Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Změna jména a příjmení

03. Název životní situace

Změna jména a příjmení


04. Základní informace k životní situaci

 • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 •  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
 •  Pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti. (Poznámka: Pokud si manželé po uzavření manželství ponechali svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich. Prohlášení se vztahuje i na společné nezletilé děti manželů. Tento případ se neřeší podáním žádosti o změnu příjmení.)
 • Změna jména a příjmení při změně pohlaví

Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení:

a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo

b) na jiné jméno, popřípadě jména a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.

Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícímu novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

• Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.

• Fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:

• v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,

• u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

 

Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě, není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:

• matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,

• Úřad městské části Praha 1, pokud žadatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl.

 

Městský úřad Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí – matrika, řeší žádosti osob, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích: Chodov, Vintířov, Tatrovice a Vřesová.

Právní předpis při podání konkrétní žádosti je hodně specifický, proto je nutné každou podanou žádost řešit samostatně.

Doklady musí být vždy předloženy v originále, doklady vydané na území cizího státu musí splňovat náležitosti veřejné listiny. Žádost se podává podle místa trvalého pobytu žadatele, u nezletilého dítěte rozhoduje trvalý pobyt dítěte.

U změny příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku je příslušný kterýkoliv matriční úřad.

Totéž platí u žádosti o zapsání příjmení v mužském tvaru. Žádost o volbě druhého jména lze podat na rodné matrice nebo na matrice podle místa trvalého pobytu.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení příslušnému matričnímu úřadu.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadu Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – matrika. Kancelář matriky v přízemí, dveře č. 112,

 • pondělí a středa 8:00-17:00,
 • úterý a čtvrtek 8:00-15:30,
 • pátek 8:00-13:00.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje

• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,

• rodné číslo,

• místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,

• jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,

• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,

• údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,

• odůvodnění.

 

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen

• rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte,

• jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

• jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,

• jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera,

• doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například platný občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),

• doklad o státním občanství, tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,

• průkaz totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu),

• souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,

• písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte. Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

 

Po rozvodu manželství po 6 měsících od nabytí právní moci rozsudku

– sepsat písemnou žádost,

– předložit platný doklad totožnosti ( OP, CD, PKP cizince)

– správní poplatek stanovený zákonem č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích

– rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí

– oddací list

 

Po rozvodu manželství do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku

– sepsat písemné oznámení

– předložit platný doklad totožnosti

– rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí

– oddací list


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotné formuláře nejsou stanoveny. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč

• při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení),

• za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000,- Kč.

Poplatek se platí v hotovosti, složenkou nebo nebo na účet Městského úřadu Chodov před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši (na základě žádosti).


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodně nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je matriční úřad povinen oddělit občanovi vyznačenou část občanského průkazu a vydat potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Občan musí po té požádat o vydání nového občanského průkazu, rovněž nutno tuto změnu oznámit např. zaměstnavateli, bance, poště, zdravotní pojišťovně, a další ….


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz (nutno podepsat uznávaným elektronickým podpisem)


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


18. Jaké jsou související předpisy

vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o změně jména nebo příjmení se lze v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Chodov.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Za jakých podmínek lze změnu jména nebo příjmení povolit a kolik změna stojí.


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:   Portál veřejné správy
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Matriční úřady na území ČR


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyřízení nového OP po změně jména nebo příjmení – zákon č. 328/1999 Sb. o obč. průkazech.


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Hana Smutná


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Smutná


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

tel. 352 352 104 –  matrika MěÚ Chodov

Datum vložení: 19. 12. 2022 19:24
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 19:29

Partneři


nahoru