Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 15.3. 2022.

1/R6/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 73/2022, č. 74/2022 bod 1., č. 75/2022 bod 1., č. 76/2022 bod 1., č. 77/2022, č. 79/2022, č. 80/2022, č. 81/2022, č. 82/2022, č. 84/2022, č. 85/2022, č. 86/2022, č. 87/2022, č. 88/2022, č. 89/2022, č. 91/2022

 • hlasování
  pro 6

2/R6/2022

Věc: Nabídka k prodeji - využití předkupního právaZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  nabídku ***** k prodeji nemovitosti - využití předkupního práva k nemovitosti

 • doporučuje
  zastupitelstvu města

  1. vzdát se zákonného předkupního práva a neuplatnit tak ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku předkupní právo Města Chodov k nemovitosti č.p. 1060, budova s číslem popisným, způsob využití: stavba občanského vybavení zapsaná na LV č. 1175 , umístěná na pozemku parc. č. 2120/6 , zapsaného na LV č. 1, vše v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov

  2. souhlasit s tím, aby nemovitost č.p. 1060 , budovu s číslem popisným, způsob využití: stavba občanského vybavení, zapsanou na LV č. 1175, umístěnou na pozemku parc.č. 2120/6 vše v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov, nabyla do svého vlastnictví fyzická osoba *****

 • ukládá
  místostarostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 7.4.2022

 • hlasování
  pro 6

3/R6/2022

Věc: Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene POh č. 186/2022ZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene POh č. 186/2022

 • schvaluje
  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene POh č. 186/2022 - umístění plynárenského zařízení na pozemku pč. 39/1 v k. ú. Stará Chodovská mezi Povodím Ohře, státním podnikem, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219 (povinný), společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem (oprávněný) a Městem Chodovem (investor) s tím, že Město Chodov uhradí jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.300,-- Kč + DPH a ostatní náklady související se zřízením věcného břemene

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedenou smlouvu
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

4/R6/2022

Věc: Vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci: "Dětské hřiště u ZŠ Školní v Chodově - 1.etapa)"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a kontrolní list

 • ukládá
  vedoucímu OSM zajistit plnění usnesení a výsledek zadávacího řízení předložit na jednání rady města
  T: 26.4.2022

 • hlasování
  pro 5

5/R6/2022

Věc: Jmenování komise pro otevírání elektronicky podaných nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci: "Dětské hřiště u ZŠ Školní v Chodově - 1.etapa"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  členy a náhradníky komise ve složení:
  člen: p. Michal Malář - náhradník: ing. Zdeněk Gaudek
  člen: p. Martin Baranovský - náhradník: Bc. Martin Lehečka
  člen: p. Martin Voleman: náhradník: p. Karel Matička

  komise bude usnášení schopná za přítomnosti 2/3 členů, případně náhradníků komise

 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit členy a náhradníky komise s jejich jemnováním
  T: 23.3.2022

 • hlasování
  pro 5

6/R6/2022

Věc: Rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeníZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  rozbor hospodaření, účetní závěrku, závěrečný účet, zprávu o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit rozbor hospodaření, účetní závěrku, závěrečný účet, zprávu o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření k projednání na ZM
  T: 7.4.2022

 • hlasování
  pro 6

7/R6/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn a převod finančních prostředků schváleného rozpočtu roku 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn a převod finančních prostředků schváleného rozpočtu města Chodova na rok 2022 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn a převod finančních prostředků schváleného rozpočtu města Chodova na rok 2022 k projednání na ZM
  T: 7.4.2022

 • hlasování
  pro 6

8/R6/2022

Věc: Rozpočtová změna - příslušenství k automobilu ToyotaZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu ve výši 7 850,00 Kč na úhradu příslušenství k automobilu Toyota pořizovaného za účelem provozování "Chodovského expresu" pro občany města Chodova krytou fondem rezerv
  Rozpočtová skladba: 4349

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 6

9/R6/2022

Věc: Žádosti do DPSZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odbor sociálních věcí

  1. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 31.3.2022

  2. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R6/2022

Věc: Příkazní smlouva 17-22 uzavíraná se společností ABRI, s r.o. v rámci projektu "Komplexní modernizace odborných učeben s ohledem na sociální inkluzi"ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Příkazní smlouvu 17-22 uzavíranou se společností ABRI, s r.o. v rámci projektu "Komplexní modernizace odborných učeben s ohledem na sociální inkluzi" na zpracování a podání zprávy o udržitelnosti za 2. rok udržitelnosti projektu.

 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města smlouvu
  T: 18.3.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R6/2022

Věc: Sponzorská smlouva mezi Městem Chodov a Spolkem Němců v ČecháchZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  sponzorskou smlouvu mezi Městem Chodov a Spolkem Němců v Čechách, z.s. na poskytnutí podpory činnosti spolku ve výši 15 000,- Kč krytou fondem rezerv (RS3900)

 • ukládá
  vedoucímu ÚRM zajistit plnění usnesení
  T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 6

12/R6/2022

Věc: Informace starosty města o probíhající pomoci uprchlíkům z UkrajinyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci starosty města o probíhající pomoci ukrajinským uprchlíkům

 • hlasování
  pro 6

13/R6/2022

Věc: Přihlášení zrekonstruované budovy ZUŠ v ulici Dukelských hrdinů do soutěže Stavby Karlovarského krajeZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s přihlášením nově zrekonstruované budovy ZUŠ do 21. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje

 • ukládá
  vedoucímu ÚRM podat přihlášku do soutěže
  T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru