Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Žádost o vydání rozhodnutí a o změně využití území

03. Název životní situace

Žádost o vydání rozhodnutí a o změně využití území


04. Základní informace k životní situaci

Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

(2) Rozhodnutí o změně využití území vyžadují

a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1,

b) stanovení dobývacího prostoru,

c) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,

d) veřejná a neveřejná pohřebiště,

e) změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,

f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

(3) Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují

a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím 1), pokud nedochází k nakládání s odpady,

b) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

c) změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků o výměře do 300 m2,

d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,

e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není v rozporu s územně plánovací dokumentací, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Body a) – e) se nevztahují na území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy, na záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí a na záměry ve zvláště chráněných územích.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podává žadatel, který musí prokázat že má:

– vlastnické právo

– nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu

– nebo opatření k pozemku nebo stavbě

– nebo předloží souhlas jejich vlastníka,

to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět stavební činnost spadá do působnosti Městského úřadu Chodov – odboru stavebního úřadu, který je věcně a místně příslušný pro obce Chodov, Vintířov, Vřesová, Nové Sedlo, Tatrovice.

• Shromáždit všechny potřebné doklady a písemnosti a odpovídající dokumentaci pro příslušnou stavební činnost a připravit je k podání se žádostí na podatelnu Městského úřadu Chodov

 

Žádost podaná na předepsaném formuláři musí být v souladu s:

– s vydanou územně plánovací dokumentací

– s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,

– s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

– s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

– s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

– s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Řízení se zahajuje na písemnou žádost na předepsaném formuláři – Žádost o vydání rozhodnuti o změně využití území – podaném jedním z níže uvedených způsobů:

– písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Chodov)

– elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@mestochodov.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky -8rfbnzc


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, Komenského 1077, 357 35 Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na výše uvedeném stavebním úřadu Městského úřadu Chodov a to v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.

Můžete se obrátit na:

– paní Rezková č.dveří 223, tel. 352352228 Územní řízení (všechny nové stavby, přístavby, kůlny, garáže, sklady zahradního nářadí, povolování výjimek, schvalování geometrických plánů, informace z hlediska územního plánu)

– Bc. Kaňová, dveře č. 228, tel. 352352227 Inženýrské sítě, technologické stavby a provozovny (povolování veřejné technické infrastruktury, distribuční vedení, přípojky inženýrských sítí atp.)

– pan Čepelák DiS., dveře č. 221, tel. 352352221 Provozovny, stavby s technologickým zařízeními a stavby města (stavby v areálech provozoven např. Chodos Chodov, Lias Vintířov, SÚAS a.s. aj. a technologické stavby)


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o vydání rozhodnutí se podává na formuláři , jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu , ve znění pozdějších předpisů, který je možno vyzvednout na stavebním úřadě. K žádosti o vydání rozhodnutí žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí (příloha č. 2 k této vyhlášce). Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o vydání rozhodnuti o změně využití území, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu , ve znění pozdějších předpisů, je možno vyzvednout na stavebním úřadě. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov v sekci „radnice“ kapitola „formuláře“ a dále „stavební úřad“.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vydání územního rozhodnutí o změně využití území se vybere správní poplatek dle položky 17 odst. 1 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poplatky se hradí bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Chodov.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky územního řízení jsou:

– žadatel,

– obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

dále

– vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

– osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

– osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

 

Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Ve zvlášť složitých případech, zejména v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územní řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Lze využít elektronickou poštu podatelna@mestochodov.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů. Podaní je možné učinit prostřednictvím datové schránky: 8rfbnzc


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 01.01 2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů.


18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odb. stavební úřad podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Přestupky občanů proti stavebnímu řádu

Dle § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, za který lze dle § 178 odst. 3 písm. c) uložit pokutu do 500 000,- Kč.

Dle § 178 odst. 1 písm. b) stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2, za který lze dle § 178 odst. 3 písm. c) uložit pokutu do 200 000,- Kč.

Dle § 178 odst. 1 písm. c) stavebního řádu se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4, za který lze dle § 178 odst. 3 písm. c) uložit pokutu do 200 000,- Kč.

Dle § 178 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, za který lze dle § 178 odst. 3 písm. c) uložit pokutu do 500 000,- Kč.

Správní delikty právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů

Dle § 180 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se právnická osoba a podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, za který se dle § 180 odst. 3 písm. c) uloží pokuta do 500 000,- Kč.

Dle § 180 odst. 1 písm. b) stavebního zákona se právnická osoba a podnikajících fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2, za který se dle § 180 odst. 3 písm. d) uloží pokuta do 200 000,- Kč.

Dle § 180 odst. 1 písm. c) stavebního zákona se právnická osoba a podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4, za který se dle § 180 odst. 3 písm. d) uloží pokuta do 200 000,- Kč.

Dle § 180 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se právnická osoba a podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, za který se dle § 180 odst. 3 písm. c) uloží pokuta do 500 000,- Kč.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:   pracovníky stavebního úřadu Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Další informace je možno získat u pracovníků kterýkoliv stavebních úřadů, krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet, přesněji tyto webové stránky:

Portál veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz)

Ministerstvo po místní rozvoj České republiky (www.mmr.cz)

Ústav územního rozvoje (www.uur.cz)


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor stavebního úřadu


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

3.3.2023


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

3.3.2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Obraťte se na kteréhokoliv pracovníka stavebního úřadu, rádi Vám poradíme.

Datum vložení: 26. 12. 2022 18:50
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2023 11:14

Partneři


nahoru