Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Zrušení místa trvalého pobytu

03. Název životní situace

Zrušení místa trvalého pobytu


04. Základní informace k životní situaci

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o zrušení trvalého pobytu podává vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba.

Za účastníka řízení může jednat i jím zvolený zmocněnec. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník pouze jednoho zmocněnce.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c)  zákona o evidenci obyvatel jen na návrh:

 • vlastníka objektu nebo jeho vymezené části,
 • oprávněné osoby – za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt určený k bydlení nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost).

Podmínky pro rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu:

 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana,
 • neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Obě uvedené podmínky musí být splněny současně. Navrhovatel je povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o trvalém pobytu ohlašovně prokázat.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Správní řízení je zahájeno podáním návrhu u obecního úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Obecní úřad podle místa trvalého pobytu občana, jemuž má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu.

V případě, že je občan hlášen k trvalému pobytu v Chodově – Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – evidence obyvatel (přízemí – dveře č. 104)

 

Úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel s návrhem předloží doklady, kterými prokáže svou oprávněnost k podání návrhu.:

 • doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, darovací smlouva aj.), popř. doklad, kterým prokáže užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části (nájemní smlouva).

Dále žadatel předloží doklady, kterými prokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu.Tyto doklady se mohou u jednotlivých návrhů lišit, předložit lze například:

 • dohodu o ukončení nájmu bytu,
 • dohodu o vypořádání společného jmění manželů pro dobu po rozvodu
 • smlouvu o převodu členských práv k družstevnímu bytu,
 • rozsudek soudu o zrušení užívacího práva aj.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro podání návrhu není stanoven právně závazný tiskopis, lze však využít tiskopis Městského úřadu Chodov, který je k dispozici na evidenci obyvatel a také na webových stránkách města Chodov – formulář zde


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Výše správního poplatku za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí za každou osobu 100,-Kč. Správní poplatek uhradí navrhovatel v hotovosti na ohlašovně při podání návrhu.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů, popř. do 60 dnů od zahájení správního řízení – podle složitosti správního řízení.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Elektronickou službu lze využít – pokud má návrh formu datové zprávy, občan ji opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

zapfova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu se může účastník, jemuž se rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu oznamuje, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Účastník řízení může podat žádost o obnovu řízení do 3 měsíců, kdy se o důvodu obnovy dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek při jednání nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč (ustanovení § 62 správního řádu).

Účastník řízení nebo svědek, který se bez omluvy nebo bezdůvodně nedostaví na předvolání, může být předveden (ustanovení § 60 správního řádu).


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, evidence obyvatel.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Zapfová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

21. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 19:40
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 19:45

Partneři


nahoru