Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Žádost o dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence

03. Název životní situace

Žádost o dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence


04. Základní informace k životní situaci

Dotace jsou poskytovány nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám, které poskytují pro občany města Chodova nezbytné sociální služby, které město nezajišťuje prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace. Na poskytnutí dotace není právní nárok.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O poskytnutí dotace mohou žádat fyzické nebo právnické osoby, které mají vyrovnané veškeré závazky vůči městu Chodov, nebylo u nich zjištěno porušení smluvních podmínek souvisejících s poskytováním dotací z rozpočtu města Chodova v roce podání žádosti a nemají zápis v rejstříku trestů.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • podání žádosti na předepsaném formuláři
  • projekty se zaměřením na občany města Chodova

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodova do 30.11. roku, který předchází roku, v němž bude projekt realizován.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

MěÚ Chodov, odbor sociálních věcí.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Paní Hegenbartová – kancelář č. 126, tel. 352 352 122


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodova a další podle příslušné žádosti dle svého uvážení.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodova, k dispozici na odboru sociálních věcí. Nebo zde: Formulář žádosti


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odbor sociálních věcí postoupí projekty k projednání Radě města Chodova v nejbližším možném termínu – na začátku kalendářního roku, v němž se projekty uskuteční.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

  • Po schválení dotace musí žadatel podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace .
  • Příjemce dotace je povinen při projektu propagovat také Město Chodov.
  • Příjemce dotace je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému ve smlouvě.
  • Řádně vyúčtovat dotaci v termínu uvedeném ve smlouvě.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpísů
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poskytnutí dotace není nárokové, proti neposkytnutí dotace se nelze odvolat.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Neoprávněné použití či zadržení finančních prostředků z poskytnuté dotace příjemcem je považováno za porušení rozpočtové kázně – sankce dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

Neposkytnutí dotace při hrubém porušení smluvních podmínek.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí, telefon: 352 352 121,e-mail: virtelova@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:20
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 21:24

Partneři


nahoru