Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením formou poradenské činnosti (z důvodu hmotné nouze, bez přístřeší)

03. Název životní situace

Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením formou poradenské činnosti (z důvodu hmotné nouze, bez přístřeší)


04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci a neví, jak mají postupovat, popřípadě, na koho se mají obrátit.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je plnoletá, svéprávná, popřípadě pečující osoba nebo soudem stanovený opatrovník.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po konzultaci s klientem je projednána jeho životní situace, je mu navrženo řešení jeho problému, popřípadě další spolupráce klienta, odboru a další organizace.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Udělením souhlasu (stačí i ústně) s poskytovanou službou.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Se sociálními pracovnicemi odboru sociálních věcí, MěÚ v Chodově


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný občanský průkaz, není podmínkou.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při jednání na MěÚ, odboru sociálních věcí se žádné formuláře nevypisují.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Řízení nepodléhá správním poplatkům.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řízení je prováděno bez odkladu.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Společně posuzované osoby – děti, rodiče, sourozenci, popř. další osoby bydlící s klientem ve společné domácnosti.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Spolupráce při ověřování uváděných skutečností a řešení vzniklého problému.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

fojtikova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o dávkách pomoci v hmotné  nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení  některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Ukončení spolupráce s klientem.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: Úřad práce, Karlovarský kraj, kontaktní pracoviště Sokolov, pobočka Chodov.
Další informace najdete na www stránkách: Úřadu práce – http://portal.mpsv.cz/upcr – zde jsou k dispozici formuláře k žádostem o dávky pomoci v hmotné nouzi (formuláře lze získat i na odboru sociálních věcí MěÚ Chodov).


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Portál ministerstva práce a sociálních věcí – http://portal.mpsv.cz


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Bc. Michaela Fojtíková, tel. 352 352 113, e-mail: fojtikova@mestochodov.cz Mgr. Eva Virtelová, tel. 352 352 121, e-mail: virtelova@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

06. 09. 2022


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:07
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 21:11

Partneři


nahoru