Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Oznámení o užívání stavby a Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

03. Název životní situace

Oznámení o užívání stavby a Žádost o vydání kolaudačního souhlasu


04. Základní informace k životní situaci

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu (vodní zákon) anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129 lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122)..


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, dále o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a o změnu stavby, která je kulturní památkou.

U stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných), dále u stavby, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a u změny stavby, která je kulturní památkou, musí stavebník podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

Řízení se zahajuje na písemnou žádost na předepsaném formuláři:

–  písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Chodov)

– elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@mestochodov.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky -8rfbnzc


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, Komenského 1077, 357 35 Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na vyše uvedeném stavebním úřadu Městského úřadu Chodov a to v úředních dnech (Po, St od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00). Po telefonické dohodě je možné úřad navštívit také mimo tyto úřední dny.

Můžete se obrátit na:

– paní Šambergerová, č.dveří 225, tel. 352352224 Rodinné domy (nové rodinné domy, jejich stavební úpravy, nástavby a přístavby,dále nové stavby – doplňkové na pozemcích u rodinných domů jako jsou kolny, garáže, oplocení, studny, žumpy apod. a také provozovny v rodinných domech)

– paní Kašparová, č.dvěří 226, tel. 352352225 Bytové domy (nové bytové domy, stavební úpravy  – bytová jádra, zasklívání lodžií a balkonů, drobné provozovny v bytových domech a jejich změny užívání a dále stavby pro školská a sportovní zařízení)

– Bc. Kaňová, dveře č. 228, tel. 352352227 Inženýrské sítě, technologické stavby a provozovny (povolování veřejné technické infrastruktury, distribuční vedení, přípojky inženýrských sítí atp.)

– pan Čepelák DiS., dveře č. 221, tel. 352352221 Provozovny, stavby s technologickým zařízeními a stavby města (stavby v areálech provozoven např. Chodos Chodov, Lias Vintířov, SÚAS a.s. aj. a technologické stavby)

– Bc. Vrbová, č. dveří 227, tel. 352352226  Stavby garáží a rekreační stavby včetně jejich změn a doplňkových staveb.   


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 11 k této vyhlášce.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře, jsou uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. je možno vyzvednout na stavebním úřadě. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov, v sekci „úředník“ kapitola „formuláře“ a dále „stavební úřad“.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Místní šetření nebo ohledání na místě podle položky 20 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

– 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

– 1.000 Kč za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech

– 2.000 Kč za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oznámení o užívání stavby

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu, která může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Pokud stavební úřad užívání stavby zakáže, může být s jejím užíváním započato po odstranění nedostatků, pro které bylo užívání stavby zakázáno, jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Po doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavební úřad do 15 dnů stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas.

Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor  s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona , stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže.

Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud stavební úřad užívání stavby zakáže, je účastníkem řízení stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Lze využít elektronickou poštu podatelna@mestochodov.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů. Podaní je možné učinit prostřednictvím datové schránky: 8rfbnzc


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v pl. znění – § 119 – § 122.


18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – § 11 – § 12,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Přestupky fyzických osob

Podle § 178 a § 179 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

Podle § 180 a § 182 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  pracovníky stavebního úřadu Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Další informace je možno získat u pracovníků kterýkoliv stavebních úřadů, krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet, přesněji tyto webové stránky:

Portál veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz)

Ministerstvo po místní rozvoj České republiky (www.mmr.cz)

Ústav územního rozvoje (www.uur.cz)


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor stavebního úřadu

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

3.3.2023


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

3.3.2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Obraťte se na kteréhokoliv pracovníka stavebního úřadu, rádi Vám poradíme.

Datum vložení: 26. 12. 2022 19:25
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2023 10:41

Partneři


nahoru