Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)

03. Název životní situace

Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)


04. Základní informace k životní situaci

Městský úřad Chodov provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

VIDIMACE

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady, není-li dále stanoveno jinak.

Úřad neprovede vidimaci:

a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

f) jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

LEGALIZACE

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Úřad neprovede legalizaci:

a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b) je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická osoba.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit na úřad pověřený prováděním vidimace a legalizace – v Chodově na Městský úřad Chodov, Komenského 1077 – pracoviště v přízemí, č. dveří  101, 103, 105, 111 nebo 112.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním ústní žádosti o provedení vidimace nebo legalizace na příslušném úřadu. Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Žádá-li o legalizaci fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě, vždy však pouze ve svém matričním obvodu.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov – matrika, místní poplatky, Czech POINT.

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00

úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30

pátek 8:00-13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, předloží k prokázání své totožnosti platný:

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,

c) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,

d) průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,

e) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo

f) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • Za vidimaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každou i započatou stránku.
  • Za legalizaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každý podpis, který je legalizován.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě, že jsou splněny veškeré zákonné podmínky pro ověření, provede se tento úkon okamžitě při podání ústní žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 4 a 5).

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Obecní a městské úřady, notáři, pošty.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – matrika


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paníHana Smutná


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

27. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 23:07
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 23:12

Partneři


nahoru