Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Nájem prostoru sloužícího k podnikání, nájem pozemku (pacht)

03. Název životní situace

Nájem prostoru sloužícího k podnikání, nájem pozemku (pacht)


04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o nájem prostoru sloužícího k podnikání či nájem pozemku (pacht) ve vlastnictví Města Chodov


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • fyzická osoba starší 18 let (svéprávná) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • právnická osoba zastoupená oprávněnou osobou dle příslušných listin

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné podání žádosti se specifikací požadavku spolu se snímkem z pozemkové mapy se zákresem.

Usnesení rady města o  záměru pronájmu (pachtu).

Zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Usnesení rady města o schválení pronájmu  pozemku (pachtu) či prostoru sloužícího k podnikání.

Vyhotovení  smlouvy.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním vyplněné žádosti osobně na  podatelně MěÚ Chodov nebo zasláním na poštou adresu Město Chodov, Odbor správy majetku města, Komenského 1077, 357 35 Chodov.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077, odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení, č. dveří 233, úřední dny.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • Občanský průkaz (údaje o žadateli)
  • U právnické osoby aktuální výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list apod. či plnou moc, jde-li o zastupování  žadatele na základě plné moci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná žádost, její formalizovaná podoba je k dispozici na webových stránkách města nebo na odboru správy majetku města.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Poplatek není vybírán, všechny úkony jsou bezplatné.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta nelze  jednoznačně stanovit, je závislá  na jednání příslušných orgánů obce a zajištění potřebných podkladů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další odbory Města Chodov či organizace řízené městem,  které se k žádosti vyjadřují.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

V případě potřeby a v závislosti na složitosti případu je žadatel vyzván písemně nebo telefonicky k doložení dalších dokladů  nebo získání potřebných informací.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

www.mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu nebytového prostoru nebo pozemku spadá plně do kompetence rady města.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:

odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení

Další informace najdete na www stránkách:  www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Dana Wolfová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

08. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nejsou.

Datum vložení: 19. 12. 2022 20:28
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 20:32

Partneři


nahoru