Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Stížnost

03. Název životní situace

Stížnost


04. Základní informace k životní situaci

Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterými upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti výše uvedených orgánů nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

stěžovateli jsou fyzické i právnické osby


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • stěžovatel písemně nebo ústně podá stížnost městskému úřadu
  • stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s podanou stížností uvedeno

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  • podacím místem pro písemné podání stížnosti je podatelna městského úřadu, elektronická podatelna nebo datová schránka
  • podacími místy pro ústní podání stížnosti jsou odbory Městského úřadu Chodov a Městská policie Chodov, sepíše se protokol o stížnosti, který podepíše osoba, která podání učinila (stěžovatel),zaměstnanec, který protokol sepsal a popř. ostatní účastníci jednání
  • telefonické podání stížnosti není možné

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

evidenční místo stížností: odbor školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí-vlevo, podatelna, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00

úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30

pátek 8:00-13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

bez poplatku


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • příjem stížnosti zaslané poštou potvrdí evidenčí místo do 10 dnů od data doručení,
  • zpracovatel (příjemce) stížnosti, stížnost prošetří a ve lhůtě 30 dnů, popř. 60 dnů od podání stížnosti stěžovateli odpoví,
  • pokud nelze pro náročnost (ve vyjímečných případech) věc ve stanovené lhůtě vyřídit, oznámí zpracovatel stěžovateli aktuální informace o stavu vyřizování stížnosti a stanoví novou lhůtu pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválená usnesením RM číslo 10R-201-2023 dne 18.4.2023 s nabývající účinností dnem 1.5.2023.


18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  • opakované podání stížnosti s uvedením nových skutečnosti, které mohou ovlivnit řešení stížnosti,
  • u stížností podaných podle ust. § 175 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, je možno požádat nadřízený orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ilona Klášterková


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

12.3.2024


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

12.3.2024


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:48
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2024 9:13

Partneři


nahoru