Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Vydání rybářského lístku

03. Název životní situace

Vydání rybářského lístku


04. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek musí mít každá osoba provádějící lov v rybářském revíru. Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, případně cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne vydání a jeho vydání podléhá správnímu poplatku (viz bod č. 12).

Od 1.1.2017 lze vydávat rybářský lístek také na dobu 30 dní. Zatím bez poplatku.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku žádá osoba starší 15 let, za osoby mladší 15 let žádá o vydání rybářského lístku jeho zákonný zástupce.

Vyhotovený rybářský lístek je žadatel, případně jeho zákonný zástupce, povinen převzít osobně.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rybářský lístek může být vydán tomu, kdo doloží:

– osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž)

– další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku

– cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel o vydání rybářského lístku se musí dostavit osobně s občanským průkazem. Na místě vyplní žádost, kterou doloží buď osvědčením o získané kvalifikaci nebo dříve vydaným rybářským lístkem a dokladem o zaplacení správního poplatku.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

odbor školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí, podatelna, sl. Pivková.

tel. 352 352 111

úřední hodiny Po,St 8.00-11.30   12.30.- 17.00

Út,Čt 8.00-11.30  12.30.- 15.30

Pá 8.00 – 13.00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pro české občany:

– vyplněný formulář žádosti

– u prvního rybářského lístku osvědčení o získané kvalifikaci

– u dalšího rybářského lístku dříve vydaný rybářský lístek, popřípadě jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku

– občanský průkaz

– doklad o zaplacení správního poplatku

Pro cizince:

– vyplněný formulář žádosti

– dříve vydaný rybářský lístek, jiný doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčení o získané kvalifikaci, nebo rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem,

– pas

– doklad o zaplacení správního poplatku


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na na odboru školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí, kancelář č. 101 – podatelna.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek se uhradí hotově v pokladně Městského úřadu v Chodově, 2. poschodí. č.dveří 331. (položka 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ..)

1 rok       3 roky       10 let

osoby do 15 let                          50,-Kč   100,-Kč    –

osoby nad 15 let                       100,-Kč   200,-Kč    500,-Kč

osoby studující rybářství a

osoby zajišťující rybářství

v rámci svého povolání, funkce     50,-Kč  100,-Kč     250,-Kč


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

vyřizujeme na počkání


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

pivkova@seznam.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

č. 99/2004 Sb., Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) – ve znění pozdějších právních předpisů.

č. 197/2004 Sb., Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) – ve znění pozdějších právních předpisů.


18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o vydání či nevydání rybářského lístku se lze v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho převzetí ke Krajskému úřadu Karlovarského  kraje prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu v Chodově, který ve věci rozhodoval.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě porušení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, odebere obecní úřad obce s rozšířenou působností rybářský lístek.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor školství, kultury a vnitřních věcí


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petra Pivková


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 10:54
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 10:59

Partneři


nahoru