Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Než začnete stavět (občan a stavební zákon)

03. Název životní situace

Než začnete stavět (občan a stavební zákon)


04. Základní informace k životní situaci

Ke kterým stavebním i nestavebním činnostem, které občan zamýšlí provádět, je třeba získat příslušná rozhodnutí, povolení, souhlas a pod. řeší zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“) a dále vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech může jednat přímo občan (žadatel) nebo jeho zplnomocněný zástupce (zmocněnec), kterého si zvolí.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět stavební činnost spadá do působnosti Městského úřadu Chodov – odboru stavebního úřadu, který je věcně a místně příslušný pro obce Chodov, Vintířov, Vřesová, Nové Sedlo, Tatrovice.

Shromáždit všechny potřebné doklady a písemnosti a odpovídající dokumentaci pro příslušnou stavební činnost a připravit je k podání se žádostí na podatelnu Městského úřadu Chodov


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dotazem na stavebním úřadě, zda příslušná činnost podléhá povolení podle stavebního zákona a jaké podklady a doklady jsou pro zahájení nezbytné.

Konzultací s autorizovaným projektantem nebo autorizovaným inspektorem.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na stavebním úřadě, který provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky odboru stavebního řádu – a to v úředních hodinách, po telefonické dohodě je možné take mimo úřední dny.

Dle typu předmětné stavby nebo žádosti se můžete obrátit na konkrétního  pracovníka:

 • paní Rezková č.dveří 223, tel. 352352228 Územní řízení (všechny nové stavby, přístavby, kůlny, garáže, sklady zahradního nářadí, povolování výjimek, schvalování geometrických plánů, informace z hlediska územního plánu)
 • paní Šambergerová, č.dveří 225, tel. 352352224 Rodinné domy (nové rodinné domy, jejich stavební úpravy, nástavby a přístavby,dále nové stavby – doplňkové na pozemcích u rodinných domů jako jsou kolny, garáže, oplocení, studny, žumpy apod. a také provozovny v rodinných domech)
 •  paní Kašparová, č.dvěří 226, tel. 352352225 Bytové domy (nové bytové domy, stavební úpravy  – bytová jádra, zasklívání lodžií a balkonů, drobné provozovny v bytových domech a jejich změny užívání a dále stavby pro školská a sportovní zařízení)
 • Bc.  Kaňová, dveře č. 228, tel. 352352227 Inženýrské sítě, technologické stavby a provozovny (povolování veřejné technické infrastruktury, distribuční vedení, přípojky inženýrských sítí atp.)
 • pan Čepelák DiS., dveře č. 221, tel. 352352221 Provozovny, stavby s technologickým zařízeními a stavby města (stavby v areálech provozoven např. Chodos Chodov, Lias Vintířov, SÚAS a.s. aj. a technologické stavby)
 • Bc. Vrbová, č. dveří 227, tel. 352352226  Stavby garáží a rekreační stavby včetně jejich změn a doplňkových staveb.
 • paní Nikrmajerová DiS., č. dvěří 222, tel. 352352223 spisovna a archiv stavební úřadu (vyhledání dokumentací a dokladů z archivu stavebního úřadu)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je rozdílný u územního rozhodování, ohlašování staveb, u stavebního povolení, u oznámení o užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu. Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci, o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh, informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, jednotlivých druhů územních rozhodnutí, informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu upravuje vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška dále upravuje náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, kterou nahrazuje územní rozhodnutí, územní opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která výše uvedený prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov. Dále je možné formuláře obdržet přímo na stavebním úřadě, případně ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Informaci o tom, zda je třeba ke konkrétní stavební činnosti, resp. ke konkrétnímu správnímu řízení uhrazení správního poplatku získáte na stavebním úřadě. Výše poplatků je taxativně stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatky se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Chodov.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 60 dnů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pro řízení (např. územní, stavební, kolaudační) je taxativně stanoven okruh účastníků, a to dle správního řádu a stavebního zákona (stavebníci, vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, vlastníci a správci technické infrastruktury, obce atd.).


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Nezbytná součinnost, např. doplnění chybějících údajů a dokladů, umožnit a strpět přístup na pozemek nebo vstup do objektu apod.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 01.01 2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu


18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přadpisů
 • dále se přihlíží k ČSN, ČSN EN a dalším

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nestanoví-li zákon jinak, je možné se proti rozhodnutí vydaném stavebním úřadem odvolat k nadřízenému orgánu, což je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavebního řádu, který o odvolání rozhodne. Odvolání se podává u Městského úřadu Chodov.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce při porušení stavebního řádu taxativně upravuje stavební zákon v hlavě páté: „Společná ustanovení“, hlava V: správní delikty a to v § 178 až 183.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jaký je časový horizont vydání stavebního povolení?

Dle kvality zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby, náročnosti vedeného řízení a připomínek a námitek účastníků řízení. Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. správním řádem v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 60 dnů od podání žádosti se všemi náležitostmi dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: pracovníky stavebního úřadu Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Další informace je možno získat u pracovníků kterýkoliv stavebních úřadů, krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem.

Zdrojem může být i internet, přesněji tyto webové stránky:

 • Portál veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz)
 • Ministerstvo po místní rozvoj České republiky (www.mmr.cz)
 • Ústav úzeního rozoje (www.uur.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. V případech stanovených stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby nebo vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je nutno v odchylných případech řešit tuto záležitost předem, a to řízením o příslušné výjimce.


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor stavebního úřadu


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

3.3.2023


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

3.3.2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Obraťte se na kteréhokoliv pracovníka stavebního úřadu, rádi Vám poradíme.

Datum vložení: 27. 12. 2022 17:50
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2023 10:31

Partneři


nahoru