Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Odklad povinné školní docházky

03. Název životní situaceOdklad povinné školní docházky04. Základní informace k životní situaci

O odklad povinné školní docházky se žádá v případě, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odklad začátku povinné školní docházky (§37 zákona 561/2004 Sb.) povoluje ředitel spádové školy a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, které musí být doloženo doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologická poradna v Karlových Varech nebo Sokolově) a odborným lékařem (dětský lékař) nebo klinickým psychologem. Žádost musí být podle zákona doručena řediteli spádové školy v době zápisu k povinné školní docházce. Zápisy proběhnou v době od 1. do 30. dubna – termíny stanovené řediteli jednotlivých škol budou zveřejněny ve Zpravodaji města Chodov.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Navštivte s dítětem školské poradenské pracoviště (pedagogicko-psychologickou poradnu, speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče) a odborného lékaře,  NEJLÉPE JEŠTĚ PŘED TERMÍNEM ZÁPISU.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na příslušné základní škole.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S ředitelem příslušné základní školy.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Předložte:

  • žádost o odklad,
  • posouzení lékaře nebo školského poradenského pracoviště

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Můžete využít tuto elektronickou službuTuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 37


18. Jaké jsou související předpisy19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat ke krajskému úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

viz  Životní situace – Povinná školní docházka


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

otázka: Kdy máme podat žádost o odklad povinné školní docházky?

odpověď: V době zápisu.

otázka: Kdo je podle § 37 odst. 1 odborným lékařem?

odpověď: Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte (pro účely odkladu začátku povinné školní docházky) může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:

  • ředitelství příslušné základní školy
  • OŠKV Městského úřadu Chodov
  • Krajský úřad Karlovarského kraje

Další informace najdete na www stránkách: http://www.msmt.cz/

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Dodatečný odklad povinné školní docházky (Základní školy)

Povinné předškolní vzdělávání


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

OŠKV Městského úřadu Chodov


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Ivana Sarkányová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

24. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodubez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

V případě odkladu povinné školní docházky je dítě povinno plnit povinné předškolní vzdělávání.

Datum vložení: 19. 12. 2022 9:48
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 9:53

Partneři


nahoru