Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.

03. Název životní situace

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.


04. Základní informace k životní situaci

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby umístit, stanovují podmínky pro výstavbu a  jiné využití území, apod.

Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

  • při koupi nemovitosti
  • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci může jednat přímo občan nebo kdokoliv, kdo jej zastupuje.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda:

  • je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování na odboru stavebního úřadu MěÚ Chodov)
  • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zjistěte, zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti nebo pro změnu využití vámi kupované nemovitosti.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Potřebné informace zjistíte buď na:

  • Městský úřad Chodov, odd. územního plánování a informatiky
  • Městský úřad Chodov, Odbor stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadě Chodov,  odd. územního plánování a informatiky, pan Šandera (tel. 352 352 213), a to

v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pro běžnou informaci je nutné mít snímek katastrální, pozemkové mapy s číslem pozemku a katastrálním územím, na kterém se nemovitost nachází nebo je záměr výstavby či změny jeho využití zamýšlen.

Pro poskytnutí územně plánovací informace podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v úplném znění, je nutné v žádosti podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby, nebo jiného opatření v území.

Žádost se podává na formuláři jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 uvedené vyhlášky ( příloha 1).

Odbor stavebního úřadu poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a o podmínkách vydání regulačního plánu, tedy pouze v rozsahu podle § 21 písm. a) a části písm. b). V případě, že předmětná žádost nebude patřičně vyplněna a doložena, nebude územně plánovací informace úřadem územního plánování vydána.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro běžnou informaci není potřeba žádné formuláře. Pro poskytnutí územně plánovací informace je nutné vyplnit formulář viz. Bod 10.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Na příslušných úřadech jste oprávněni zdarma nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informace je 30 dnů (dle správního řádu). Při osobní návštěvě v úřední dny vám musí být umožněno nahlédnutí do dokumentací viz.Bod 12


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při podání informací nejsou stanoveni další účastníci řízení.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Při podání informací nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Datové schránky: 8rfbnzc


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb.


18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v úplném znění
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v úplném znění
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v úpném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  v úplném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poskytnutí územně plánovací informace podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb. podle § 94 odst. 1 správního řádu je možno podat podnět k přezkumnému řízení.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Odbor rozvoje města Chodov, Odbor stavební a územního plánování MěÚ Sokolov. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad Karlovarského kraje,  nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odd. územního plánování a informatiky, Městský úřad Chodov


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petr Šandera tel.: 352 352 213


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

31. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 27. 12. 2022 17:44
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2022 17:50

Partneři


nahoru