Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

další pojmy:

 • krizovou situací je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
 • krizovým opatřením je organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob.

Orgány krizového řízení v obci

Starosta

 • zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací
 • za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán
 • za krizové situace zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit
 • plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností
 • odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra
 • v době krizového stavu starosta obce zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak už neučinil hasičský záchranný sbor kraje.
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva a zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace

Obecní úřad

 • za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací organizuje přípravu obce na krizové situace
 • poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností
 • vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob, pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází
 • vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku
 • plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností a krizovým plánem obce při přípravě na krizové situace a jejich řešení
 • seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Krizový štáb obce

 • krizový štáb obce zřídil starosta obce jako svůj pracovní orgán za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení
 • analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení
 • navrhuje způsoby řešení, postupy při ochraně obyvatelstva
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede přehled o jejich nasazení
 • organizuje spojení s dalšími krizovými štáby
 • zabezpečuje informování veřejnosti
 • řídí se statutem a jednacím řádem Krizového štáb

Složení krizového štábu města:

 • Patrik Pizinger, starosta města
 • Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města
 • Ing. Marcela Kubicová, tajemnice Městského úřadu
 • Ing. Jiří Kiss, vedoucí odboru Městského záchranného systému (velitel jednotky požární ochrany)
 • Martina Svobodová, referent Městského záchranného systému, tajemnice Krizového štábu
 • Ladislav Staněk, velitel Městské policie
 • Ivan Hegeduš, velitel PČR OO Chodov
 • Mgr. Martin Mulač, ředitel HZS ÚO Sokolov
 • Rudolf Pocklan, jednatel Chodovských technicko-ekologických služeb

Pracoviště Krizového štábu

 • Telefon 352 352 177

Povodňový plán města

Povodňový portál Karlovarského kraje

Partneři


nahoru