Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Petice

03. Název životní situace

Petice


04. Základní informace k životní situaci

petice je písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se občané města Chodova obracejí na orgány města – zastupitelstvo, radu, starostu a městský úřad, a to věci veřejného nebo společenského zájmu a toto řešení spadá do působnosti orgánů města


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická osoba a právnická osoba, jen pokud je to v souladu s cíli jejich společnosti


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • petice musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • musí být písemná a pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji sestavil,
  • v případě petičního výboru se uvedou všichni členové výboru a který člen výboru je oprávněn je zastupovat
  • petice se podává v originále nebo úředně ověřené kopii
  • petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu, nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti
  • pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podacím místem pro písemné podání petice je podatelna městského úřadu, elektronická podatelna nebo datová schránka


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

podání petice – podatelna MěÚ Chodov – potvrdí její přijetí při osobním doručení

evidenčním místem je odbor školství, kultury a vnitřních věcí, podatelna, tel.  352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00
úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
pátek 8:00-13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

originál petice, popř. její úředně ověřená kopie


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • příjem petice zaslané poštou potvrdí evideční místo do 5 dnů od data doručení,
  • starosta do 3 dnů rozhodne o tom, který odbor městského úřadu či Městská policie (zpracovatel – příjemce) je příslušný k prošetření petice, nebo zda bude předložena některému orgánu města
  • zpracovatel petice do 30 dnů od podání petice odešle odpověď, popř. informuje podatele o prodloužení lhůty

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválená usnesením RM číslo 10R-201-2023, dne 18.4.2023,a nabývající účinnosti dnem 1.5.2023.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:

Další informace najdete na www stránkách: Občanské aktivity


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ilona Klášterková


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

12.3.2024


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

12.3.2024


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:44
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2024 9:19

Partneři


nahoru