Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Zahájení povinné školní docházky - zápis do 1. ročníku ZŠ

03. Název životní situace

Zahájení povinné školní docházky – zápis do 1. ročníku ZŠ


04. Základní informace k životní situaci

Až na výjimečné případy musí každé dítě navštěvovat některou z různých typů základních škol.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

zákonný zástupce nezletilého dítěte


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dostavte k zápisu do 1. ročníku základní školy podle spádového obvodu určeného obecně závaznou vyhláškou města Chodov č. 7/2012.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na příslušné základní škole


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S ředitelem základní školy.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Předložte:

  • dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (obdrží zákonní zástupci při zápisu),
  • rodný list dítěte,
  • OP zákonného zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

1) Lze uložit sankce podle zákona o státní sociální podpoře – snížení dávek.

2)  Za přestupek podle  § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu do 5 000 Kč (nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce).


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

otázka: Můžu si vybrat základní školu, na kterou chci své dítě přihlásit?

odpověď: V pricipu ano, ale prioritně jsou na ZŠ přijímáni žáci ze spádového obvodu určeného OZV (viz. bod 7). Pokud po proběhnuvších zápisech do všech ZŠ v Chodově bude na Vámi vybrané ZŠ volná kapacita, může ředitel školy rozhodnout o přijetí žáka z jiného spádového obvodu.


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: vedoucí OŠKV Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odklad povinné školní docházky (Základní školy)

Dodatečný odklad povinné školní docházky (Základní školy)

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání (Speciální vzdělávání)


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

OŠKV Městského úřadu Chodov


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Ivana Sarkányová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

24. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 9:53
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 10:14

Partneři


nahoru