Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Zvláštní matrika

03. Název životní situace

Zvláštní matrika


04. Základní informace k životní situaci

Zvláštní matrika vede matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství, registrovaná partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob,
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady. Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, případně příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána.

Pokud zvláštní matrika obdrží podání, které obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, bude proveden zápis do příslušné matriční knihy a následně vyhotoven matriční doklad, který bude zaslán na adresu odesilateli.

Nebude-li mít podání všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve zvláštní matrika žadatele, aby tyto ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže tak žadatel neučiní, bude správní řízení o zápis do zvláštní matriky zastaveno.

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky. Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle zákona o evidenci obyvatel ukončit.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis do zvláštní matriky.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Osobní návštěvou u kteréhokoli zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky. Případně lze žádost podat přímo na oddělení zvláštní matrika, Matričního úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, matrika, v přízemí č. dveří 112.

Po vzniku matriční události: narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí českého státního občana v zahraničí.
Po nabytí státního občanství České republiky udělením nebo prohlášením.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:

 • Cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář. To znamená, že cizozemskou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „apostila“. Tato ověření nejsou nutná v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, případně jedná-li se o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.
  Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem stanoveným dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, v platném znění, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.
 • Doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR). Osvědčení o státním občanství ČR pro osoby narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR, vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1. To neplatí při podání žádosti o zápis narození dítěte, které je k datu podání žádosti mladší jednoho roku. Pak lze místo dokladu o státním občanství předložit, u dítěte narozeného za trvání manželství doklad prokazující státní občanství ČR jednoho z rodičů k datu narození dítěte a u dítěte narozeného mimo manželství doklad prokazující státní občanství ČR matky dítěte ke dni narození dítěte.
 • Plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele.
 • Další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady:
  • u zápisu narození – oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.,
  • u zápisu manželství – dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely,
  • u zápisu manželství, registrovaného partnerství – rodné listy snoubenců/partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.,
  • u zápisu úmrtí – rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici přímo v kanceláři matriky na MěÚ Chodov.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky nejsou stanovené.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od obdržení úplných podkladů pro zápis do zvláštní matriky, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou zákonem stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Po změně osobního stavu a změně příjmení je občan povinen požádat do 15  pracovních dnů o vystavení nového občanského průkazu, rovněž nutno tuto změnu oznámit např. zaměstnavateli, bance, poště, zdravotní pojišťovně…


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Nelze použít.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

- - - - -


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

- - - - -


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: 


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Portál veřejné správy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydávání matričních dokladů – duplikáty


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Smutná


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

13.03.2024


29. Datum konce platnosti návodu

Bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

- - - - -

Datum vložení: 19. 12. 2022 19:50
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2024 13:54

Partneři


nahoru