Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Konverze dokumentů

03. Název životní situace

Konverze dokumentů


04. Základní informace k životní situaci

 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do podoby elektronické, nebo převedení elektronického dokumentu do listinné podoby, výsledkem je soubor, resp. listina s ověřovací doložkou o provedené konverzi
 • převedený dokument má stejné právní účinky jako úředně ověřená kopie převádějí (konvertují) se nejrůznější dokumenty: vysvědčení, rodné, oddací listy, různá rozhodnutí, atd.
 • neprovádí se konverze: osobních dokladů a průkazů, profesních, opravňujících a jiných průkazů (řidičský průkaz, rybářský lístek, zbrojní průkaz, atd.), bankovních produktů (šeky, směnky a cenné papíry), a ostatní (geometrické plány, technické kresby, losy, sázenky)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

konverze slouží  široké veřejnosti, může požádat jakákoliv fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele)


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • žadatel předloží lisitnu, resp. soubor na CD/DVD, nebo potvrzení z „Úschovny“ (datové úložiště), kterou chce zkonvertovat (převést)
 • zaplacení poplatku

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

ústní žádostí o konverzi na místě


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00

úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30

pátek 8:00-13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • žadatel nepředkládá žádné doklady totožnosti
 • lisitnu nebo soubor na CD/DVD, potvrzení z „Úschovny“, který chce převést

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

nejsou


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 • správní poplatek se hradí v hotovosti na přepážce Czech Pointu
 • každá i započatá stránka konvertované listiny 30,-
 • žadatel obdrží doklad o zaplacení

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

konverze je zhotovena bezprostředně po žádosti


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa Czech POINTu – Česká pošta, Hospodářská komora, notáři


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – kontaktní místo veřejné správy Czech POINT


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petra Pivková


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

27. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 22:01
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 22:52

Partneři


nahoru