Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Omezení svéprávnosti

03. Název životní situace

Omezení svéprávnosti


04. Základní informace k životní situaci

U osoby, která v důsledku trvalého duševního onemocnění není schopna samostatně jednat, zajišťovat základní životní potřeby, hospodařit s finančními prostředky a spravovat majetek , se na základě rozhodnutí soudu nově od 01.01.2014 pouze omezí svéprávnost. Je omezena podle potřeb člověka. Omezení svéprávnosti je pouze na potřebnou dobu, nejdéle na 5 let. Poté se člověku buď vrátí plná svéprávnost, či se opět na základě podnětu věc znovu projedná a rozhodne, jak to bude dál. Soud následně ustanoví opatrovníka, který jedná v zájmu osoby s omezením svéprávnosti  a zajišťuje všechny potřebné záležitosti.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět k zahájení řízení k omezení svéprávnosti může dát soudu kdokoliv ( rodinný příslušník, obvodní lékař, psychiatrická nemocnice apod.)


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Duševní porucha či onemocnění, nikoliv pouze přechodného charakteru, potvrzená znaleckým posudkem znalce z oboru zdravotnictví , odvětví psychiatrie.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním podnětu nebo návrhu k zahájení řízení o omezení svéprávnosti u příslušného soudu.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na opatrovnickém oddělení příslušného okresního soudu.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  • S pověřenými pracovníky opatrovnického oddělení Okresního soudu v Sokolově, K.H.Borovského 57, v úředních dnech.
  • S pracovníky MěÚ v Chodově, odbor sociálních věcí.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Lékařskou  zprávu doporučující omezení svéprávnosti. Vhodné je vyjádření o zdravotním stavu od více lékařů.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na omezení  svéprávnosti ( webové stránky Okresního soudu v Sokolově).


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Podání není zpoplatněno.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta není stanovena, nutno vyčkat na znalecký posudek z oboru zdravotnictví , odvětví psychiatrie.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Navrhovatel, advokát, který je ustanoven opatrovníkem pro řízení- státní zastupitelství a vykonávající všeobecný dozor.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

epodatelna@osoud.sok.justice.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozsudku soudu lze podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:
http://www.justice.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí, Městský úřad  v Chodově, Komenského 1077.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Rabasová Barbora, DiS., tel. 352 352 114, Mgr. Eva Virtelová, tel. 352 352 121, Bc. Dominik Saettler, tel. 352 352 110.


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

06. 09. 2022


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:03
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2023 13:32

Partneři


nahoru