Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

03. Název životní situace

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel


04. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:

  • státních občanech České republiky,
  • osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,
  • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce).

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle bodu 10, popř. vyplněním tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ . Tiskopis je k dispozici na ohlašovně.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna v místě trvalého pobytu.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – evidence obyvatel (přízemí – dveře č. 104)

Úřední hodiny: pondělí a středa  8:00-11:30 a 12:30-17:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat:

  • jméno (popř. jména), příjmení, rodné příjmení
  • rodné číslo,
  • adresu pobytu,
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta.

Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem.

Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici na ohlašovně.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku) v hotovosti při podání na ohlašovně.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

zapfova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – evidence obyvatel


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Zapfová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

21. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 11:55
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 13:32

Partneři


nahoru