Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Narození dítěte

03. Název životní situace

Narození dítěte


04. Základní informace k životní situaci

Vystavení rodného listu pro novorozence, který se narodil v obci:

Chodov, Vintířov, Tatrovice, Vřesová


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte (matka, otec)


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zápis narození dítěte se do knihy narození provede na základě písemného hlášení poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen.

Nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození:

  • lékař, který jako první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní služby, nebo
  • jeden z rodičů, popř. jeho zákonný zástupce nebo soudem jmenovaný opatrovník, nebo
  • fyzická osoba, která se o narození dítěte dozvěděla /pokud nebylo narození oznámeno podle výše uvedeného bodu 1) nebo 2).

Při ústním oznámení je oznamovatel povinen prokázat matričnímu úřadu svoji totožnost. Je-li neslyšící, němý, popřípadě učiní-li oznámení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka.

Oznámení je nutné učinit nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Matka učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit. Fyzická osoba uvedená v odst. 3) učiní oznámení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o narození dozvěděla. 


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

K vyřízení rodného listu je nutná osobní návštěva rodičů, popř. rodiče dítěte.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V případě narození ve správním obvodu MěÚ Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí MěÚ Chodov


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

S vyplněným  a podepsaným souhlasným prohlášením rodičů o jménu dítěte předloží:

•  provdaná matka: platný občanský průkaz svůj a manžela, originál oddacího listu

•  svobodná matka: platný občanský průkaz, originál rodného listu

•  rozvedená matka: platný občanský průkaz, originál rodného listu, originál pravomocného rozsudku o rozvodu manželství

•  ovdovělá matka: platný občanský průkaz, originál rodného listu, originál úmrtního listu manžela.

 

Určení otcovství k dítěti:

S matkou dítěte se dostaví i otec dítěte, který předloží svůj občanský průkaz a originál rodného listu.

Pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem.

Je-li jeden z rodičů neslyšící, nebo němý, popřípadě neovládá český nebo slovenský jazyk, je při určení otcovství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují rodiče na své náklady.

V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela uplynulo 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka originál oddacího listu a jako otec dítěte bude zapsán bývalý manžel, resp. zemřelý manžel.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – souhlasné prohlášení rodičů o jménu / jménech dítěte – obdrží na MěÚ Chodov, matrika.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vydání prvního rodného listu dítěte se neplatí žádný správní poplatek.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis do matriční knihy  narození a vydání rodného listu dítěte je nutné učinit nejpozději do 30 dnů od narození dítěte.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost o vystavení rodného listu novorozence nelze vyřídit elektronicky


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Portál veřejné správy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Smutná


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 11:30
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 11:35

Partneři


nahoru