Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

03. Název životní situace

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí


04. Základní informace k životní situaci

U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. do 31.12.2006 se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů (zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).

Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Dokončené terénní úpravy, těžební a jim podobné nebo s nimi související práce, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení se kolaudují pouze v případě, že to stavební úřad stanovil při jejich povolení.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, popř. budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavba, popřípadě její část schopná samostatného užívání nebo ta část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, musí být dokončeny.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kolaudační řízení se zahajuje na písemný návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.

Řízení se zahajuje na písemnou žádost na předepsaném formuláři:

– písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Chodov)

– elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@mestochodov.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky -8rfbnzc


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, Komenského 1077, 357 35 Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na vyše uvedeném stavebním úřadu Městského úřadu Chodov a to v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.

Můžete se obrátit na:

– paní Šambergerová, č.dveří 225, tel. 352352224 Rodinné domy (nové rodinné domy, jejich stavební úpravy, nástavby a přístavby,dále nové stavby – doplňkové na pozemcích u rodinných domů jako jsou kolny, garáže, oplocení, studny, žumpy apod. a také provozovny v rodinných domech)

– paní Kašparová, č.dvěří 226, tel. 352352225 Bytové domy (nové bytové domy, stavební úpravy  – bytová jádra, zasklívání lodžií a balkonů, drobné provozovny v bytových domech a jejich změny užívání a dále stavby pro školská a sportovní zařízení)

– Bc. Kaňová, dveře č. 228, tel. 352352227 Inženýrské sítě, technologické stavby a provozovny (povolování veřejné technické infrastruktury, distribuční vedení, přípojky inženýrských sítí atp.)

– pan Čepelák DiS., dveře č. 221, tel. 352352221 Provozovny, stavby s technologickým zařízeními a stavby města (stavby v areálech provozoven např. Chodos Chodov, Lias Vintířov, SÚAS a.s. aj. a technologické stavby)

– Bc. Vrbová, č. dveří 227, tel. 352352226  Stavby garáží a rekreační stavby včetně jejich změn a doplňkových staveb.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona v pl. znění, obsahuje:

 • jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele
 • označení a místo stavby
 • datum a číslo jednací stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím dokončením
 • předpokládaný termín dokončení stavby
 • termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby
 • údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání.
 • K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se podle potřeby doplní:
 • popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím) geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb
 • u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů
 • doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.
 • K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se podle § 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona v pl. znění, předkládají
 • doklady o vytyčení stavby
 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn, popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení
 • projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením
 • výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením
 • zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
 • doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení

U drobných a jednoduchých staveb, zejména u staveb, jejichž stavebníky jsou fyzické osoby a tyto stavby nesouvisejí s podnikáním podle zvláštních předpisů, mohou být náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí včetně jeho příloh přiměřeně zjednodušeny.

Pokud stavební úřad při povolení terénních úprav, informačních, reklamních a propagačních zařízení, při dodatečném povolení stavby nebo nařízení nezbytných úprav stanovil, že podléhají kolaudaci, platí pro ně ustanovení tohoto oddílu přiměřeně.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí je k dispozici na stavebním úřadě a ke stažení na webových stránkách městského úřadu Chodov.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Místní šetření nebo ohledání na místě podle položky 20 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

– 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

– 1.000 Kč za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech

– 2.000 Kč za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

 • až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
 • nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky kolaudačního řízení jsou

 • stavebník
 • vlastník stavby
 • uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám
 • vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno

Sloučí-li stavební úřad s kolaudačním řízením řízení o změně dokumentace ověřené ve stavebním řízení, jsou účastníky řízení i ti účastníci stavebního řízení, jichž by se změna mohla dotknout.

 


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Lze využít elektronickou poštu podatelna@mestochodov.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů. Podaní je možné učinit prostřednictvím datové schránky: 8rfbnzc


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, podáním u zdejšího stavebního úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Přestupky fyzických osob

Podle § 178 a § 179 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

Podle § 180 a § 182 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: pracovníky stavebního úřadu Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Další informace je možno získat u pracovníků kterýkoliv stavebních úřadů, krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet, přesněji tyto webové stránky:

Portál veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz)

Ministerstvo po místní rozvoj České republiky (www.mmr.cz)

Ústav územního rozvoje (www.uur.cz)


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor stavebního úřadu


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

3.3.2023


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

3.3.2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Obraťte se na kteréhokoliv pracovníka stavebního úřadu, rádi Vám poradíme.

Datum vložení: 26. 12. 2022 20:53
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2023 10:32

Partneři


nahoru