Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Zvláštní matrika

03. Název životní situace

Zvláštní matrika


04. Základní informace k životní situaci

Zvláštní matrika vede matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství, registrovaná partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká a zmocněnci těchto osob.

O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady. Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, případně příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána.

Pokud zvláštní matrika obdrží podání, které obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, bude proveden zápis do příslušné matriční knihy a následně vyhotoven matriční doklad, který bude zaslán na adresu odesilateli.

Nebude-li mít podání všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve zvláštní matrika žadatele, aby tyto ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže tak žadatel neučiní, bude správní řízení o zápis do zvláštní matriky zastaveno.

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky. Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle zákona o evidenci obyvatel ukončit.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis do zvláštní matriky u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Občan může žádost o zápis do Zvláštní matriky Brno sepsat na matrice Městského úřadu Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, matrika, v přízemí č. dveří 112.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:

– cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka;

– doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR). Osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR vydává Úřad městské části Praha 1, odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1;

– plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele;

– další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady;

– u zápisu narození – oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.;

– u zápisu manželství – dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely (lze využít třetí stranu žádosti o zápis manželství do zvlážtní matriky);

– u zápisu manželství/registrovaného partnerství – rodné listy snoubenců/partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.;

– u zápisu úmrtí – rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod..


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici přímo v kanceláři matriky na MěÚ Chodov.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky nejsou stanovené.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od obdržení úplných podkladů pro zápis do zvláštní matriky, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou zákonem stanoveny.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Po změně osobního stavu a změně příjmení je občan povinen požádat do 15  pracovních dnů o vystavení nového občanského průkazu, rovněž nutno tuto změnu oznámit např. zaměstnavateli, bance, poště, zdravotní pojišťovně…


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Nelze využít, nutná osobní návštěva


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel o zápis do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to cestou Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed prostřednictvím podatelny Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  Zastupitelský úřad ČR v cizině

Další informace najdete na www stránkách:  Městská část Brno střed


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Portál veřejné správy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydávání matričních dokladů – duplikáty


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Smutná


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 19:50
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 19:55

Partneři


nahoru