Komunitní plánování
Adresář poskytovatelů sociálních služeb Chodov

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2018 - 2020
Příloha č.1 - Přehled poskytovatelů soc. služeb v Chodově
Příloha č.2 - Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 - 2017
Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2014 - 2017
Příloha č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2014 - 2017
Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování

Město Chodov – komunitní plánování sociálních služeb

Na úseku sociální práce jsou využívány různé metody sociální práce. V rámci metodiky a plánování je preferována metoda komunitního plánování. Touto metodou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám občanů a zohledňovaly i místní specifika (např. druhy zdravotních postižení obyvatel, věkové rozložení obyvatelstva, atd.). Je to proces, kterým se zjišťují potřeby a zdroje a hledají se nejlepší a nejoptimálnější řešení. Je založeno na zapojení všech účastníků systému, tzn. uživatele – to je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny, poskytovatele – může být fyzická osoba, nestátní organizace, organizace zřízená obcí, krajem, státem, kteří poskytují sociální služby a zadavatele – ten, kdo je za zajištění sociálních služeb odpovědný, tj. obec nebo kraj. Tito tři účastníci mají v procesu komunitního plánování sociálních služeb rovnoprávné postavení.

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá v Chodově od roku 2003. V tomto roce na základě metodických pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje byly stanoveny principy komunitního plánování sociálních služeb. Orgány města vyjádřily procesu komunitního plánování sociálních služeb politickou podporu a tak byla vytvořena místní pracovní skupina. Tuto skupinu tvořilo celkem 15 členů s jedním koordinátorem.

V současné době v našem městě pracují tři pracovní skupiny Komunitního plánování sociálních služeb v Chodově. Tyto skupiny jsou zaměřené na problematiku seniorů, zdravotně postižených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Jednání skupin se řídí jednacím řádem.

Město Chodov ve spolupráci s odborem sociálních věcí a pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb v Chodově vydávají Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. U jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedené základní informace o sídle a o rozsahu nabízených služeb. Je zde zveřejněná kontaktní adresa, osoba a spojení. „Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově“  je možné získat na odboru sociálních věcí, v podatelně Městského úřadu Chodov a v Infocentru Chodov.

Od roku 2005 je v rámci komunitního plánování pravidelně pořádána prezentační akce sociálních služeb s názvem „Den pro sociální služby“. Na této akci poskytovatelé sociálních služeb prezentují své služby, které mohou využívat občané našeho města.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb byl a je zpracováván plán rozvoje sociálních služeb města Chodova. Za uplynulé období byly zpracovány ve spolupráci odboru sociálních věcí a pracovních skupin tyto plány: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na rok 2005, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na roky 2006 – 2008, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2009 – 2013 a nejnověji zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 – 2017.

Komunitní plánování sociálních služeb je věc neustále se měnící a vyvíjející se dle potřeb občanů, proto budeme rádi, když nám sdělíte Váš názor na sociální služby, Vaše zkušenosti, podněty, přání i potřeby.

Kontakt
e-mail: kpss@mestochodov.cz