Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Občan a pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií

03. Název životní situace

Občan a pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií


04. Základní informace k životní situaci

Územní plán, regulační plán a územní studie mohou po dokončení a vydání výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při projednávání hájit svá práva.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, fyzická a právnická osoba, příp. právní zástupce .


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při pořizování územních plánů a regulačních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve fázích pořizovacího procesu při projednávání. Územní studie nemusí být projednávána.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Občan by měl sledovat vývěsku obce, která se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem. V případě požadavku na pořízení regulačního plánu je nutné podat podnět na pořízení, viz. příslušný  formulář vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na MěÚ Chodov, který pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie pro území města Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadě Chodov,  odd. územního plánování a informatiky, pan Šandera (tel. 352 352 213), a to

v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, měl by být schopen vlastnictví prokázat. Je vhodné mít k dispozici snímek katastrální mapy pro dotčené území.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře jsou pouze pro žádost o pořízení regulačního plánu a žádost o vydání regulačního plánu (příslušný formulář vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti), ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Rozhodnutí o námitkách se oznamuje po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb.


18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb..


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu, v úplném znění nestanoví jinak


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: Odbor rozvoje města Chodov, Odbor stavební a územního plánování MěÚ Sokolov. V mimořádných případech se lze obrátit na Krajský úřad Karlovarského kraje,  nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Další informace najdete na www stránkách: Ústav územního rozvoje


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odd. územního plánování a informatiky, Městský úřad Chodov


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petr Šandera tel.: 352 352 213


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

31. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 27. 12. 2022 17:55
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2022 17:59

Partneři


nahoru