Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Úmrtí – vydání úmrtního listu

03. Název životní situace

Úmrtí – vydání úmrtního listu


04. Základní informace k životní situaci

Vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela v obci:

Chodov, Vintířov, Tatrovice, Vřesová


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pozůstalí členové rodiny.

Úmrtní list může matriční úřad vydat pouze:

 • členům rodiny zemřelého (tj. manželovi / manželce, jeho rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, pravnukům), partnerovi/partnerce,
 • sourozencům zemřelého,
 • fyzické osobě zplnomocněné členem rodiny zemřelého /viz výše uvedené písm. a) / nebo sourozencem zemřelého (podpis zmocnitele musí být úředně ověřen),
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu .

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na Městském úřadu Chodov lze vyřídit úmrtí, ke kterým došlo v obcích: Chodov, Vintířov, Tatrovice a Vřesová.

Úmrtní list doporučujeme vyřizovat cca 7 dnů po úmrtí. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů oddělení matriky (osobně, zasláním poštou nebo po dohodě s pohřební službou, která doklady doručí příslušné matrice).


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na matričním úřadu příslušném podle místa úmrtí.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V případě úmrtí  ve správním obvodu MěÚ Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí MěÚ Chodov.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí na MATRICE vyřizuje (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici 
 • matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list) – pokud je má oprávněná osoba k dispozici
 • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela / manželku, partnera / partnerku)
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

Na oddělení matriky lze odevzdat další doklady zemřelého, např.

 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • cestovní pas
 • řidičský průkaz
 • vojenskou knížku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vystavení prvního úmrtního listu se nehradí žádný správní poplatek.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Pozůstalý manžel/ka, partner/ka se dostaví na matriku, kde mu bude vydáno Potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP, dále si ve lhůtě do 15 dnů požádá o vystavení nového OP.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Pro vyřízení úmrtního listu nelze využít elektronickou službu.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Upozornění pro pozůstalého manžela / partnera, který je občanem ČR a v dosavadním občanském průkazu má uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství: Při vyřízení úmrtního listu je matriční úřad povinen oddělit pozůstalému manželovi / partnerovi vyznačenou část občanského průkazu. Platnost tohoto dokladu poté skončí automaticky uplynutím 45 dnů ode dne úmrtí manžela / partnera. Do 15 dnů ode dne skončení platnosti stávajícího občanského průkazu je pozůstalý manžel / partner povinen požádat o vydání nového občanského průkazu. Pokud o jeho vydání v dané lhůtě nepožádá, dopustí se přestupku, za nějž mu může být uložena pokuta až do výše 15.000

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vdovský důchod se vyřizuje na Okresní správě sociálního zabezpečení.


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Smutná


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

13. 03. 2024


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 11:35
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2024 8:53

Partneři


nahoru