Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Vymáhání pohledávek

03. Název životní situace

Vymáhání pohledávek


04. Základní informace k životní situaci

Veškeré nedaňové (služby od Města Chodov) i daňové nedoplatky (např. poplatek ze psů, poplatek za komunální odpad, pokuty městské policie, pokuty z přestupkového řízení a další), které občan vůči Městskému úřadu Chodov má a jsou již předány k vymáhání na odbor KTA, oddělení ekonomiky, vymáhání pohledávek.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dlužník, neboli povinný, tj. osoba, která má své závazky vůči Městu Chodov po splatnosti.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněná úřední osoba oddělení ekonomiky vymáhá daňové nedoplatky průběžně. Povinný se může informovat a následně danou situaci řešit s oprávněnou osobou.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Po zjištění daňového nedoplatku může písemně, telefonicky či osobně kontaktovat pověřenou úřední osobu a dohodnout si následné řešení situace.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077, odbor KTA – oddělení ekonomiky – úsek vymáhání pohledávek, Ing. Vladislava Rejhová

2. patro, číslo dveří 335, tel. 352 352 337

pondělí, středa 8:00 – 11:35   12:20 – 17:00

úterý, čtvrtek   8:00 – 11:35   12:20 – 15:30

pátek              8:00 – 13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti, popř. i doklady o zaplacení závazku.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře se nevyplňují.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Předmětem vymáhání jsou daňové i nedaňové nedoplatky.

Poplatky se hradí především v těchto situacích:

  • podání žádosti o posečkání (splátky) dluhu      400,- Kč
  • potvrzení o bezdlužnosti                                100,- Kč za každou osobu a popl.

Další poplatky, včetně úroků, navýšení, penalizace apod., nejsou účtovány, pokud příslušný soud nestanoví jinak.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další oprávněné osoby z jednotlivých odborů Městského úřadu Chodov.

V případě složitější situace povinného vstupují do řízení také příslušné soudy, soudní exekutor, insolvenční správce.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

V případě tvrzení o zaplacení dlužné částky, doložit důkazy.

V případě velmi nepříznivé životní situace povinného je možno sepsat Žádost o posečkání (splátky) dluhu (viz §§ 156 a 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

rejhova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vymáhání se provádí podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.


18. Jaké jsou související předpisy

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

zák. č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších zákonů.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle zákona č. 280/2009 Sb.,  daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  lze podat odvolání dle poučení v rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud daňový nedoplatek není uhrazen v termínu, může být zahájeno vymáhání daňovou, případně soudní exekucí. Původní dlužná částka (jistina) se navyšuje o exekuční náklady.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jaká je výše exekučních nákladů? Exekuční náklady se pohybují od Kč 500,- (v případě daňové exekuce), ale mohou být i cca 8.000,- Kč (v případě soudní exekuce). Vše je závislé na složitosti případu a počtů úkonů.


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: oddělení ekonomiky Městského úřadu
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov – odbor KTA – oddělení ekonomiky, vymáhání pohledávek


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Vladislava Rejhová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 01. 2023


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

06. 02. 2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nejsou

Datum vložení: 19. 12. 2022 20:14
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2023 11:13

Partneři


nahoru