Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Změna územního plánu - Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci.

03. Název životní situace

Změna územního plánu – Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci.


04. Základní informace k životní situaci

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby umístit, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, apod. Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

  • při koupi nemovitosti
  • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku.

V případě, že územní plán, regulační plán nevyhovuje vašim záměrům, můžete podat návrh na změnu územního plánu, regulačního plánu.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci může jednat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit, zda:

  • je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (odbor rozvoje města,  MěÚ Chodov)
  • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zjistěte, zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu zjistěte zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti, pro záměr stavět nebo měnit využití stavby či pozemku. Pokud existují omezující podmínky můžete podat návrh na pořízení změny územního plánu, regulačního plánu.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na MěÚ Chodov, který pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie pro území města Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadě Chodov,  odd. územního plánování a informatiky, pan Šandera (tel. 352 352 213), a to

v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje a obsahuje náležitosti dle § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádný speciální formulář není požadován.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil.

Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.

Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu.

O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

V případě nedostatků podání žádosti vyzve pořizovatel žadatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb.


18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v úplném znění

  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v úplném znění
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v úpném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  v úplném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu, v úplném znění nestanoví jinak


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: Odbor rozvoje města Chodov, Odbor stavební a územního plánování MěÚ Sokolov. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad Karlovarského kraje,  nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Další informace najdete na www stránkách: Ústav územního rozvoje


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odd. územního plánování a informatiky, Městský úřad Chodov


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petr Šandera tel.: 352 352 213


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

31. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 27. 12. 2022 17:59
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2022 18:03

Partneři


nahoru