Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 1.2. 2022.

1/R3/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 470/2020, č. 1/2022, č. 4/2022, č. 6/2022, č. 7/2022, č. 8/2022, č. 9/2022, č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022

 • prodlužuje termín plnění
  usnesení č. 374/2021 T: 28. 2. 2022

 • hlasování
  pro 7

2/R3/2022

Věc: Návrh na ukončení nájemních vztahůZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. na ukončení nájemních vztahů dohodou

 • schvaluje
  ukončení nájemních vztahů vyplývajících ze Smlouvy č. 2012-018/OST a Smlouvy č. 2012-019/OST uzavřených dne 30.08.2012 se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o. ,IČO: 411 89 698, se sídlem Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje , dohodou ke dni 28.02.2022.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít s žadatelem dohody o ukončení nájemních vztahů
  T: 15.3.2022

 • hlasování
  pro 7

3/R3/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará Chodovská ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 28.2.2023

 • hlasování
  pro 7

4/R3/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemku pč. 1045 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemku pč. 1045 v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 28.2.2023

 • hlasování
  pro 7

5/R3/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění sjezdu na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní Chodov *****

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 28.2.2023

 • hlasování
  pro 7

7/R3/2022

Věc: Návrh smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů - potravinářské oleje a tukyZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  návrh smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů se společností s r.o. EKO-PF se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora IČ 62525816

 • ukládá
  starostovi podepsat předloženou smlouvu
  T: 15.2.2022

 • hlasování
  pro 7

8/R3/2022

Věc: Kácení dřevin v majetku města pro období vegetačního klidu 2021-2022ZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh stromů ke kácení pro období vegetačního klidu 2021 -2022

 • souhlasí
  s kácením dřevin předložených odborem správy majetku

 • nesouhlasí
  s pokácením smrku u č.p. Smetanova 733

 • ukládá
  vedoucímu odboru správy majetku požádat orgán ochrany přírody a krajiny o povolení ke kácení
  T: 15.2.2022

 • hlasování
  pro 6

10/R3/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, Poděbradova ul. - chodník na Bílou vodu a parkovací stání u potoka"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 8.2.2022

 • hlasování
  pro 7

11/R3/2022

Věc: Pravidla svozu a systém přidělování a provozu odpadových nádobZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  pravidla svozu a systém přidělování a provozu odpadových nádob v Chodově

 • ukládá
  vedoucímu OSM zveřejnění dokumentu
  T: 15.2.2022

 • hlasování
  pro 7

12/R3/2022

Věc: Souhrnná zpráva o činnosti OŠKV za rok 2021ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  předloženou zprávu

 • hlasování
  pro 6

13/R3/2022

Věc: Zpráva požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva za rok 2021ZPRACOVAL:
Jiří Kiss
Městský záchranný systémPŘEDKLÁDÁ:
Kiss JiříKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva za rok 2021

 • hlasování
  pro 7

14/R3/2022

Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Chodov za druhé pololetí 2021 a výhled na 2022ZPRACOVAL:
Ladislav Staněk
Městská policiePŘEDKLÁDÁ:
Ladislav StaněkKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  Zprávu o činnosti Městské policie Chodov za druhé pololetí 2021 a výhled na 2022

 • hlasování
  pro 7

15/R3/2022

Věc: Strategický plán rozvoje města Chodov 2022 - 2030ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu města schválit dokument Strategický plán rozvoje města Chodov 2030

 • ukládá
  starostovi města předložit dokument na jednání ZM
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

16/R3/2022

Věc: Smlouva na zhotovení restaurátorských prací a činností souvisejících - celková rekonstrukce hrobek starostů Josefa Gerstnera a Antona ZeidleraZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu na zhotovení restaurátorských prací a činností souvisejících na celkovou rekonstrukci hrobek starostů Josefa Gerstnera a Antona Zeidlera

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 6

17/R3/2022

Věc: Smlouva o poskytnutí sponzorského daruZPRACOVAL:
Simona Přibáňová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh Smlouvy o poskytnutí sponzorského daru pro MAS Sokolovsko o.p.s. na zajištění konání akce Čištění řeky Ohře 2022

 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města smlouvu
  T: 4.2.2022

 • hlasování
  pro 7

18/R3/2022

Věc: Návrh na odpis nedobytné pohledávkyZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích návrh na odpis nedobytné pohledávky ve výši 16 120,- Kč, dlužníka BEXON s.r.o. IČO 25238949 z důvodu výmazu povinné společnosti

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 28.2.2022

 • hlasování
  pro 7

19/R3/2022

Věc: Rozpočtová změna - finanční vztah ke státnímu rozpočtuZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci Karlovarského kraje o finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu našeho města v roce 2022

 • schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - snížení příspěvku na výkon státní správy a příspěvku na opatrovnictví v roce 2022 o 78.900,00 Kč. Současně ve stejné výši zvýšení položky 1211 - daň z přidané hodnoty
  Rozpočtová skladba: 4112

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 28.2.2022

 • hlasování
  pro 7

20/R3/2022

Věc: Rozpočtová změna - příspěvek z prostředků Česko-německého fondu budoucnostiZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí finančních prostředků od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 200 000,00 Kč na projekt "Obnova hrobek německých starostů města Chodova"
  Rozpočtová skladba: 3326

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 28.2.2022

 • hlasování
  pro 7

21/R3/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 7

22/R3/2022

Věc: Pověření k uzavírání smluv o poskytnutí soustřeďovacího prostředku na odpad pro objednanou kapacituZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • pověřuje
  odbor školství, kultury a vnitřních věcí v zastoupení Města Chodova uzavíráním smluv a dodatků ke smlouvám o poskytnutí soustřeďovacího prostředku na odpad pro objednanou kapacitu s účinností od 1. 2. 2022

 • hlasování
  pro 7

23/R3/2022

Věc: informace o podání projektu a výši zadaných finančních prostředků, ZŠ Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace.ZPRACOVAL:
Romana Stehnová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • souhlasí
  s realizací projektu výzvy č. 80 OP VVV " ZŠ Chodov Husova - Šablony III. "

 • bere na vědomí
  Informaci o termínu podání žádosti dne 13.1.2022 a o výši finančních prostředků 594 528,-Kč.

 • hlasování
  pro 6

24/R3/2022

Věc: Přijetí antigenních testů pro školyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci místostarosty o převzetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje

 • schvaluje
  přijetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje pro následující příspěvkové organizace:

  ZŠ J. A. Komenského, Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace -
  875 ks,
  ZŠ Chodov Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace - 1550 ks,
  ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace - 675 ks,
  ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace - 225 ks

 • hlasování
  pro 7

25/R3/2022

Věc: Žádost Nadačního fondu Gaudeamus o poskytnutí finančního příspěvkuZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost nadačního fondu Gaudeamus o poskytnutí finančního příspěvku na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií

 • schvaluje
  rozpočtovou změnu na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč krytého fondem rezerv (rozpočtová skladba 3121)

 • ukládá
  1. místostarostovi seznámit žadatele s usnesením
   T: 30.3.2022

  2. vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
   T: 30.3.2022

 • hlasování
  pro 6

26/R3/2022

Věc: Finanční dar - Karlovarský kraj zastoupený Galerií umění Karlovy VaryZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • ruší
  své usnesení č. 2R-39-2022 ze dne 18. 1. 2022

 • projednala
  poskytnutí příspěvku Karlovarskému kraji na činnost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

 • schvaluje
  1. poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na činnost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve 19 900,- Kč

  2. rozpočtové opatření ve výši 19 900,- Kč na poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na činnost Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, kryté fondem rezerv (RS: 33 15)

 • ukládá
  starostovi seznámit žadatele s usnesením RM, zajistit plnění usnesení a podepsat v zastoupení Města Chodova darovací smlouvu
  T: 15.2.2022

 • hlasování
  pro 7

27/R3/2022

Věc: Směrnice pro evidenci a vymáhání pohledávekZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  se Směrnicí č. 1/2022 pro evidenci a vymáhání pohledávek s účinností od 1. 2. 2022.

 • ukládá
  tajemnici úřadu vydat Směrnici č. 1/2022 pro evidenci a vymáhání pohledávek a seznámit s ní zaměstnance MěÚ Chodov.
  T: 1.2.2022

 • hlasování
  pro 7

28/R3/2022

Věc: Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí soustřeďovacího prostředku na odpad pro objednanou kapacituZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí soustřeďovacího prostředku na odpad pro objednanou kapacitu

 • hlasování
  pro 7

29/R3/2022

Věc: Omezení žalobního nároku města ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  ZM omezení žalobního nároku města Chodov v řízení vedeném Okresním soudem v Sokolově pod spisovou značkou 12C314/2012, a to za kalendářní roky 2016 - 2017 z důvodu hospodárnosti řízení

 • ukládá
  starostovi předložit na jednání ZM
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

30/R3/2022

Věc: Souhlas se zastavením exekučních řízeníZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  v souladu se zákonem č. 286/2021 Sb, se zastavením exekučních řízení zahájených před 31. 12. 2018 s jistinou do 1 500,- Kč u kterých nebylo nic vymoženo

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 4.2.2022

 • hlasování
  pro 7

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru