Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Užívání veřejného prostranství - veřejná zeleň

03. Název životní situace

Užívání veřejného prostranství – veřejná zeleň


04. Základní informace k životní situaci

K užívání veřejného prostranství musí každá právnická či fyzická osoba, která chce dočasně využít veřejnou zeleň k provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení požádat o uzavření smlouvy


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor stavby/akce


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyřízení povolení za užívání veřejného prostranství  a uhradit poplatek dle OZV č. 5/2019 o místních poplatcích


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Pět dní před zahájením záboru podat žádost o uzavření smlouvy


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Útvar rozvoje města a dotační politiky, p. Nehybová


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou žádost, zákres záboru do mapy


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Veřejná zeleň

Formuláře města Chodov


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

a) za umístění stavebních zařízení, skládek, provádění výkopových prací   5,- Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb  10,- Kč

c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

– za dlouhodobé užívání nejméně 3 měsíce                                            15,- Kč

– za užívání kratší než 3 měsíce                                                              55,- Kč

d) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí       10,- Kč

e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                               10,- Kč

f) za umístění reklamních zařízení                                                               50,- Kč

Paušální sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí:

za umístění reklamních zařízení – za započatý m2 na dobu 1 měsíce      300,- Kč

– za započatý m2 na dobu 1 roku        1 000,- Kč


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Město Chodov


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Po ukončení záboru uvést pozemek do náležitého stavu (odstranit stavební suť, kamení, navézt zeminu osít travním semenem)


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

nehybova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nebude-li místní poplatek za veřejné prostranství zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek. Toto navýšení je příslušenstvím poplatku.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, útvar rozvoje města a dotační politiky


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

p. Nehybová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 02. 2023


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16. 02. 2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 10:45
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2023 13:04

Partneři


nahoru