Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 12.4. 2022.

1/R8/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 424/2021 bod 2., č. 555/2021 bod 2., č. 34/2022, č. 67/2022, č. 106/2022, č. 107/2022, č. 110/2022, č. 111/2022, č. 112/2022, č. 113/2022, č. 114/2022, č.115/2022, č. 116/2022, č. 117/2022, č. 118/2022

 • hlasování
  pro 5

2/R8/2022

Věc: Záměr pronájmu části ppč. 1646/1 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o pronájem části pozemku ppč. 1646/1 k.ú. Dolní Chodov

 • neschvaluje
  záměr města pronajmout část ppč. 1646/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit žadatele s usnesením
  T: 20.4.2022

 • hlasování
  pro 4, 1 se zdržel

3/R8/2022

Věc: Havarijní pojištění vozidelZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  nabídku havarijního pojištění flotily vozidel

 • schvaluje
  uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidel s dobou trvání od 1.4.2022 do 31.3.2023 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřeží 665/21, Praha 8

 • ukládá
  starostovi uzavřít v zastoupení města pojistnou smlouvu
  T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 5

4/R8/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění kanalizační přípojky na pozemku pč. 383/3 v k. ú. MírováZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění kanalizační přípojky na pozemku pč. 383/3 v k. ú. Mírová ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 30.4.2023

 • hlasování
  pro 5

5/R8/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN včetně přípojkové skříně na pozemku pč. 1780/1 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN včetně přípojkové skříně na pozemku pč. 1780/1 v k. ú. Dolní Chodov se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o. a OSM

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 30.4.2023

 • hlasování
  pro 5

6/R8/2022

Věc: Kupní smlouva na dodávku stavebního materiáluZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh kupní smlouvy s p. Dušanem Mihokem, IČ: 73378674

 • ukládá
  starostovi podepsat kupní smlouvu
  T: 20.4.2022

 • hlasování
  pro 5

7/R8/2022

Věc: Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci "Dětské hřiště u ZŠ Školní v Chodově - 1.etapa"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  výsledek zadávacího řízení s pořadím nabídek dle hodnotícího kritéria
  1. Yggdrasilmont s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1, IČ: 03593819

  vítězná nabídková cena je 2 019 061,07 Kč bez DPH

 • ukládá
  1. vedoucímu OSM zveřejnit výsledek zadávacího řízení na profilu zadavatele
   T: 19.4.2022

  2. starostovi podepsat smlouvu o dílo s vítězem zadávacího řízení
   T: 16.5.2022

 • hlasování
  pro 5

8/R8/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu "Evangelický kostel Chodov - stavební úpravy věže a oprava fasád"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ: 25229869

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 20.4.2022

 • hlasování
  pro 5

9/R8/2022

Věc: Smlouva o výpůjčce pro stavbu "Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o výpůjčce s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947023

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o výpůjčce
  T: 20.4.2022

 • hlasování
  pro 5

10/R8/2022

Věc: Smlouva o zajištění finančního krytí části nákladů na projektovou dokumentaci stavby "II/209 Modernizace okružní křižovatky v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947023

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu
  T: 20.4.2022

 • hlasování
  pro 5

11/R8/2022

Věc: Smlouva o dílo na zhotovení stavby "Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště" v Husově uliciZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo „Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště“ v ulici Husova, které nainstaluje společnost Sportis K.Vary s.r.o., IČO 29104106, se sídlem Fügnerova 169/3, 36001 Karlovy Vary

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 14.4.2022

 • hlasování
  pro 5

12/R8/2022

Věc: Vyhrazená parkovací místaZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazených parkovacích míst pro tohoto žadatele: *****.

 • souhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, s prodloužením platnosti již vyhrazených parkovacích míst pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 5

13/R8/2022

Věc: Vyjádření obce k potřebnosti služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce pro pečovatelskou službu města Chodova.ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  vyjádření obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce pro pečovatelskou službu města Chodova

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění usnesení
  T: 14.4.2022

 • hlasování
  pro 5

14/R8/2022

Věc: Žádosti o přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  vyřídit žádosti o přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 21.4.2022

  2. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 22.4.2022

 • hlasování
  pro 5

15/R8/2022

Věc: Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci „Návrh zahrady u MŠ Školní v Chodově“ZPRACOVAL:
Simona Přibáňová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci "Návrh zahrady u MŠ Školní v Chodově"

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu
  T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 5

16/R8/2022

Věc: Smlouva o dílo na Studii proveditelnosti biosolární střechy na budovách Základní školy Chodov, Husova 788ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu o dílo na zpracování Studie proveditelnosti biosolární střechy na budovách Základní školy Chodov, Husova 788 uzavíranou s Ing. Irenou Pichlovou.

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu
  T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 5

17/R8/2022

Věc: Nájemní smlouva k umístění kamerového bodu Městského kamerového systémuZPRACOVAL:
Ladislav Staněk
Městská policiePŘEDKLÁDÁ:
Ladislav StaněkKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh Nájemní smlouvy se Stavebním bytovým družstvem Rozvoj Sokolov IČO: 00041254

 • hlasování
  pro 5

18/R8/2022

Věc: Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci "2 ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon SO 02 – II.stupeň – slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace "ZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci, kontrolní list, hodnotící kritérium a seznam dodavatelů k oslovení:
  1) Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., Sedlec 199, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 26382300
  2) SEF, spol. s r.o., Rolnická 656,356 01 Sokolov , IČ: 49197703
  3) Largos spol. s r.o., Teplárenská 233, Karlovy Vary 360 04, IČO 45352402
  4) Stamp Uni s.r.o. - Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary, IČ 26380561
  5) Dušan Mihok - Nerudova 1003, 357 35 Chodov, IČ: 73378674
  6) Zdeněk Bašus - Sdružení Elektromontáže K.V. – Závodu míru 584/17, 360 17 Karlovy Vary, IČ 16692543

 • ukládá
  řediteli ZŠ zajistit plnění usnesení a výsledek zadávacího řízení předložit na jednání Rady města Chodova
  T: 24.5.2022

 • hlasování
  pro 5

19/R8/2022

Věc: Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci "2 ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon SO 02 – II.stupeň – slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace "ZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  členy a náhradníky komise ve složení:
  člen: p. Michal Malář - náhradník: p. Martin Baranovský
  člen: p. Mgr. Milan Martinek - náhradník: pí. Mgr. Hana Jirovcová
  člen: p. Mgr. Milan Kovářík - náhradník: pí. Mgr. Arnoštka Fedorková

  komise bude usnášení schopná za přítomnosti 2/3 členů, příp. náhradníků komise

 • ukládá
  řediteli ZŠ seznámit členy a náhradníky komise s jejich jmenováním
  T: 20.4.2022

 • hlasování
  pro 5

20/R8/2022

Věc: Smlouva o poskytování software a služeb souvisejících se správou jeho obsahuZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu o poskytování software a služeb souvisejících se správou jeho obsahu k užívání internetové platformy (aplikace) PinCity.

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu
  T: 29.4.2022

 • hlasování
  pro 5

21/R8/2022

Věc: Žádost Beach volleyball clubu Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ChodovZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 12.5.2022

 • hlasování
  pro 4, 1 se zdržel

22/R8/2022

Věc: Žádost o vydání souhlasu zřizovatele se zřízením přípravné třídy základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, ve školním roce 2022/2023ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  se zřízením přípravné třídy základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, ve školním roce 2022/2023

 • ukládá
  vedoucí OŠKV požádat o souhlas v této věci Krajský úřad Karlovarského kraje
  T: 15.5.2022

 • hlasování
  pro 5

23/R8/2022

Věc: Žádost Herničky Bublina o příspěvek na činnostZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Herničky Bublina o příspěvek na činnost pro rok 2022

 • schvaluje
  rozpočtové opatření na poskytnutí finančního daru na činnost ve výši 10 000,- Kč kryté fondem rezerv (rozpočtová skladba: 3421)

 • ukládá
  1. místostarostovi seznámit žadatele s usnesením
   T: 30.4.2022

  2. vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
   T: 30.5.2022

 • hlasování
  pro 5

24/R8/2022

Věc: Žádost Nohejbalového klubu Chodov, z. s. o finanční darZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Nohejbalového klubu Chodov, z. s. o poskytnutí finančního daru

 • schvaluje
  rozpočtové opatření na poskytnutí finančního daru na činnost na rok 2022 ve výši 10 000,- Kč krytého fondem rezerv (RS 3419)

 • ukládá
  1. starostovi města seznámit žadatele s usnesením
   T: 15.5.2021

  2. vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
   T: 30.5.2021

 • hlasování
  pro 5

25/R8/2022

Věc: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu "Revitalizace sídliště Husova v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2021 s ing. Janou Kohlovou, IČ: 46514503

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2021
  T: 20.4.2022

 • hlasování
  pro 5

26/R8/2022

Věc: Dohoda o objednání a uzavření smlouvy o prodeji osobního vozidla Škoda Fabia Combi ambition 1,0 TSI 70kWZPRACOVAL:
Martin Lehečka
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Dohodu o objednání a uzavření smlouvy o prodeji osobního vozidla Škoda Fabia Combi ambition 1,0 TSI 70kW, se společností Manfred Schöner - autoservis, IČ: 128 71 117

 • ukládá
  starostovi podepsat dohodu o objednání a uzavření smlouvy o prodeji osobního vozidla Škoda Fabia Combi ambition 1,0 TSI 70kW
  T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 5

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru