Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 16.8. 2022.

1/R18/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 255/2022, č. 256/2022, č. 257/2022, č. 258/2022, č. 259/2022, č. 260/2022, č. 264/2022, č. 266/2022, č. 268/2022, č. 269/2022, č. 270/2022, č. 271/2022, č. 272/2022, č. 276/2022, č. 278/2022, č. 279/2022, č. 280/2022, č. 281/2022, č. 282/2022, č. 283/2022, č. 284/2022, č. 285/2022, č. 286/2022, č. 287/2022

 • hlasování
  pro 4

2/R18/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN a 1 ks pilíře SS na pozemku pč. 2257 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN a 1 ks pilíře SS na pozemku pč. 2257 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.8.2023

 • hlasování
  pro 4

3/R18/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění výtlačného kanalizačního potrubí na pozemcích pč. 478, 479, 480 a 481 vše v k. ú. VintířovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  v souladu s "Pravidly pro zřizování věcných břemen" uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění výtlačného kanalizačního potrubí na pozemcích pč. 478, 479, 480 a 481 vše v k. ú. Vintířov s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, se sídlem Karlovy Vary, Studentská 328/64 s tím, že hodnota náhrady za zřízení věcného břemene bude činit 100,-- Kč včetně DPH

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvy
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 4

4/R18/2022

Věc: Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, Nádražní ulice - chodník, odvodnění"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2021 s ing. Jiřím Soukupem, IČ: 73711870

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2021
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

5/R18/2022

Věc: Kupní smlouva - prodejní automat Evend Solid 10ZPRACOVAL:
Martin Lehečka
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  kupní smlouvu na prodejní automat Evend Solid 10 včetně mincovníku a platebního terminálu Nayax s prodávajícím Ing. Robertem Adamčiakem

 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 4

6/R18/2022

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy na prodejní automat Evend Solid 12ZPRACOVAL:
Martin Lehečka
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  odstoupení od kupní smlouvy na prodejní automat Evend Solid 12 včetně mincovníku a platebního terminálu Nayax s prodávajícím Ing. Robertem Adamčiakem z důvodu ukončení výroby SOLID 12 a nemožnosti dodání automatu.

 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 4

7/R18/2022

Věc: Návrh smlouvy o dílo na PD "RE-USE centrum Chodov"ZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Re-USE centrum Chodov, na p.p.č. 310/1“ s Annou Dindákovou, IČ: 433 35 501, Loketská 351, Staré Sedlo,

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo v zastoupení města
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

8/R18/2022

Věc: Vytvoření nových webových stránek městaZPRACOVAL:
Petr Šandera
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje

  1. záměr vytvoření nových webových stránek města

  2. návrh smlouvy o vytvoření internetových stránek města, smlouvy o poskytnutí produktu, smlouvy o zpracování osobních údajů a všeobecné obchodní podmínky Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714

 • určuje
  členy mikrotýmu, který bude s dodavatelem spolupracovat na technickém a grafickém návrhu nových webových stránek města ve složení:
  Mgr. Luděk Soukup, Hanka Nemčičová, Markéta Macánová, Martin Polák, Petr Šandera

 • ukládá
  starostovi města Patriku Pizingerovi podepsat smlouvy
  T: 20.8.2022

 • hlasování
  pro 4

9/R18/2022

Věc: Informace o žádosti na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  přidělení byru v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 31.8.2022

  2. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

10/R18/2022

Věc: Finanční dar - český svaz včelařů, z.s.ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Českého svazu včelařů, z.s. - ZO Chodov o poskytnutí příspěvku na činnost

 • schvaluje
  1. poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, z.s. - ZO Chodov ve výši 19 900,- Kč

  2. rozpočtové opatření ve výši 19 900,- Kč na poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, z.s. - ZO Chodov, kryté vyššími vlastními příjmy (RS:34 29)

 • ukládá
  1. tajemnici úřadu seznámit žadatele s usnesením RM a zajistit plnění usnesení
   T: 31.8.2022

  2. starostovi podepsat v zastoupení Města Chodova darovací smlouvu
   T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

11/R18/2022

Věc: Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022ZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o čerpání z fondu investic ve výši 53 374,24,-Kč ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022.

 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

12/R18/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace KnihovnaZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z prostředků Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Chodov

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí průtokové dotace a její přeposlání PO Městská knihovna Chodov. Jedná se o investiční dotaci ve výši 333 000,00, z toho 105 tis. na projekt Aktualizace technického vybavení pro novou budovu Městské knihovny a 228 tis. Kč na projekt Inovace výpůjčního procesu a dále na stejný projekt Aktualizace technického vybavení pro novou budovu Městské knihovny neinvestiční dotaci ve výši 62 000,00 Kč
  Rozpočtová skladba: 3314

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

13/R18/2022

Věc: Rozpočtová změna - dotace MZSZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Rozhodnutí MV ČR č.j. MV-103518-5/PO-IZS-2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MZS

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace ve výši 330 000,00 Kč, z toho 150 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH a 180 tis. Kč na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení
  Rozpočtová skladba: 5512

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

14/R18/2022

Věc: Rozpočtová změna - Kompenzační bonusZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci Karlovarského kraje o poskytnutí kompenzačního bonusu pro rok 2022 ze státního rozpočtu

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona o DPH a daní z příjmu ve výši 28 963,68 Kč
  Rozpočtová skladba: 4111

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

15/R18/2022

Věc: Rozpočtová změna - Zásahové oblekyZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši 120 000,00 Kč na pořízení vybavení JSDH novými osobními ochrannými prostředky hasiče a to zásahovými obleky (6ks)
  RS - 5512

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.8.2022

 • hlasování
  pro 4

16/R18/2022

Věc: Zpětvzetí žalobyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci starosty města o zpětvzetí žaloby na určení

 • hlasování
  pro 4

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru