Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti)

03. Název životní situace

Zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti)


04. Základní informace k životní situaci

Věcná břemena (pozemkové služebnosti) jsou zřizována na pozemcích ve vlastnictví Města Chodov. Zřizují se dohodou smluvních stran, jsou úplatná a zdanitelná dle příslušné sazby DPH. Nejčastější pozemkové služebnosti jsou služebnosti inženýrských sítí – elektrické, vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • fyzická osoba starší 18ti let (svéprávná) či jí pověřená osoba na základě plné moci
 • právnická osoba zastoupená oprávněnou osobou dle příslušných listin (výpisu z obchodního rejstříku, plné moci, registrace u příslušného  ministerstva aj.)

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele spolu se snímkem z pozemkové mapy se zákresem, kde má být věcné břemeno (pozemková služebnost) zřízeno.

Žádost o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) musí obsahovat:

 • identifikační údaje žadatele,
 • identifikační údaje nemovitosti, která má být věcným břemenem (pozemkovou služebností) zatížena (parcelní číslo, katastrální území,…),
 • druh pozemkové služebnosti (služebnost inženýrské sítě – elektrická, vodovodní, kanalizační, plynovodní přípojka atd.),
 • technické parametry předmětu pozemkové služebnosti a
 • důvod zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti).

Žádost může být podána osobně na podatelně Města Chodov, Komenského 1077 nebo zaslána poštou na adresu: Město Chodov, Odbor správy majetku města, Komenského 1077, 357 35  Chodov.

Po zajištění potřebných podkladů je žádost předložena orgánům obce k projednání.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti včetně příloh osobně na podatelně Města Chodov, Komenského 1077 nebo zasláním poštou na adresu: Město Chodov, Odbor správy majetku města, Komenského 1077, 357 35  Chodov.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077, 357 35  Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Odbor správy majetku města, 1. patro, dveře č. 233


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • kopii živnostenského listu či kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné listiny (pokud je žadatelem právnická osoba) či plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci)
 • při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) – formulář je k dispozici na webových stránkách města nebo na odboru správy majetku města.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

hodnota náhrady za zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) je stanovena v souladu s „Pravidly pro zřizování věcných břemen zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví Města Chodov“ schválenými Zastupitelstvem města Chodova dne 18.6.2015 usnesením č.: 3Z-51-2015. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (pozemkové služebnosti) hradí žadatel (vklad do katastru nemovitostí, geometrické zaměření atd.).


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

lhůtu pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit – je závislá na jednání příslušných orgánů obce a zajištění potřebných podkladů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • jiné odbory Města Chodova či organizace zřízené městem pro podání potřebných vyjádření k dané věci,
 • jiné další subjekty – dotčené strany jsou odvislé od charakteru podané žádosti.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

kovarikova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro zřizování věcných břemen zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví Města Chodov.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o zřízení věcného břemene je plně v kompetenci rady města.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:

odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení

Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Kováříková Ilona


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

09. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

09. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 20:42
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 20:47

Partneři


nahoru