolení čerpání odpisů ve výši 700 000,-Kč na rekonstrukci a obnovu tří přípravných kuchyněk u tříd na pracovišti Zahradní 729.

 • ukládá
  ředitelce Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
  1) uzavřít smlouvy o dílo s firmami, které práce provedou
  2) zajistit realizaci rekonstrukcí
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

19/R14/2022

Věc: Žádost o schválení čerpání financí z IF Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace na plánované opravy a rekonstrukce v měsíci červenci a srpnu 2022 ve výši 450 000,-KčZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o schválení čerpání financí z IF organizace ve výši 450 000,-Kč na plánované opravy a rekonstrukce, které proběhnou v měsíci červenci a srpnu 2022.

 • schvaluje
  čerpání financí z IF organizace ve výši 450 000,-Kč na plánované opravy a rekonstrukce, které proběhnou v měsíci červenci a srpnu 2022.

 • ukládá
  ředitelce Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace zajistit realizaci plánovaných rekonstrukcí a oprav
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

20/R14/2022

Věc: Žádost o schválení čerpání investičního příspěvku zřizovatele na zabezpečení pracoviště MŠ Zahradní ze schváleného rozpočtu Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  čerpání investičního příspěvku zřizovatele na zabezpečení pracoviště MŠ Zahradní - dílna školníka, prostory bývalého mateřského centra a prostory mateřské školy - ze schváleného rozpočtu Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace

 • ukládá
  ředitelce Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace zajistit zpracování projektu a realizaci prací na IZS na pracovišti Zahradní 729
  T: 10.9.2022

 • hlasování
  pro 4

21/R14/2022

Věc: Informace o schválení ŠVP školní družiny, vnitřní řád školní družiny, ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • bere na vědomí
  informaci o schválení ŠVP školní družiny, vnitřní řád školní družiny

 • hlasování
  pro 4

22/R14/2022

Věc: Žádost Základní školy J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky z fondu rezerv a fondu investic na realizaci zakázky: "ZŠ Chodov - Komplexní modernizace učebny výpočetní techniky"ZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace o možnost čerpat finanční prostředky ve výši 854 441,5 Kč z fondu rezerv a finanční prostředky ve výši 1 511 844,08 Kč z fondu investic na realizaci zakázky "ZŠ Smetanova Chodov - Komplexní modernizace učebny výpočetní techniky"

 • ukládá
  ředitelce základní školy zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 4

23/R14/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, ČSO - příjezdová komunikace pro IZS k čp. 930"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo s ing. Jiřím Soukupem, IČ: 73711870

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem města dne 23.6.2022
  T: 27.6.2022

 • hlasování
  pro 4

24/R14/2022

Věc: Zřízení Nadačního fondu Chodov pomáháZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  ZM zřízení Nadačního fondu Chodov pomáhá

 • ukládá
  starostovi předložit na jednání ZM
  T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 4

25/R14/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemku pč. 309/1 v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti NEGA CZ s.r.o. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemku pč. 309/1 v k. ú. Stará Chodovská se společností NEGA CZ s.r.o., se sídlem Stará Chodovská 107, Chodov

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 30.6.2023

 • hlasování
  pro 4

26/R14/2022

Věc: Nařízení města č. 1/2022, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanouZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Nařízení města č. 1/2022, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou

 • ukládá
  1. vedoucí OŠKV zajistit zveřejnění nařízení v souladu s právními předpisy
   T: 24.6.2022

  2. vedoucímu OSM zajistit informování provozovatele vymezeného parkoviště
   T: 15.7.2022

 • hlasování
  pro 4

27/R14/2022

Věc: Nařízení města č. 2/2022, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišťZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Nařízení města č. 2/2022, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

 • ukládá
  1. vedoucí OŠKV zajistit zveřejnění nařízení v souladu s právními předpisy
   T: 24.6.2022

  2. vedoucímu OSM zajistit informování provozovatele vymezeného parkoviště
   T: 15.7.2022

 • hlasování
  pro 4

28/R14/2022

Věc: Pravidla svozu a systém přidělování a provozu odpadových nádob v Chodově od 1.7.2022ZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  pravidla svozu a systém přidělování a provozu odpadových nádob v Chodově od 1.7. 2022

 • ukládá
  vedoucímu OSM zveřejnění dokumentu
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 4

29/R14/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace na pečovatelskou službuZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci o poskytnutí dotace od Karlovarského kraje na pečovatelskou službu

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace na pečovatelskou službu ve výši 2 307 800,- Kč (RS: 43 51)

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 4

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru