Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

03. Název životní situace

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině


04. Základní informace k životní situaci

Snoubenec, který je státním občanem České republiky nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“) s povoleným pobytem na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině nebo před orgánem cizího státu vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen „Vysvědčení“).

 

Po uzavření manželství v cizině může státní občan ČR nebo bezdomovec s povoleným pobytem na území ČR požádat o zápis tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno – střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Státní občan České republiky nebo bezdomovec, který hodlá uzavřít manželství v zahraničí, nebo jimi pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

„Vysvědčení“ vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, resp. jejich zmocněnce, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

Městský úřad Chodov vydává „Vysvědčení“ výše uvedeným osobám, pokud mají (nebo měly) pobyt v obcích:

Chodov, Vintířov, Vřesová a Tatrovice.

„Vysvědčení“ nelze vystavit, pokud by manželství mělo být uzavřeno:

• se ženatým mužem nebo vdanou ženou, nebo osobou, která uzavřela registrované partnerství,

• mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá;

• nezletilým, který není plně svéprávný;

• osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

„Vysvědčení“ se vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR.

Se žádostí o vystavení „Vysvědčení“ se lze obrátit osobně či písemně na matriční úřad:

• podle současného místa trvalého pobytu občana, resp. povoleného pobytu bezdomovce

• podle posledního trvalého pobytu bčana na území ČR před odchodem do ciziny

• na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt občan nikdy neměl.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – matrika ( přízemí) .

Po – st 8:00-17:00, út – čt 8:00-15:30, pá – 8:00-13:00.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

• občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince;

• rodný list;

• výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);

• úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka);

• případně úmrtní list zemřelého manžela/partnera;

• případně pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

• úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotný formulář není stanoven, ale lze využít formulář Městského úřadu Chodov –Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině.

Žádost je též k dispozici na oddělení matriky.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vydání „Vysvědčení“ se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání „Vysvědčení“ je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost nelze podat elektronickou formou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

• Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisú

• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisú.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že se žádosti o vydání „Vysvědčení“ nevyhoví, vydá matriční úřad rozhodnutí podle správního řádu. Proti tomuto rozhodnutí se může žadatel do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní a krajského živnostenského úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Chodov.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Portál veřejné správy.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Po uzavření sňatku v cizině, je občan ČR povinen tento sňatek legalizovat v ČR a následně požádat o výměnu OP.


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, OŠKV, matrika.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Smutná


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 13:33
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 13:36

Partneři


nahoru