Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 19.7. 2022.

1/R15/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 264/2021 bod 2., č. 237/2022, č. 238/2022, č. 239/2022, č. 240/2022, č. 241/2022, č. 243/2022, č. 244/2022, č. 245/2022, č. 246/2022, č. 247/2022, č. 248/2022, č. 249/2022, č. 250/2022, č. 251/2022, č. 252/2022, č. 253/2022, č. 254/2022

 • prodlužuje termíny plnění
  usnesení č. 79/2021 T: 31.12.2022
  usnesení č. 259/2021 T: 31.12.2022
  usnesení č. 449/2021 T: 30. 9.2022
  usnesení č. 529/2021 T: 30. 9.2022

 • hlasování
  pro 4

2/R15/2022

Věc: Žádost o směnu pozemkůZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost firmy ***** o směnu pozemků

 • ukládá
  vedoucí KTA zajistit zadání vypracování geometrického plánu pro schválení záměru a následný prodej a odkoupení pozemků
  T: 29.7.2022

 • hlasování
  pro 4

3/R15/2022

Věc: Záměr prodeje ppč. 1217/3 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemku

 • schvaluje
  záměr prodeje ppč. 1217/3 v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 22.7.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání ZM
   T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 4

4/R15/2022

Věc: Pacht části ppč. 2568/1 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost paní ***** o převod nájemní smlouvy č. 2007-022

 • schvaluje
  pacht části ppč. 2568/1 o výměře cca 334 m2 *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít pachtovní smlouvu
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

5/R15/2022

Věc: Přijetí daruZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  přijetí movitých věcí - zařízení a vybavení nacházející se v Evangelickém kostele v Chodově

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Chodově a Městem Chodov darovací smlouvu
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 4

6/R15/2022

Věc: Žádost o pronájem částí ppč. 2018, 2411,1371/1 a 1155/1 v k.ú. Dolní Chodov a části ppč. 71/2 v k.ú Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti Zásilkovna s.r.o. o pronájem částí ppč. 2018, 2411, 1371/1 a 1155/1 v k.ú. Dolní Chodov a části ppč. 72/1 v k.ú. Stará Chodovská

 • schvaluje
  pronájem částí ppč. 2018, 2411, 1371/1 a 1155/1, každá o výměře cca 2,5 m2 , a části ppč. 72/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Stará Chodovská, společnosti Zásilkovna s.r.o. , IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha 9, za účelem umístění a provozování Z-BOXů - automatů sloužících k vydávání zásilek s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 1 000,- Kč měsíčně za umístění jednoho Z-BOXu v k.ú. Dolní Chodov a 400,- Kč měsíčně za umístění Z-BOXu v k.ú. Stará Chodovská

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít se společností nájemní smlouvu
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

7/R15/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění drenážního potrubí pro svod dešťových vod a objektu vsakovacího drenu na pozemku pč. 1185/213 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění drenážního potrubí pro svod dešťových vod a objektu vsakovacího drenu na pozemku pč. 1185/213 v k. ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.7.2023

 • hlasování
  pro 4

8/R15/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 722/1 , 723 a 916/1 vše v k. ú. Dolní Chodov a 1 ks pilíře SS na pozemku pč. 722/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 722/1, 723 a 916/1 vše v k. ú. Dolní Chodov a 1 ks pilíře SS na pozemku pč. 722/1 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.7.2023

 • hlasování
  pro 4

9/R15/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky kabelu NN a sjezdu na pozemku pč. 1301 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky kabelu NN a sjezdu na pozemku pč. 1301 v k. ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.7.2023

 • hlasování
  pro 4

10/R15/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vstupního chodníčku na pozemku pč. 723 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění vstupního chodníčku na pozemku pč. 723 v k. ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 4

11/R15/2022

Věc: Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodník v ulici Hrnčířská"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2021 s ing. Ivanem Škulavíkem, IČ: 18733336

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2021
  T: 5.8.2022

 • hlasování
  pro 4

12/R15/2022

Věc: Dodatek č. 9 k Rámcové dohodě s O2ZPRACOVAL:
Petr Šandera
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Dodatek č. 9 k Rámcové dohodě s O2 Czech Republic a.s.

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.9 k Rámcové dohodě ze dne 29.9.2011
  T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 4

13/R15/2022

Věc: Kupní smlouva - prodejní automat Evend Solid 12ZPRACOVAL:
Martin Lehečka
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  kupní smlouvu na prodejní automat Evend Solid 12 včetně mincovníku a platebního terminálu Nayax s prodávajícím Ing. Robertem Adamčiakem

 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu
  T: 30.8.2022

 • hlasování
  pro 4

14/R15/2022

Věc: Zadávací řízení Nové webové stránky městaZPRACOVAL:
Petr Šandera
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci komise z vyhodnocení doručených nabídek, k zadávací řízení na Webové stránky Chodov

 • ruší
  zadávací řízení na Webové stránky Chodov, z důvodů nezahrnutí požadavku na řešení problematiky GDPR do zadání veřejné nabídky

 • ukládá
  tajemnici informovat zájemce o zrušení zadávacího řízení.
  T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 4

15/R15/2022

Věc: Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi na období 2023 - 2025ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dohod o změně veřejnoprávních smluv, na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, uzavřených mezi městem Chodov a obcemi Dolní Nivy, Lomnice, Tatrovice, Vintířov a Vřesová pro výkon přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

 • ukládá
  starostovi města

  1. podepsat schválené dohody
   T: 31.12.2022

  2. zajistit jejich schválení Krajským úřadem Karlovarského kraje
   T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 4

16/R15/2022

Věc: Žádost Českého kynologického svazu ZKO Chodov u Karl. Varů - 408, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ChodovZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 30.8.2022

 • hlasování
  pro 4

17/R15/2022

Věc: Žádost organizace Junák - český skaut, středisko Jestřáb Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ChodovZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 30.8.2022

 • hlasování
  pro 4

18/R15/2022

Věc: Vyjádření obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o dětiZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost spolku Slaňáček z.s. o vytvoření dětské skupiny pro předškolní děti v Chodově

 • ukládá
  starostovi města podepsat Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti
  T: 20.7.2022

 • hlasování
  pro 4

19/R15/2022

Věc: Informace o žádostech na přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a neschvaluje
  přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 31.7.2022

  2. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 4

20/R15/2022

Věc: Smlouva o díloZPRACOVAL:
Jiří Kiss
Městský záchranný systémPŘEDKLÁDÁ:
Kiss JiříKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s návrhem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci "Modernizace objektu MZS-HASIČI a MP Chodov" v navrhovaném znění, která byla revidována JUDr. Janou Pflugerovou dne 13. 5. 2022

 • schvaluje
  Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Modernizace objektu MZS-HASIČI a MP Chodov", dále jen "SoD", v navrhovaném znění:

  a) Dodavatel SoD:
  Anna Dindáková
  Loketská 351, Staré Sedlo, PSČ: 356 01
  IČO: 433 35 501
  DIČ: CZ6558166725

  b) Smluvní cena SoD:
  490.000,- Kč bez DPH

 • ukládá
  starostovi města zajistit plnění usnesení a podepsat příslušnou SoD
  T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 4

21/R15/2022

Věc: Informace Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o pokračování spolupráce mezi MŠ a společností Člověk v tísni v rámci pokračování projektu "Obědy do MŠ zdarma II"ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • bere na vědomí a souhlasí
  s pokračováním spolupráce mezi Mateřskou školou Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace a společností Člověk v tísni, o.p.s. v rámci pokračování projektu " Obědy do MŠ zdarma II".

 • hlasování
  pro 4

22/R15/2022

Věc: Žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o schválení pořízení kompenzační pomůcky z podpůrných opatření - program 133 350ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o schválení pořízení kompenzační pomůcky z podpůrných opatření v rámci programu 133 350 "Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami"

 • hlasování
  pro 4

23/R15/2022

Věc: Žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 OP JAK - Šablony I.ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o udělení souhlasu s realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 OP JAK - Šablony I.

 • hlasování
  pro 4

24/R15/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 4

25/R15/2022

Věc: Žádost o použití finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Chodov,Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace na havarijní opravu sekundárního potrubíZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 604 666,03,-Kč Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace na havarijní opravu sekundárního potrubí mezi ZŠ Chodov, Husova 788 a Spolkovým domem a technický dozor realizace stavby.

 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

26/R15/2022

Věc: Žádost o přijetí peněžních darů.ZPRACOVAL:
R. Dočkalová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Renáta DočkalováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  přijetí peněžních darů v celkové výši 43 000,--Kč, které budou použity na činnost DDM Bludiště Chodov - MDD 2022.

 • hlasování
  pro 4

27/R15/2022

Věc: Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu OP JAK Šablony I.ZPRACOVAL:
R. Dočkalová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Renáta DočkalováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • schvaluje
  Žádost o udělení souhlasu s realizací projektu výzvy č.02_22_002 OP JAK. Název projektu OP JAK - Šablony I - Pojď se bavit s Bludištěm.

 • hlasování
  pro 4

28/R15/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace na kvalifikaci učitelůZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Husova ul. na podporu odborné kvalifikace učitelů

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí průtokové dotace ve výši 62 500,00 Kč a její přeposlání následovně: příspěvkové organizaci ZŠ J. A. Komenského 37 500,00 Kč a ZŠ Husova 25 000,00 Kč na podporu odborné kvalifikace učitelů základních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo DSO.
  Rozpočtová skladba: 3113

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 4

29/R15/2022

Věc: Přidělení bytové jednotky - Chodov, Lipová 646/15ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:
Mgr. Soukup Luděk - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Přidělení bytové jednotky Chodov, Lipová 646/15 o velikosti 1+1 pro ukrajinskou rodinu na dobu určitou od 01.08.2022 do 28.02.2023.

 • ukládá
  starostovi uzavřít v zastoupení města smlouvu o podnájmu
  T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 4

30/R15/2022

Věc: Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovnyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 - přijetí 6. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 653 846,15 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny.
  Rozpočtová skladba: 4216

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.7.2022

 • hlasování
  pro 4

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru